ΓΔ: 1202.85 -1.37% Τζίρος: 40.97 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:14:32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

FLEXOPACK: Ανακοίνωση για εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοίνωση για εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 18η Μαΐου 2023, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 74.200 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 40.068,00 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan), από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται σε συνολικά είκοσι δύο (22) άτομα, σε  τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 Ευρώ, σύμφωνα με την από 29.06.2018  απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 17.05.2021 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 02.05.2023, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 03.05.2023, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών  (Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

 Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.409.380,96 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.869.224 κοινές,  ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

 Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την 11η Μαΐου 2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 74.200 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

 Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 18η Μαΐου 2023.

 Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπΆ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

 Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το Έντυπο παροχής πληροφοριών του άρθρου 1 παρ. 5 περ. η΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.flexopack.com) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (http://www.athexgroup.gr), καθώς επίσης και να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (κα. Σταματίνα Γκινοσάτη, τηλ. +30 210 6680000).

 

 Κορωπί, 12 Μαΐου 2023

Για την  FLEXOPACK Α.Ε.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ