ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Το ποσό μερίσματος των 0,24 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2021 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 7η Ιουλίου 2021.

Τη διανομή μερίσματος 0,24 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους για παρελθούσες χρήσεις ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, η εταιρεία θα προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,23 του ευρώ ανά μετοχή από το κονδύλι «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το ποσό μερίσματος των 0,24 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,012 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,228 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2021 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 7η Ιουλίου 2021. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την 1η Ιουλίου 2021 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ετήσιας ΓΣ:

 1. «Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
 2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.
 3. Έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι “Κέρδη εις νέον” ποσού ύψους 25.560.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,24 € ανά μετοχή καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.
 4. Έγκριση επιστροφής κεφαλαίου από το κονδύλι “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” ποσού ύψους 24.495.000,00 €, δηλαδή ποσό επιστροφής κεφαλαίου 0,23 € ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού με τίτλο “Μετοχικό Κεφάλαιο”.
 5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. και στην Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021, προέγκριση των αμοιβών και εξόδων τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, έγκριση των παροχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2020 και έγκριση των πρόσθετων σταθερών αμοιβών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας για το έτος 2020.
 6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από 01.07.2020 έως 30.06.2021, προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, προέγκριση πρόσθετου κινήτρου και προέγκριση πρόσθετων έκτακτων μεταβλητών αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των ετήσιων παροχών που έλαβαν για το έτος 2020.
 7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
 8. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018. 
 9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 10. Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Ανεξάρτητου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020. 
 11. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και ε) την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β’ 3152/30.07.2020.
 12. Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2020».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Στην αρχή του τέλους ο διαγωνισμός για την Ψυττάλεια

Η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη διανομή μερίσματος 0,38 ευρώ προχωρά η ΕΥΔΑΠ - Αύξηση 21% στα κέρδη

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα με την ενίσχυση των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και η αυξημένη κερδοφορία οδηγεί την ΕΥΔΑΠ στην μεγαλύτερη διανομή μερίσματος που έχει πραγματοποιήσει, συνολικού ύψους 40,47 εκατ. ευρώ.
eyath-nero
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένη η κερδοφορία και ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ στο α' εξάμηνο

Η εταιρεία καταγράφει σταδιακή επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ συνεχίζει τις επενδύσεις σε «πράσινα έργα» λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.Θ) στη Σίνδο.
eydap
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Δεν υπάρχει θέμα έλλειψης νερού, αλλά δεν πρέπει να το σπαταλάμε

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ο διευθύνων σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Χαράλαμπος Σαχίνης, σημείωσε ότι τα δίκτυα είναι 60 ετών και γνωστοποίησε ότι η ΕΥΔΑΠ προσπαθεί να τριπλασιάσει τον ρυθμό αλλαγής των δικτύων.