Φώτο: Shutterstock

Αναβάθμιση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχωρά στην προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.

Στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και τη μεταφορά του στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud) προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της προκήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.

Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) που χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου για διαδικασίες προγραμματισμού, δημοσιότητας, ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περιλαμβάνει επί της ουσίας τα εξής υποσυστήματα:

  • «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες», που αφορά σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες
  • Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr), που αφορά στην ενημέρωση και υποστήριξη χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
  • ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), που αφορά στη διαφάνεια και δημοσιότητα των δημοσίων συμβάσεων
  • Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), που αφορά στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων των δημοσίων συμβάσεων.

Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική:

  • Το 2019 διενεργήθηκαν 7.560 διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικής αξίας 3,917 δισ. ευρώ, ενώ κατατέθηκαν 22.126 προσφορές από 5.436 οικονομικούς φορείς.
  • Κατά το πρώτο 8μηνο του 2020, διενεργήθηκαν 4.360 διαγωνιστικές διαδικασίες, συνολικής αξίας 2,613 δισ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν 9.979 προσφορές από 3.221 οικονομικούς φορείς.

Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 800.000 ευρώ κι έχει ως αντικείμενο την μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) της ΓΓΠΣΔΔ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, την αναβάθμιση των υποδομών λογισμικού καθώς και την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και της συντήρησης του για δυο έτη. Η αναβάθμιση και μεταφορά του αναμένεται να επιφέρουν άμεσα οφέλη, καθώς και καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους συμμετέχοντες σε δημόσιους διαγωνισμούς, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τις Αναθέτουσες Αρχές.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • η σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό Δημόσιο από την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στην ενιαία υπολογιστική υποδομή του GCloud  της ΓΓΠΣΔΔ
  • η ταχύτερη λειτουργία των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
  • η παροχή δυνατοτήτων για υποστήριξη καινοτόμων εργαλείων στις Δημόσιες Συμβάσεις, όπως Ηλεκτρονικών Καταλόγων (eCatalogues), Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (eAuctions), Συμφωνίες Πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών υπό μορφή ηλεκτρονικών καταστημάτων και αγορών (eShops ή/και eMarketplaces)
  • η παροχή νέων υπηρεσιών με διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς που φιλοξενούνται στο GCloud.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο εκατ. ηλεκτρονικά έγγραφα εκδόθηκαν στους 7 μήνες λειτουργίας του gov.gr

Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενεί τις ψηφιακές υπηρεσίες 18 Υπουργείων, 64 φορέων και Οργανισμών, 7 ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, ενώ ο πολίτης έχει την δυνατότητα μέσα από τις 11 κατηγορίες με 638 υπηρεσίες να αναζητήσει αυτό που χρειάζεται.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράταση για την υποβολή προτάσεων των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας»

Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων του προγράμματος λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής από τους δυνητικούς δικαιούχους.