ΓΔ: 1422.75 -0.14% Τζίρος: 84.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΠΑΠ: Δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος από τους μετόχους

Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν την ευχέρεια να αποκτήσουν το υπόλοιπο του μερίσματος είτε σε μετρητά, είτε υπό μορφή μετοχών του ΟΠΑΠ, όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν μέρους του υπόλοιπου μερίσματος για τη χρήση του 2021 σε μετοχές της εταιρείας ή σε μετρητά, προσφέρει στους μετόχους του ο ΟΠΑΠ, όπως διευκρινίζει σε χρηματιστηριακή του ανακοίνωση. 

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο μέρισμα για τη χρήση του 2021 είναι ύψους 0,50 ευρώ, με ημερομηνία πληρωμής του την 8η Αυγούστου 2022. 

Στην ανακοίνωση του οργανισμού τονίζονται τα ακόλουθα: 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 7.261.500 ευρώ, με έκδοση μέχρι 24.205.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος για τη χρήση 2021, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2022, μετά την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019, στο πλαίσιο έγκρισης από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2019 - 2023), πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, έχοντας στόχο να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προσθέσουν πολλαπλάσια αξία και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους της τη δυνατότητα να λάβουν το ποσό του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 (η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από την εικοστή δεύτερη (22η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Ιουνίου 2022), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό τη μορφή μετοχών της Εταιρείας αντί σε μετρητά (scrip divident), ως ακολούθως:

  1. Οι μέτοχοι που είναι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2021, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, δικαιούνται να λάβουν το συνολικό ποσό του υπολοίπου μερίσματος, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου επί αυτού, είτε, σε περίπτωση που το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 95% του υπολοίπου μερίσματος (στην τελευταία περίπτωση, το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του υπολοίπου μερίσματος θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπό τη μορφή καταβολής σε μετρητά).
  2. Δικαίωμα να λάβουν το σύνολο του ως άνω υπολοίπου μερίσματος, είτε υπό μορφή μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης, 19.07.2022 (record date), ενώ από τη Δευτέρα, 18.07.2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 (cut-off date).
  3. Οι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από την Τετάρτη, 20.07.2022, έως και την Τρίτη, 02.08.2022, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωσή τους στους Συμμετέχοντες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). 
  4. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και εξ αυτού του λόγου η επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό υπολοίπου μερίσματος κάθε μετόχου που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος.
  5. Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα πιστωθούν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων που θα δηλώσουν οι μέτοχοι που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
  6. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν με τιμή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου επιλογής (δηλαδή από 20.07.2022 έως και 26.07.2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
  7. Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.
  8. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση κατά την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία πληρωμής του υπολοίπου μερίσματος, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 08.08.2022.

Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για επένδυση του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 σε μετοχές της Εταιρείας και συνεπώς δεν θα συμμετάσχουν στην ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε εν όλω είτε εν μέρει, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του υπολοίπου μερίσματος σε μετρητά.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

opap-tzogos-stoixima
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Ρεκόρ δεκαετίας στο μέρισμα, 220.000 εγγραφές στο Store App

Υπερδιπλάσια τα κέρδη στο εξάμηνο. Προμέρισμα 0,30 ευρώ, πληρωτέο από τις 11 Νοεμβρίου. Ο οργανισμός εμπλουτίζει το προϊόντικό του χαρτοφυλάκιο. Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Μερισματική απόδοση 10% μετά τη διανομή 1,5 ευρώ στους μετόχους

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η γενική συνέλευση. Η διοικήση του ΟΠΑΠ ανέφερε πως οι οικονομικές επιδόσεις του 2021 αναδεικνύουν τις υψηλές αντοχές και τη δύναμη του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προβλέπει η διοίκηση του ΟΠΑΠ για τα λειτουργικά κέρδη του 2023

Μιλώντας στους αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα EBITDA για το σύνολο του 2023 θα διαμορφωθούν στα 720-740 εκατ. ευρώ. Υλοποιείται με συνέπεια η επιχειρηματική στρατηγική Fast Forward.
opap-tzogos-stoixima
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Αυξήθηκαν στα 308 εκατ. τα κέρδη 9μήνου παρά το δύσκολο γ' τρίμηνο

Επαναλαμβανόμενα EBITDA 720 – 740 εκατ. ευρώ προβλέπει η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ασυνήθιστη μεταβλητότητα στην αγορά αθλητικού στοιχηματισμού διεθνώς και την επίδραση εγχώριων έκτακτων γεγονότων.
opap-tzogos-stoixima
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Έσπασε το φράγμα του 1 δισ. ευρώ, ισχυρή κερδοφορία στο α΄εξάμηνο

Ενισχύθηκαν στα 374 εκατ. ευρώ τα EBITDA και στα 224,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη, με την εταιρεία να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, ενώ παράλληλα συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου.