ΓΔ: 1392.62 0.84% Τζίρος: 117.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Ελλάκτωρ: Τοποθέτηση τριών νέων στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Οι Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Γεώργιος Τριανταφύλλου και Γεώργιος Πουρσανίδης εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ έπειτα από αίτημα του νέου μετόχου της εταιρείας Motor Oil.

Μετά από το αίτημα του νέου μετόχου Motor Oil για την εκλογή τριών πρόσθετων μελών, οι κύριοι Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Γεώργιος Τριανταφύλλου και Γεώργιος Πουρσανίδης εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλάκτωρ. Επίσης ορίστηκαν και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τα οποία υπερκαλύπτουν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ενώ ορίστηκε και η νέα Επιτροπή Ελέγχου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρεία Ελλάκτωρ γνωστοποιεί πως την 30η Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την οποία συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το από 06.06.2022 αίτημα της μετόχου ανώνυμης εταιρείας Motor Oil που εκπροσωπεί ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναφορικά με την εκλογή τριών πρόσθετων μελών του ΔΣ και κατόπιν της από 15.06.2022 επιστολής της μετόχου, με την οποία προσδιορίζονται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη μαζί με τα βιογραφικά τους.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Εκλογή πρόσθετων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με την οποίαν διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει, εξέλεξε, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ως πρόσθετα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.:

 1. Παναγιώτη Κυριακόπουλο του Όθωνος, Μέλος
 2. Γεώργιο Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Μέλος και
 3. Γεώργιο Προυσανίδη του Ιωάννη, Μέλος.

Η θητεία των πρόσθετων μελών θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του την ίδια ημεροχρονολογία, ως ακολούθως:

 1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος , Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Θέμα 2ο: Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και της από 16.06.2022 Εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/20, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του Μέλους κ. Ιωάννας Δρέττα, από μη εκτελεστικό μέλος, σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία υπερκαλύπτει άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρ. 9 ν. 4706/2020, στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία υπερκαλύπτουν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω, καθορίζονται τα εξής :

 1. Αθηνά Χατζηπέτρου
 2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος
 3. Ευγενία Λειβαδάρου
 4. Ιωάννα Δρέττα.

Θέμα 3ο: Ανακοίνωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Λοιπές ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωσταντίνου Τούμπουρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την κα Ευγενία Λειβαδάρου, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Επισημαίνεται ότι η κα Λειβαδάρου: (α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ’ ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) με βάση και το βιογραφικό της, διαθέτει γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρή ανάκαμψη για την Ελλάκτωρ με κέρδη 54,2 εκατ. και τζίρο 284 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €411 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαψεύδει η Ελλάκτωρ τα σενάρια πώλησης της Άκτωρ Παραχωρήσεις

Η Άκτωρ Παραχωρήσεις αποτελεί την μεγαλύτερη θυγατρική της εταιρείας με εκτιμώμενες συνολικές ταμειακές ροές, άνω του 1 δισ. ευρώ, από τις υφιστάμενες Παραχωρήσεις κατά τη συμβατική τους διάρκεια.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Στα 32 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο

Στα 185,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παραμένοντας σταθερός έναντι της περυσινής χρονιάς, ωστόσο η κερδοφορία της κατασκευαστικής ενισχύθηκε σημαντικά.