ΓΔ: 1424.77 1.21% Τζίρος: 176.45 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Mevaco-Metallourgiki
Φωτο: Mevaco

Mevaco: Άλμα 90% του τζίρου στο εννεάμηνο, ξεπέρασε τα 32 εκατ. ευρώ

Στα 3,45 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα EBITDA της εταιρείας στο εννεάμηνο σημειώνοντας άνοδο 67%, με την εισηγμένη να αναφέρει ότι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν επηρεάσει ουσιωδώς τα μεγέθη της.

Μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της έχει καταγράψει η MEVACO στο εννεάμηνο του 2022, με την εταιρεία να αναφέρει, απαντώντας στην ερώτηση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, ότι τα οικονομικά της μεγέθη δεν επηρεάσθηκαν ουσιωδώς από την ενεργειακή κρίση, την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και τις συνθήκες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει. 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στο εννεάμηνο ανήλθε σε 32.341,11 χιλ. ευρώ έναντι 17.058,21 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 90%, ενώ σε επίπεδο γ' τριμήνου ανήλθε σε 13.348,95 χιλ. ευρώ έναντι 7.191,74 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 86% σε σχέση με τα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου.

Άνοδος της κερδοφορίας παρά τις επιπτώσεις του πολέμου

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) στο εννεάμηνο έφτασαν τα 2.901,84 χιλ. ευρώ, έναντι 1.533,72 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 89%, και στο γ' τρίμηνο ανήλθαν σε 1.178,15 χιλ. ευρώ, έναντι 643,27 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 83%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 67% καθώς ανήλθαν σε 3.455,66 χιλ. ευρώ, έναντι 2.074 χιλ. ευρώ, ενώ στο γ' τρίμηνο σημείωσαν άνοδο κατά 53% καθώς διαμορφώθηκαν στα 1.254,73 χιλ. ευρώ έναντι 819,26 χιλ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε 24.553,75 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 25.754,77 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2021 οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 13.874,62 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 23.392,72 χιλ. ευρώ. Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας οι δανειακές υποχρεώσεις την 30.9.2022 ανήλθαν σε 1.916,34 χιλ. ευρώ, έναντι 5.495,94 χιλ. ευρώ την 30.9.2021. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε 5.866,70 χιλ. ευρώ, έναντι 5.187,21 χιλ. ευρώ την 30.9.2021.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσεως 2022 μειώθηκαν κατά ποσό 936,20 χιλ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 921,45 χιλ. ευρώ, λόγω της επαρκούς ρευστότητας που διαθέτει η εταιρεία, ως επακόλουθο της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της.

Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσεως 2022 παρουσίασε σχεδόν μηδενική μείωση κατά ποσό 57,46 χιλ. Ευρώ, η οποία οφείλεται:

α) στην αύξηση του ύψους των αποθεμάτων κατά το ποσό των 1.025,17 χιλ. ευρώ, λόγω των αυξημένων αναγκών για την κάλυψη των προς εκτέλεση εκκρεμών παραγγελιών καθώς στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά το ποσό των 3.977,91 χιλ. ευρώ, λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.

β) στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 4.914,83 χιλ. ευρώ ως αποτέλεσμα, τόσο της εξόφλησης των προγραμματισθέντων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους προμηθευτές, λόγω της αυξημένης παραγωγής όσο και της προαναφερόμενης μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η δραστηριότητα της εταιρείας και τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη αυτής δεν επηρεάσθηκαν ουσιωδώς από την ενεργειακή κρίση, την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και τις συνθήκες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει. Άλλωστε, η επιχειρηματική έκθεση της εταιρείας στις εμπλεκόμενες σε σύρραξη χώρες είναι σχεδόν μηδενική, καθόσον κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσεως 2022 (1.7-30.9.2022), η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις μόνο στην αγορά της Ρωσίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,08% του κύκλου εργασιών της και σωρευτικά για το εννεάμηνο της χρήσης (1.1-30.9.2022) πωλήσεις που αντιστοιχούν στο 0,25% του κύκλου εργασιών της, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 2021 (1.1.-31.12.2021) οι σχετικές πωλήσεις ανήλθαν σε ποσοστό μόλις 0,39% του κύκλου εργασιών της. 

Αντιθέτως η εταιρεία κεφαλαιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, τις ισχυρές οργανωτικές δομές και παραγωγικές της υποδομές, τη μακροχρόνια εμπειρία ως προς την επιτυχή υλοποίηση σύνθετων έργων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές και τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις τους, καθώς και τον στρατηγικά στοχευμένο και συστηματικά επιδιωκόμενο εξαγωγικό προσανατολισμό της, κατάφερε να επιτύχει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, γεγονός που είχε άμεση και θετική επίδραση στο σύνολο των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της. 

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης και δημοσίευσης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να υπάρξουν ασφαλείς και αξιόπιστες προβλέψεις και εκτιμήσεις, λόγω της ρευστότητας και αβεβαιότητας του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας, καθόσον η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι άρτιες εγκαταστάσεις και υποδομές της, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και ικανοποιητικών ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ύψος των προς εκτέλεση παραγγελιών της, με βάση και το ευρύτερο συμβασιοποιημένο αντικείμενό της (εντός και εκτός Ελλάδος), αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, τα οποία παρέχουν τα ασφαλή εχέγγυα για την προσήκουσα και αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση της κρατούσας ενεργειακής και οικονομικής διαταραχής και τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και δεδομένου ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα της εταιρείας, καθόσον οι επιπτώσεις αυτής σε σχέση με την εταιρεία περιορίζονται στα αρνητικά επακόλουθα στην μεταφορική και εφοδιαστική αλυσίδα (ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη), η εταιρεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών προσαρμόζει ανάλογα την εμπορική πολιτική της, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού να μετακυλίεται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση τις εκάστοτε συνθήκες του ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της εταιρείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά και μελετά σε συστηματική βάση όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται τόσο με την ενεργειακή κρίση και την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία όσο και το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της και προβαίνει στη λήψη όλων των αναγκαίων και ενδεδειγμένων μέτρων για την εξασφάλιση της ακώλυτης παραγωγικής λειτουργίας και της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτής, με σκοπό τη διατήρηση των θετικών της επιδόσεων

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Mevaco
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mevaco: Πτώση 52% στις πωλήσεις και 74,86 % στα EBITDA στο 9μηνο 2020

Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 1.213,17 χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά 1.535,88 χιλ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της εκταμίευσης του ανωτέρω Ομολογιακού δανείου.
MYTILINEOS_ESG
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα μεγάλη μεταλλουργική μονάδα ετοιμάζει στον Βόλο η Mytilineos

Νέα μονάδα στον κλάδο του μετάλλου θα κατασκευάσει η Mytilineos στη Ν. Ιωνία του Βόλου. Το πλάνο αφορά στην κατασκευή δύο επιπλέον χώρων/αιθουσών παραγωγής που αναμένεται να καλύψουν οκτώ στρέμματα.
MYTILINEOS_ESG
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική συμφωνία της Mytilineos για εξόρυξη βωξίτη στη Γκάνα

Η περιοχή που περιλαμβάνει τα υπό παραχώρηση κοιτάσματα αναμένεται να παράγει έως και περίπου 10 εκατ. τόνους βωξίτη ετησίως, που αντιστοιχούν σε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 500 εκατ. δολαρίων με σημερινές τιμές αγοράς.