ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
LabrosPapakonstantinou
Ο πρόεδρος του ομίλου IDEAL, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

Δημόσια πρόταση της Ideal για την Byte - προσφέρει 3,495 ευρώ ανά μετοχή

Η Ideal αποτιμά τη Byte στα 55 εκατ. ευρώ. Αν συγκεντρώσει κατά την περίοδο αποδοχής άνω του 90% της Byte θα αιτηθεί τη διαγραφή των μετοχών της από το ΧΑ.

Προαιρετική δημόσια πρόταση για το 100% της εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής Byte υπέβαλε η Ideal Holdings. H Ideal προσφέρει 2,10 ευρώ σε μετρητά και 0,397590 δικές της μετοχές για κάθε μια μετοχή της Byte που θα προσφερθεί κατά την περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Συνολικά το τίμημα ανέρχεται σε 3,495 ευρώ ανά μετοχή. Ουσιαστικά η Ideal αποτιμά τη Byte στα 55 εκατ. ευρώ, όταν η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση βρίσκεται στα 50 εκατ. ευρώ. Η δημόσια πρόταση θα θεωρηθεί πετυχημένη αν προσφερθούν μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 70% της Byte. Aν κατά την περίοδο αποδοχής προσφερθούν μετοχές πάνω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η Ideal  θα αιτηθεί τη διαγραφή των μετοχών της Byte από το ΧΑ.

Μέτοχοι της Byte είναι η οικογένεια του ιδρυτή της  Σπύρου Βυζάντιου με 55% και η Αlpha Bank με 18,5%.

Η Byte απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΧΑ αναφέρει πως «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις των βασικών μετόχων για την πώληση των μετοχών της εταιρείας» και επισημαίνει πως «Κατόπιν της σημερινής ενημέρωσής μας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την IDEAL HOLDINGS Α.Ε. για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία».

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο πρόεδρος της Ideal Holdings κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου είχε αναφέρει πως μέχρι τέλος του 2022 η Ideal θα προχωρήσει σε 2 νέες εξαγορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή ορίζεται ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €4.744.802,70, διαιρούμενο σε 15.816.009 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

3 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι όλα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, ήτοι οι εταιρείες S.I.C.C. HOLDING LTD, ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ESM
EFFERVESCENT MANAGEMENT SODAS LTD, ADACOM LIMITED, i-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD, THREE CENTS LTD, ADACOM SYSTEMS LTD, IDEAL ELECTRONICS BG LTD, ADACOM CYBER SECURITY CY LTD και NETBULL LTD (από κοινού τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»). Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση.

4 Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 1.7.2022 («Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα παραπάνω πρόσωπα το σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου («Πληροφοριακό Δελτίο»), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

5 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

6 Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), εφόσον του έχει προσφερθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και έχουν πληρωθεί οι Αιρέσεις, όπως αμφότερα αναλύονται κατωτέρω.

7 Ο Προτείνων προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών. Ειδικότερα, ο Προτείνων προσφέρει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές του Προτείνοντος, (συνολικά το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»), οι οποίες θα εκδοθούν δυνάμει αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό
του Προτείνοντος, δεν θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής 0,397590 νέα μετοχή του Προτείνοντος προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η («Σχέση Ανταλλαγής»).

Αναλυτικά εδώ η ανακοίνωση της Ideal.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ideal
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Αύξηση 50% στα EBIDTA το 2022, επιστροφή κεφαλαίου 0,2 ευρώ

«Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ideal Holdings ελέγχει πλέον το 100% της Byte Computers

Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, η Ideal απέκτησε 422.758 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας ΒΥΤΕ, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.