ΓΔ: 908.95 3.66% Τζίρος: 32.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:39:45 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
capital_maritime
Το τάνκερ Amor της Capital. Πηγή: Capital Ship Management Corp.

Στις 25 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Capital

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της oμολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CPLPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των oμολογιών της eταιρίας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, το 100% της ονομαστικής αξίας της.

Στην ενημέρωση της ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε η Capital του ομίλου Μαρινάκη και η οποία ορίζεται ως η 25η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ναυτιλιακής: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €150 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €4,8 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό €145,2 εκατ. Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 01.07.2022, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την CGC Operating Corp. του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών βάσει της Συμφωνίας Προαίρεσης.

Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης των Υπό Εξαγορά Εταιρειών διενεργήθηκε έκθεση αποτίμησης από την KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Συγκεκριμένα, η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων των Υπό Εξαγορά Εταιρειών προσδιορίστηκε σε US$ dollars 72.210 χιλ., US$ dollars 81.305 χιλ. και USD 60.790 χιλ., αντίστοιχα (συνολικά US$ dollars 214.305 χιλ.) ή σε €62.487 χιλ., €70.357 χιλ. και €52.605 χιλ., αντίστοιχα, (συνολικά €185.449 χιλ.)27. Για περισσότερα βλέπε ενότητες 3.1.1.1 «Εκθέσεις Αποτίμησης των Υπό Εξαγορά Εταιρειών», 4.1.3 «Αποτιμήσεις Υπό Εξαγορά Εταιρειών» και 3.3.11.3 «Λοιπές Συμβάσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών δεν υπόκειται σε αίρεση, αλλά εξαρτάται από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από την Εγγυήτρια σύμφωνα με τη Συμφωνία Προαίρεσης την ή πριν από την 1 Ιουλίου 2022.

Η Εγγυήτρια δεσμεύεται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στη Συμφωνία Προαίρεσης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3.11.3 «Λοιπές Συμβάσεις – Σύμβαση Προαίρεσης» του Ενημερωτικού Δελτίου, για λογαριασμό της Εκδότριας, εταιρείας 100% θυγατρικής της. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, η Εκδότρια θα κατέχει το σύνολο των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, όπως αναφέρεται και στο από 07.10.2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Εγγυήτριας, το οποίο αποτελεί έγγραφο στη διάθεση του κοινού. Επισημαίνεται ότι τα πλοία υπό τον έλεγχο των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, κατόπιν χρήσης ιδίων κεφαλαίων, έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Οι Υπό Εξαγορά Εταιρείες έχουν δικαίωμα εξαγοράς μετά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης των πλοίων M/V Attalos και M/V Asklipios και μετά τον τρίτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης του πλοίου M/V Adamastos, (η άσκηση των οποίων θα οδηγήσει τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες σε πλήρη κατοχή και ιδιοκτησία των εν λόγω πλοίων). Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των US$ dollars 185 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση, έως του ποσού των €160,1 εκατ.) και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της Εκδότριας.

Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός 18 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας. Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εκδότριας σε US$ dollars. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι, θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, με τις διατάξεις του N. 4443/2016, όπως ισχύουν, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 11.10.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25.10.2021. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CPLPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Capital
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές το ομόλογο της Capital του Β. Μαρινάκη

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 801,37 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 5,3 φορές. Στο 2,65% η απόδοση.
capital_maritime
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Capital: Από 2,6% έως 3% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο των 150 εκατ.

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 του μήνα, με το ομόλογο να έχει 5ετή διάρκεια, ενώ ο καθορισμός της απόδοσης θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
capital_maritime
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση του ομολόγου της Capital ύψους 150 εκατ.

Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 150.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
Capital
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Capital του Ομίλου Μαρινάκη στην πρώτη γραμμή της αειφορίας

Τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης εξέδωσε η ναυτιλιακή εταιρεία, στον οποίο επισημαίνεται η επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.