ΓΔ: 1217.86 0.73% Τζίρος: 85.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Attica Bank: Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με αποζημίωση έως 200.000

Όπως διευκρινίζει η τράπεζα στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι, σε καταστήματα και διοίκηση, που έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία έως τα τέλη του 2022.

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Attica Bank, με το ποσό αποζημίωσης για όσους το επιλέξουν να φθάνει στο επίπεδο των 200.000 ευρώ, ενώ όπως διευκρινίζεται δικαίωμα συμμετοχής έχει το προσωπικό του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας και της διοίκησης που έχει συμπληρώσει 5ετή εργασία έως τα τέλη του 2022. 

Σημειώνεται ακόμη ότι ο παραπάνω όρος δεν ισχύει για τους εργαζόμενους στα καταστήματα που συγχωνεύονται και παύει η λειτουργία τους δεν ισχύει ο περιορισμός των 5 ετών υπηρεσίας, διευκρινίζεται.

Όπως σημειώνει η τράπεζα αιτήσεις - δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού θα μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που περιλαμβάνονται αυστηρά και αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από την 20/02/2023 έως και την 10/03/2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων συμμετοχής).

Ποσό Αποζημίωσης

Το Πρόγραμμα θα αφορά άμεση αποχώρηση και θα παρέχει Ποσό Αποζημίωσης που θα υπολογίζεται από το άθροισμα δύο παραγόντων:

 • της πλήρους αποζημίωσης του Ν. 3198/1955 και
 • των μεικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών ενός έτους υπολογιζόμενων ως 14 μεικτοί μηνιαίοι μισθοί πλέον 40% (ήτοι 1,4 μεικτές ετήσιες τακτικές αποδοχές).

Ως ημερομηνία υπολογισμού της αποζημίωσης του Ν. 3198/1955 θα ληφθεί η 31/12/2022 και ως μισθός υπολογισμού μεικτών μηνιαίων αποδοχών ενός έτους ορίζεται ο μισθός του μήνα Δεκεμβρίου 2022 μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αποδοχών.

Επιπλέον οικονομικά κίνητρα τα οποία λειτουργούν αθροιστικά

Α. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ κατά 10% στους εργαζόμενους που εργάζονται στα καταργούμενα καταστήματα.

Β. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ βάσει ηλικίας (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) κατά ποσοστό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Γ. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ βάσει ετών υπηρεσίας στην Τράπεζα (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) κατά ποσό μισθών (όπως ο μισθός ορίζεται στην παράγραφο ΙΙΙ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Δ. Προσαύξηση του Ποσού Αποζημίωσης της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ κατά € 5.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο συμμετέχοντα (ως τέτοιο νοείται το τέκνο που πληροί της προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Τράπεζα χορήγησε το επίδομα τέκνων στη μισθοδοσία του 12.2022) με ανώτατο όριο τις € 10.000. Το Ποσό Αποζημίωσης της παραγράφου ΙΙΙ αθροιζόμενο με τα επιπλέον χρηματικά κίνητρα Α έως Δ της παρ. IV δεν δύναται να υπερβεί αθροιστικά (συνολικά) το ποσό των €200.000 κατ΄ανώτατο όριο και δεν θα υπολείπεται του ποσού των € 20.000.

Ε. Προσαύξηση του συνολικού ποσού αποζημίωσης (Αποζημίωση της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον χρηματικών κινήτρων υπό στοιχεία Α έως Δ της παρούσας παραγράφου IV που ισχύουν ανά περίπτωση) κατά € 30.000 στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή / και για αυτασφάλιση. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει εφαρμογή το ως άνω ανώτατο όριο.

ΣΤ. Προσαύξηση του συνολικού ποσού αποζημίωσης (Αποζημίωση της ανωτέρω παραγράφου ΙΙΙ συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον χρηματικών κινήτρων υπό στοιχεία Α έως Δ της παρούσας παραγράφου IV που ισχύουν ανά περίπτωση μέχρι του ανωτέρω ορίου) κατά € 5.000 στους εργαζόμενους που θα δηλώσουν συμμετοχή εντός της πρώτης εβδομάδας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος, δηλαδή έως και την 28/02/2023.

Στο ποσό της συνολικής αποζημίωσης, όπως προκύπτει από τα οριζόμενα στις παραγράφους ΙΙΙ και IV, συμπεριλαμβάνεται, συμψηφιζόμενη με αυτό και απορροφώμενη από αυτό, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση του άρθρου 27 παράγραφος 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού

Πρόσθετες Παροχές Προγράμματος

1. α. 5ετής συνέχιση (από την ημερομηνία αποχώρησης) ισχύος της ασφάλισης για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του στο εκάστοτε ισχύον ομαδικό ασφαλιστήριο της Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος της «ευρείας νοσοκομειακής περίθαλψης από ασθένεια ή ατύχημα» που ισχύουν για τους αποχωρήσαντες από την Τράπεζα υπαλλήλους της, με επιβάρυνση της Τράπεζας. Η ασφάλιση λήγει οριστικά μετά το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

β. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) η ισχύς της ασφάλισης με τους ανωτέρω όρους παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη με ανώτατο όριο τα 70 έτη και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου. Η ασφάλιση λήγει οριστικά μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

2. α. 5ετής συνέχιση (από την ημερομηνία αποχώρησης) των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη του όπως εκάστοτε ισχύει για το προσωπικό της Attica Bank.

β. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (συμπληρωμένα έτη στις 31/12/2022) η ισχύς των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τους ανωτέρω όρους παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη. Η ισχύς των παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τους ανωτέρω όρους λήγει οριστικά μετά το πέρας της 10ετίας από την ημερομηνία αποχώρησης.

3. Τυχόν υφιστάμενα ενήμερα στεγαστικά δάνεια των αποχωρούντων με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου θα συνεχίσουν με εκάστοτε ισχύοντες για το ενεργό προσωπικό της Τράπεζας όρους.

Όροι διέποντες το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού

 1. Κατά την ημερομηνία αποχώρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν αποπληρωθεί: α) τυχόν υφιστάμενα ατομικά δάνεια ή δάνεια συνεταιρισμού (βάσει ΣΣΕ) ή φοιτητικά δάνεια τέκνων υπαλλήλων (βάσει ΕΣΣΕ) και β) όλες οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από πάσης φύσεως δανειακές υποχρεώσεις (στεγαστικά, καταναλωτικά, προσωπικά, κάρτες κλπ.) και λοιπά δανειακά προϊόντα σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.
 2. Η συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει αν θα υποβάλει αίτηση-δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Η Τράπεζα διατηρεί κυριαρχική διακριτική ευχέρεια για την αποδοχή ή μη της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου (ΠΕΕ). Διευκρινίζεται σχετικά ότι το ΠΕΕ και εν γένει οι παρόντες όροι αυτού δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση της Τράπεζας αλλά πρόσκληση προς το προσωπικό να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτό. Η Τράπεζα επομένως επιφυλάσσει εις εαυτήν την ελευθερία να μην αποδεχθεί κάποια ή κάποιες από τις υποβληθείσες από το προσωπικό αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη, κατά κυριαρχική και αδέσμευτη κρίση, τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.
 3. Ως υπηρεσία νοείται η υπηρεσία του εργαζομένου στην Τράπεζα με βάση την τελευταία σύμβαση εργασίας του, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που τυχόν προηγήθηκαν αυτής καθώς και των συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες.
 4. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη γνωστοποίηση της απόφασης και των περαιτέρω ενεργειών.
 5. Η ημερομηνία αποχώρησης για την αρχική ενεργοποίηση του προγράμματος ορίζεται από την Τράπεζα. Η Τράπεζα επιφυλάσσει ωστόσο εις εαυτήν το δικαίωμα να μεταβάλλει την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζομένου ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες της. Ο εργαζόμενος, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης δήλωσης συμμετοχής του στο πρόγραμμα, υποβάλλει αμέσως την οριστική και αμετάκλητη παραίτησή του από την υπηρεσία της Τράπεζας με ισχύ την παραπάνω ημερομηνία ή την τυχόν άλλη ημερομηνία που ήθελε καθοριστεί και υποδειχθεί σε αυτόν από την Τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση το πακέτο εθελούσιων παροχών καταβάλλεται κατά την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζομένου, δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα λυθεί η σύμβαση εργασίας που τον συνδέει με την Τράπεζα.
 6. Μη συμμόρφωση του εργαζομένου προς τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, άρνηση υπογραφής των αναγκαίων για την υλοποίηση του παρόντος και της αποχώρησης του υπαλλήλου εγγράφων, όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα, όπως και η παραίτηση του εργαζομένου χωρίς τους παραπάνω όρους και την παραπάνω διαδικασία καθώς και η υποβολή παραίτησης με ημερομηνία ισχύος άλλη από εκείνη που υποδείχθηκε από την Τράπεζα θα σημαίνει άρνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και στις από αυτό προβλεπόμενες παροχές.
 7. Κάθε εργαζόμενος, προκειμένου να δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση του ΠΕΕ και να λάβει τις παροχές αυτού, θα πρέπει να έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΕΕ και να έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασής του με την Τράπεζα. Με τη σύμβαση αυτή θα επιβεβαιώνεται ότι ο εν λόγω εργαζόμενος δεν έχει ούτε διατηρεί πια καμία αξίωση κατά της Τράπεζας, ούτε από οιαδήποτε ασκηθείσα ή μελλοντική αγωγή.
 8. Το ΠΕΕ δεν δημιουργεί υποχρέωση της Τράπεζας για επανάληψή του στο μέλλον ή για παράτασή του.
 9. Οι αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής στο ΠΕΕ δεν είναι δεκτικές ανάκλησης μετά την υποβολή τους και συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους υποβάλλοντες αυτές εργαζομένους όλων των όρων και προϋποθέσεων του ΠΕΕ. Αιτήσεις-δηλώσεις υπό προϋποθέσεις ή όρους ή αιρέσεις ή επιφυλάξεις δεν θα γίνονται δεκτές (θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες).
 10. Ακόμη και αν η Τράπεζα αποδεχθεί την αίτηση-δήλωση συμμετοχής κάποιου εργαζομένου στο ΠΕΕ, εάν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβήσει μεταξύ της αποδοχής και της υπογραφής στα πλαίσια του ΠΕΕ της σχετικώς προβλεπομένης συμβάσεως συναινετικής λύσεως της συμβάσεώς του και επακόλουθης λύσεως της συμβάσεώς του συντρέξει σοβαρός λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου αναγόμενος σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου, οπότε ο τελευταίος δεν θα δικαιούται τα κίνητρα/παροχές του Προγράμματος. Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία μετά τη λύση συμβάσεως εργαζομένου στα πλαίσια του Προγράμματος, δηλαδή εκ των υστέρων, αποκαλυφθεί οποιαδήποτε ποινικά κολάσιμη πράξη του εργαζομένου εναντίον της Τράπεζας, κάθε ποσόν που τυχόν έλαβε ο εργαζόμενος λόγω συμμετοχής του στο ΠΕΕ θα αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.
 11. Οι παροχές που περιλαμβάνουν μηνιαίους μεικτούς μισθούς θα υπολογισθούν με βάση το μισθό Δεκεμβρίου 2022.
 12. Όλοι οι συμμετέχοντες στο ΠΕΕ που θα αποχωρήσουν από την Τράπεζα δεν θα έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν μελλοντικά στην Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρία του Ομίλου με υπαλληλική σχέση ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση.
 13. Για διάστημα 6 μηνών δεν επιτρέπεται στον αποχωρήσαντα βάσει του ΠΕΕ εργαζόμενο να παρέχει ο ίδιος ή μέσω τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, τις υπηρεσίες του με οποιασδήποτε μορφής σχέση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες είναι ανταγωνιστικές με αυτές της Τράπεζας ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου της. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του εργαζομένου της ανωτέρω υποχρέωσής του, εκείνος, θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Τράπεζας.
 14. Ο αποχωρήσας αναλαμβάνει την υποχρέωση για δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της απασχόλησής του στην Τράπεζα να μην εκτρέψει καμία δραστηριότητα της Τράπεζας, εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας, πελατών ή προμηθευτών της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή ανταγωνιστή, όπως επίσης και να μη παρακινήσει ή επιχειρήσει να παρακινήσει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε άτομο να εγκαταλείψει την εργασία του στην Τράπεζα ή σε εταιρεία του ομίλου της Τράπεζας. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του εργαζομένου αυτής της υποχρέωσής του, θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Τράπεζας.
 15. Ο αποχωρήσας αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως απέχει από κάθε δυσφημιστική της Τράπεζας δήλωση ή συμπεριφορά καθώς και από κάθε αρνητική κατά της Τράπεζας δήλωση, είτε στο πλαίσιο επίσημων διαδικασιών είτε και εκτός αυτών. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του εργαζομένου αυτής της υποχρέωσής του, θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Τράπεζας.
 16. Ο αποχωρήσας αναλαμβάνει την υποχρέωση μη κοινολόγησης εμπιστευτικής φύσης πληροφοριών σχετικά με την Τράπεζα των οποίων έλαβε γνώση με αιτία ή αφορμή την απασχόλησή του στην Τράπεζα. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του εργαζομένου αυτής της υποχρέωσής του, θα υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Τράπεζας.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει η Ελένη Γεωργιάδη

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα η κα Γεωργιάδη θα είναι η νέα διευθύντρια Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Έχει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και εντάχθηκε στο δυναμικό της Attica Bank το 2018.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) το 2022

Οι συνολικές καταθέσεις του oμίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 2% στο σύνολο του 2022 και κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 2,97 δισ. ευρώ, χωρίς ενδείξεις αλλαγής στην σύνθεσή τους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Ζημιές 356 εκατ. το 2022, βελτίωση κεφαλαιακής επάρκειας

Η αύξηση των ζημιών ήλθε ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, καθώς η τράπεζα ενέγραψε προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ύψους 317,6 εκατ. ευρώ. Βρεττού: Θα υλοποιηθούν οι νέοι στόχοι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Στις 28 Απριλίου στο ταμπλό του ΧΑ οι νέες μετοχές

Όπως αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας θα μπουν προς διαπραγμάτευση οι 35.062.731 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ έκαστη που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ ύψους 473,3 εκατ. ευρώ.