ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Mevaco

Mevaco: Πτώση 52% στις πωλήσεις και 74,86 % στα EBITDA στο 9μηνο 2020

Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 1.213,17 χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά 1.535,88 χιλ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της εκταμίευσης του ανωτέρω Ομολογιακού δανείου.

Πτώση 52,33% στο 9μηνο του 2020 παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Mevaco συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2019. Σε επίπεδο γ' τριμήνου ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 1.160,98 χιλ. ευρώ έναντι 4.019,34 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 71,12 % σε σχέση με τα μεγέθη της την ίδια περίοδο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθαν σε ζημιές 219,12 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 42,95 χιλ. ευρώ, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημιές 213,65 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 763,46 χιλ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθαν σε ζημιές 37,94 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 141,25 χιλ. Ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 329,70 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 1.311,35 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 74,86 %.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.09.2020 παρουσίασαν σημαντική μείωση και δη ανήλθαν σε 9.345,85 χιλ. Ευρώ, και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 22.485,79 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2019 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 11.412,31 χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 22.846,22 χιλ. Ευρώ.

Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρείας ο τραπεζικός δανεισμός την 30.9.2020 ανήλθε σε 5.238,35 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2019, ο τραπεζικός δανεισμός της είχε ανέλθει σε 4.062,13 χιλ. Ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας την 30.9.2020 ανήλθαν σε 2.397,58 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2019 είχαν ανέλθει σε 1.892,36 χιλ. Ευρώ.

 Mevaco

Οι σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης για το γ’ τρίμηνο του 2020 (μεταβολή 1.7 – 30.9 2020), συνοψίζονται στα εξής :

• Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά ποσό 1.491,30 χιλ. Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση του Μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά ποσό 1.576,55 χιλ. Ευρώ, λόγω του Ομολογιακού δανείου που η Εταιρεία έλαβε, ποσού 1,8 εκατ. Ευρώ.

• Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 1.213,17 χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά 1.535,88 χιλ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της εκταμίευσης του ανωτέρω Ομολογιακού δανείου.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 και συγκριτικά για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (καθώς και σε σωρευτική βάση 9μήνου) απεικονίζονται, για λόγους ευχερέστερης αποτύπωσης στους ακόλουθους πίνακες:

 

Η μείωση στα ανωτέρω αναφερόμενα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας οφείλεται πρωτίστως στη σημαντική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και στο κλίμα ύφεσης στο οποίο εισήλθε εκ νέου τόσο η εγχώρια όσο και η παγκόσμια οικονομία, συνεπεία των έντονων αναταράξεων και του σοβαρού πλήγματος που υπέστη η βιομηχανική παραγωγή και η συναφής με αυτήν κατασκευαστική δραστηριότητα από τον Μάρτιο του 2020 και εντεύθεν, λόγω της πανδημίας του κορoνοϊού.

Τα περιοριστικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τα οποία εφαρμόστηκαν τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο στην προσπάθεια αναχαίτισης της περαιτέρω διασποράς και εξάπλωσης του κορoνοϊού, και η σημαντική πτώση σε απόλυτα ποσά της εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας, η οποία αποτελεί στρατηγική επιλογή και συστηματική επιδίωξη αυτής, οδήγησαν στην εμφάνιση σημαντικά μειωμένου κύκλου εργασιών και αναπόφευκτα πτωτικών και δη ζημιογόνων αποτελεσμάτων κατά την περίοδο αναφοράς.

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η Εταιρεία, ανταποκρίθηκε με αμεσότητα και ταχύτητα στο ξέσπασμα της πανδημίας και προέβη σε διάφορες δράσεις αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης με βασικό στόχο τη διασφάλιση αφενός μεν της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αφετέρου δε της επιχειρησιακής συνέχειας, ώστε να μην τεθεί σε οιοδήποτε κίνδυνο η βιωσιμότητά της και η ομαλή παραγωγική της λειτουργία.

Συνοπτικά οι ληφθείσες υγειονομικές δράσεις περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα :
• Σύνταξη Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων Κορoνοϊού COVID-19, παροχή αναλυτικών οδηγιών πρόληψης και ενημέρωση του προσωπικού αναφορικά με την σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και των συστάσεων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και των λοιπών αρμοδίων κρατικών φορέων καθώς και του ιατρού εργασίας.

• Συνεχής ενημέρωση του συνόλου των εργαζόμενων και συνεχής υγειονομική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένης της θερμομέτρησης κατά την είσοδο τους στην Εταιρεία.

• Διενέργεια τακτικών απολυμάνσεων σε όλους τους εργασιακούς χώρους, διάθεση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και πρόληψης.

• Έγκαιρη και επιτυχής υιοθέτηση έγκαιρου και επιτυχούς νέου μοντέλου εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) όπου αυτό είναι εφικτό, απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, τροποποίηση προγραμμάτων εργασίας.

• Αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας και αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών τηλεργασίας.

• Προληπτικό rapid test Covid σε όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες αυτής.

Παράλληλα εντός του πλαισίου των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας η Εταιρεία εκμεταλλευόμενη όλες τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές επιλογές και αξιοποιώντας τα μέτρα στήριξης που θέσπισε η Πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα επλήγη, εντός του τρέχοντος έτους, προχώρησε στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες και μέτρα, χάρη και στις οποίες κατάφερε να συγκρατήσει σε εύλογο πλαίσιο την όποια συρρίκνωση των αποτελεσμάτων της:

• Κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων και με στόχο την διασφάλιση της μεγίστης δυνατής ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας, προέβη κατόπιν αποδοχής των συνεργαζόμενων Τραπεζών στη μετάθεση δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων της Εταιρείας σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και ειδικότερα την αποπληρωμή δόσεων δανείων της τρέχουσας χρήσεως συνολικού ποσού 525 χιλ. Ευρώ για μετά την 31.12.2020. Μέσω των ανωτέρω χρονικών μετακυλίσεων επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος και διαχείριση των χρηματοροών και θωρακίζεται η Εταιρεία από ταμειακής απόψεως έναντι των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης.

• Η Εταιρεία υπήχθη στο πρόγραμμα επιδότησης των τόκων υφιστάμενων δανείων για την περίοδο από 1η Απριλίου έως 31η Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Το εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης ανέρχεται σε συνολικά επιδοτούμενο ποσό 110,86 χιλ. ευρώ.

• Η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και έλαβε εντός του Ιουλίου του 2020, από την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." μακροπρόθεσμο δάνειο (ομολογιακό) ποσού 1,8 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους.

• Επίσης προχώρησε στην αίτηση και λήψη επιστρεπτέας προκαταβολής από το Υπουργείο Οικονομικών ποσού 350 χιλ. ευρώ με επιχορήγηση του 50% με την προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων εργασίας της έως την 31.3.2021.

• Τέλος, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί αναστολής των συμβάσεων εργασίας προχώρησε στην εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) σε όσες κατηγορίες εργαζομένων ήταν εφικτό, στην εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας για τους υπολοίπους και την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ καθώς και στην αναστολή των συμβάσεων εργασίας για το 15% περίπου του προσωπικού της (με έμφαση κυρίως στα πρόσωπα που εντάσσονται στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής της διαδικασίας με όσο το δυνατόν μειωμένο λειτουργικό κόστος.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης και νέου κύματος με άγνωστη διάρκεια και ένταση, η Διοίκηση της Εταιρείας, εκτιμά ότι χάρη στα μέτρα και στις δράσεις που ελήφθησαν και υλοποιήθηκαν κατά τα άνω δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας, καθόσον η ανταγωνιστική παραγωγική βάση, οι άρτιες εγκαταστάσεις της, οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και η διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και των ικανοποιητικών/ επαρκών ταμειακών διαθεσίμων αλλά και το ύψος των προς εκτέλεση παραγγελιών της για το 2021, με βάση και το ευρύτερο συμβασιοποιημένο αντικείμενό της (εντός και εκτός Ελλάδος) είναι τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της, που θα επιτρέψουν στην Εταιρεία να αντιμετωπίσει προσηκόντως την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτής και τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Πάντως η ως άνω αποτυπούμενη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και αρνητική επιρροή στα οικονομικά αποτελέσματα και στις συνολικές επιδόσεις της Εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019, προβλέπεται να διατηρηθεί έστω και σε πιο περιορισμένο βαθμό και για το σύνολο της τρέχουσας χρήσεως 2020.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, ενώ παράλληλα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτοί μεταβάλλονται, οι οποίοι επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση της, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της, με σκοπό την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της ακώλυτης παραγωγικής λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας αυτής.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Engineers of tomorrow»: Η ELVAL ανοίγει τον δρόμο σε νέους μηχανικούς

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 12 νέοι και νέες μηχανικοί, οι οποίοι θα εργασθούν για 12 μήνες στις εγκαταστάσεις της Elval στα Οινόφυτα Βοιωτίας με προοπτικές πλήρους απασχόλησής τους μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.