Φώτο: Nikas

Nίκας: Mερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

Σε μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της προχωρά η Νίκα με την διοχεύτευση πόρων σε κεφάλαια κίνησης.

Η Νίκας ανακοίνωσε οτι προχωρά σε μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ύψους 23,27 εκατ. ευρω.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και την παράγραφο 4.1.3.9. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει, στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την 3η Δεκεμβρίου 2019, αποφάσισε τη μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων, τα οποία αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Φεβρουαρίου 2017, και τα οποία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €23.272.106,40.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τα προοριζόμενα, ανά κατηγορία, χρήσης ποσά καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/781/24.04.2017, και το Συμπλήρωμα αυτού, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 22α Μαΐου 2017, αποφάσισε τη μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ως ακολούθως: 
Το συνολικό αδιάθετο ποσό των €5.739.000, το οποίο θα διατίθετο, εντός του Β’ εξαμήνου 2019, στις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

  • Στην κατηγορία «Αγορά φορτηγών διανομής» το ποσό των €425.000
  • Στην κατηγορία «Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης» το ποσό των €731.000
  • Στην κατηγορία «Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού» το ποσό των €3.325.000
  • Στην κατηγορία «Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών» το ποσό των €1.252.000
  • Στην κατηγορία «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων» το ποσό των €6.000

Πρόκειται να διατεθεί:

  • Στην κατηγορία «Κεφάλαιο κίνησης» το ποσό των €4.168.000
  • Στην κατηγορία «Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων» το ποσό των €313.000 και
  • Στην κατηγορία «Εκσυγχρονισμός Παραγωγικών Εγκαταστάσεων» το ποσό των €1.258.000

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νίκας: Reverse split και ΑΜΚ έως 10 εκατ. ενέκρινε η γενική συνέλευση

Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από τα 0,04 ευρώ έκαστη μετοχή σε 0,12 ευρώ έκαστη, θα γίνει με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 3 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου 10 εκατ. ευρώ προχώρησε η Νίκας

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ναι» από τη Γενική Συνέλευση της Νίκας στις αλλαγές για την ΑΜΚ 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Νίκας ενέκρινε τις αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας, την πολιτική αποδοχών αλλά και τη μερική αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.