ΓΔ: 798.11 -2.39% Τζίρος: 59.88 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Attica bank, trapeza attikis
Φωτο: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Με λειτουργικές ζημιές το 2021 η Attica Bank, σε εκκρεμότητα η νέα αύξηση

Με συνολικές ζημιές ύψους 105,4 εκατ. έκλεισε το 2021 για την τράπεζα. Δεν περιλαμβάνονται οι πρόσθετες ζημιές από τιτλοποιήσεις καθώς οι σχετικές διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.

Με σημαντικές ζημίες έκλεισε η χρήση του 2021 για την Attica Bank παρουσιάζοντας τελικό αποτέλεσμα, μετά από φόρους, ύψους -105,04 εκατ. ευρώ, έναντι -306,42 ευρώ. Η μείωση των ζημιών είναι αποτέλεσμα του δραστικού περιορισμού των προβλέψεων (24,54 εκατ. έναντι 287,2 εκατ. το 2020) ωστόσο πλήγμα αποτέλεσε η ζημιά ύψους -55,4 εκατ. ευρώ από την μεταβίβαση χαρτοφυλακίου «κόκκινων» δανείων μέσω τιτλοποίησης.

Ωστόσο τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την τράπεζα πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά διότι δεν περιλαμβάνουν τις ζημίες που θα προκύψουν από τιτλοποιήσεις. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «λόγω του γεγονότος ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες βρίσκονται ακόμα  σε εξέλιξη, στην παρούσα φάση η Διοίκηση της Τράπεζας δεν μπορεί να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση του ύψους της αξίας των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, και κατ’ επέκταση στην αξιόπιστη επιμέτρηση του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης».

Ο προσδιορισμός των ζημιών από τις τιλοποιήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της νέας αύξησης κεφαλαίου για την οριστική εξυγίανση και στη συνέχεια την ιδιωτικοποίηση της Attica Bank.

Βασικά σημεία ισολογισμού

 • Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,66 δισ. Η πιστωτική επέκταση (νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις) για τη χρήση ανήλθαν σε €361 εκατ. περίπου, εκ των οποίων €334,0 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €27,1 εκατ. τη λιανική τραπεζική και η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της Τράπεζας για χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.
 • Την 31.12.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,92 δισ., παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση κατά €120 εκατ. περίπου και 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα χρήση, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ανέρχεται σε περίπου €3,01 δισ., αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές που επικρατούν στο εγχώριο περιβάλλον.
 • Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά εισροές, κυρίως από ιδιώτες, ύψους €86 εκατ. και από επιχειρήσεις ύψους €85,2 εκατ. επιμετρούμενες σε ετήσια βάση.
 • Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 56,7% ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 256%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.
 • Η Τράπεζα για το 2021 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους €25,1 εκατ. κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.
 • Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €21,4 εκατ., μια αξιοσημείωτη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βασικοί συντελεστές στη σημαντική αύξηση ήταν η χορήγηση νέων δανείων και εγγυητικών επιστολών καθώς και τα έσοδα από συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών.
 • Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 3,4% σε ετήσια βάση, καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στο οποίο συμμετείχαν 64 εργαζόμενοι, η Τράπεζα εξοικονόμησε ποσό ύψους € 2,6 εκατ.
 • Η Τράπεζα στις 09.03.2022 ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού. Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα ανήλθε σε 104 άτομα που αντιστοιχεί σε περίπου 14% του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας. Η ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται σε ύψος 4,5 εκατ. ευρώ.
 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 16,2% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική χρήση του 2020. Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 12,4% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών συνέπεια μεγάλων αποπληρωμών κατά τη διάρκεια του 2021, η οποία μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας κατά 16% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση του 2020. Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης είναι συνέπεια της ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων, καθώς και της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.
 • Τον Δεκέμβριο 2021, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €240 εκατ.
 • Τον Απρίλιο του 2022, και σε συνέχεια της από 13.12.2021 επιστολής τους, η Τράπεζα έλαβε επιστολή των βασικών μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A., ΤΧΣ στην οποία περιγράφονται βασικές πρόνοιες της μεταξύ τους συμφωνίας και η πρόθεσή τους να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα, συνολικού ύψους έως €365 εκατ., μέσω δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον απαιτηθεί, σε τρίτη εισφορά κεφαλαίου ή/και σε πρόσθετες εναλλακτικές δράσεις.
 • Η διαδικασία μέχρι την λήψη των προκαταρκτικών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι σχετικές εκθέσεις αναμένονται το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2022.
 • Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες βρίσκονται ακόμα  σε εξέλιξη, στην παρούσα φάση η Διοίκηση της Τράπεζας δεν μπορεί να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση του ύψους της αξίας των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής σειράς των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, και κατ’ επέκταση στην αξιόπιστη επιμέτρηση του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης, που δύνανται να προκύψουν εφόσον η Τράπεζα συνεχίσει με αυτήν την στρατηγική διαχείρισης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, για τη λήψη της ελάχιστης απαιτούμενης πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒΒ-.
 • Κατά τους πρώτους μήνες του 2022, η Τράπεζα σχεδίασε και πρόσθετες ενέργειες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της Τράπεζας προβλέπει την πώληση της δραστηριότητας POS (εκτιμώμενη θετική επίδραση 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1) και την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων (εκτιμώμενη θετική επίδραση 30 μονάδες βάσης σε όρους CET1).

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

ποσά σε εκατ. ΕυρώΔεκ-21Δεκ-20Δ EURΔ %
Καθαρά έσοδα από τόκους45,4954,29-8,8-16,20%
Καθαρά έσοδα προμηθειών10,541,588,96568,40%
Σύνολο λειτουργικών εσόδων53,3472,71-19,37-26,60%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων-78,47-72,65-5,828,00%
Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων-25,130,05-25,19-47697,60%
Αποτέλεσμα από μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης-55,40-55,4-
Σύνολο προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου και λοιπές προβλέψεις-24,54-287,2262,66-91,40%
Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες0,71,29-0,58-45,30%
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων-104,37-285,87181,49-63,50%
Φόρος εισοδήματος-0,67-20,5619,89-96,70%
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους-105,04-306,42201,38-65,70%

Η δήλωση της διοίκησης

«Η Attica Bank  εισήλθε στο νέο έτος ενισχυμένη, μέσω της αύξησης των 240 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021) και της ταυτόχρονης βελτίωσης των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της, θέτοντας τις βάσεις για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της,  την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας της, αλλά και την ανάπτυξή της, βασιζόμενη στην Συμφωνία των βασικών της μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa/Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ.

Η Τράπεζα αύξησε πέρυσι σημαντικά, κατά 69% τα έσοδά της από προμήθειες, αύξησε κατά 4,3% τις καταθέσεις της, πέτυχε μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 16% και πιστωτική επέκταση κατά 12% (σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς).

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων, η Διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε την πώληση των δραστηριοτήτων POS και την ενεργή αξιοποίηση των επενδυτικών της ακινήτων.

Ιδιαίτερα καθοριστικό στοιχείο αποτελεί για την Attica Bank, το γεγονός ότι η Τράπεζα τον Απρίλιο έλαβε κοινή , επιστολή από τους βασικούς της μετόχους, στην οποία επιβεβαιώνεται στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας, η πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε δεύτερη αύξηση - επένδυση, μέχρι του ποσού των € 365 εκατ. και εφόσον απαιτηθεί και σε τρίτη εισφορά κεφαλαίων, με προοπτική την ιδιωτικοποίηση της.

Επισημαίνεται, ότι στην παρούσα φάση οι σχετικές διαδικασίες για τον  καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων ζημιών, που θα απαιτηθούν για την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεπώς, η Διοίκηση της τράπεζας δεν μπορεί να εκτιμήσει το ακριβές ύψος αυτών, εν τούτοις, εξετάζει και τα εναλλακτικά διαθέσιμα εργαλεία απομάκρυνσης πιστωτικού κινδύνου, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των κόκκινων δανείων του παρελθόντος, με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των μετόχων». 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση του νομοκανονιστικού πλαισίου

Η τράπεζα τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι ««οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητες της τράπεζας και εκδίδεται από την ίδια αποτελεί μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης».