ΓΔ: 908.95 3.66% Τζίρος: 32.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:39:45 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Ελλάκτωρ: Δημιουργεί πρόγραμμα stock options για διοικητικά στελέχη

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία το πρόγραμμα αφορά 35 στελέχη και μέλη της διοίκησης, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε απόκτηση μετοχών με τιμή στα 1,4160 ευρώ.

Τη δημιουργία ενός προγράμματος stock options για συγκεκριμένο αριθμό μελών της διοίκησης και στελεχών της δημοσιοποίησε η εταιρεία Ελλάκτωρ με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με αυτή το εν λόγω πρόγραμμα αφορά 35 στελέχη, ενώ έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές σε τιμή 1,4160 ευρώ. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο , κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Οκτωβρίου 2021, σε συνέχεια της  παρασχεθείσας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2021 εξουσιοδοτήσεως, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας (εφεξής οι «Δικαιούχοι»), καθώς και των  συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία και οι ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

1. Περιγραφή του Προγράμματος – Βασικά Σημεία

1.1 Σε εκτέλεση της από 22.06.2021 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θέτει σε ισχύ πρόγραμμα διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε συγκεκριμένα στελέχη τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες σε σταθερή βάση, επί σκοπώ, αφενός μεν επιβράβευσης της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, αφετέρου, ενίσχυσης της αφοσίωσης των εργαζομένων αλλά και της ευθυγράμμισης των εταιρικών με τους προσωπικούς στόχους.

1.2 Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης στους δικαιούχους, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σε τιμή και συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό (εφεξής τα «Δικαιώματα»).

1.3 Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 113 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Ωρίμανση και Άσκηση Δικαιωμάτων

2.1 Οι Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν τα Δικαιώματα τμηματικώς, ήτοι ποσοστό έως 25%, τον Οκτώβριο του έτους 2024 και ποσοστό έως 100% τον Οκτώβριο του έτους 2025. Συγκεκριμένα, ο πρώτος κύκλος παροχής των Δικαιωμάτων του Προγράμματος χορηγήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σε 8.034.000 Δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών, από συνολικό αριθμό προς διάθεση Δικαιωμάτων 17.409.600, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2021.

2.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόζεται κατόπιν σχετικής αύξησης, ανάλογα και σύμφωνα με τα ασκηθέντα Δικαιώματα εκ μέρους των Δικαιούχων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα εκ του νόμου οριζόμενα.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός Δικαιωμάτων (ύψος Έκδοσης)

3.1. Οι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τριάντα πέντε (35) στελέχη και περιλαμβάνουν:

  • Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (δεν εφαρμόζεται στα μη Εκτελεστικά Μέλη),
  • στελέχη ή διευθυντές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου και
  • επιλεγμένα στελέχη ή διευθυντές των βασικών θυγατρικών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με κρίσιμο αντίκτυπο στην ανάκαμψη του Ομίλου.

3.2. Τα δικαιώματα προαίρεσης ωριμάζουν, εντός του πλαισίου των τεθέντων χρονικών ορίων, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων εταιρικών και ατομικών κριτηρίων απόδοσης και στόχων, εναρμονισμένων με τους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

4. Χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων που χορηγούνται και Τιμή Άσκησης

4.1 Τα Δικαιώματα που απονέμονται παρέχουν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές») ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί.

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της Εταιρείας σε τιμή ίση με €1,4160 («Τιμή Άσκησης»), τιμή κλεισίματος την 25η Οκτωβρίου 2021, ήτοι την προηγούμενη ημέρα της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ενέκρινε τη διάθεση (χορήγηση) των Δικαιωμάτων. Η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται σε περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων ή πράξεων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους του Προγράμματος.

4.2 Οι Μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων θα παρέχουν τα αυτά δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος απόληψης μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου από την έκδοσή τους.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη το γ' τρίμηνο για την Ελλάκτωρ μετά από 6 τρίμηνα ζημιών

Αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ στο γ' τρίμηνο του έτους. Τα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 7% σε σχέση με το περυσινό γ' τρίμηνο, και κατά 22% σε σχέση με το β' τρίμηνο του έτους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πού θα κατευθυνθούν τα 120 εκατ. από την αύξηση κεφαλαίου της Ελλάκτωρ

Μεταξύ άλλων, θα δοθούν περίπου 20,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών, αναφέρει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκλείει νέα αύξηση κεφαλαίου η διοίκηση της Ελλάκτωρ

Ωστόσο η διοίκηση της Ελλάκτωρ σημείωσε πως βάσει της απόφασης της ΓΣ το ΔΣ έχει το δικαίωμα να υλοποιήσει έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, συναίνεσης ή διαπραγμάτευσης με οποιοδήποτε μέτοχο.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα επίθεση από Μπάκο - Καϋμενάκη κατά της διοίκησης της Ελλάκτωρ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εταιρείες Greenhill και Kiloman αναφέρουν πως επιβεβαιώνονται όλα όσα έχουν υποστηρίξει και έχουν θέσει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές σχετικά με τη συνεργασία Reggeborgh - Μπόμπολα.