ΓΔ: 892.74 -0.05% Τζίρος: 40.86 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:55:09 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Attica-Group.com

Attica Συμμετοχών: Στις 8/9 η Γενική Συνέλευση για το μετοχικό κεφάλαιο

Αντικείμενο της ΓΣ, μεταξύ άλλων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €10.790.292,15, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  "ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €10.790.292,15, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15€, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης, ύψους 0,05€ ανά μετοχή, στους μετόχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
  4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
  5. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
  8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
  9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.
  10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €10.790.292,15, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15€, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης, ύψους 0,05€ ανά μετοχή, στους Μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 8ης Σεπτεμβρίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ