ΓΔ: 834.83 -0.17% Τζίρος: 63.52 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Έρευνα RSM: Ποιοι και πώς διοικούν τις εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις

Στην έρευνα υπήρξε μελέτη της μορφής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών περίπου 152 ΔΣ ελληνικών εισηγμένων, καθώς και των 1.224 μελών που τα απαρτίζουν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας «The RSM Board Diversity Survey - The landscape following the implementation of Law 4706/2020» για την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών παρουσίασε σήμερα, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, η RSM Ελλάδος.

Η έρευνα εξετάζει τον βαθμό συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιριών με τις απαιτήσεις του ν.4706/2020 αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, ο οποίος τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή στις 17 Ιουλίου 2021 και παράλληλα εξετάζει τις αλλαγές που συντελέστηκαν στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών μετά την εφαρμογή του νόμου.

Μελετήθηκαν σε βάθος η μορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περίπου 152 ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων, καθώς και των 1.224 μελών που τα απαρτίζουν. Τα στοιχεία που εξετάσθηκαν, κατηγοριοποιήθηκαν σε 10 βασικές ενότητες ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένων του φύλου, της ηλικίας, της εθνικότητας, των οικογενειακών σχέσεων μεταξύ των μελών, των δεξιοτήτων, του ακαδημαϊκού επιπέδου και γενικότερα της ανεξαρτησίας.

Βασικά ευρήματα αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τον.4706/2020

  • Σύνθεση και αριθμός μελών διοικητικών συμβουλίων: Η μελέτη δείχνει ότι το σύνολο των μελών διαμορφώνεται πλέον σε 1.224 θέσεις έναντι 1.198 (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εταιρίες που στο μεσοδιάστημα αποχώρησαν από το Χρηματιστήριο). Σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα δηλαδή, παρατηρείται μία αύξηση 26 θέσεων συνολικά. Ο αριθμός των εκτελεστικών μελών είναι 404, των μη εκτελεστικών 351 και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 469 θέσεις που αντιστοιχούν στο 33,0%, 28,7% και 38,3% αντίστοιχα. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, παρατηρείται αύξηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έναντι των μη εκτελεστικών και κυρίως των εκτελεστικών.
  • Διαφοροποίηση ανά φύλο: Τα ΔΣ εκπροσωπούνται πλέον από 926 άνδρες και 298 γυναίκες, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,7% και 24,3% στο σύνολο των μελών, ήτοι αναλογία γυναικών: ανδρών 1:3. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα υπάρχει σημαντική βελτίωση στην παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών καθώς -αν δεν ληφθούν υπόψη οι εταιρείες που αποχώρησαν από το Χρηματιστήριο- ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε από 200 σε 298 και των ανδρών μειώθηκε από 998 σε 926. Μελετώντας τα νέα μέλη που προστέθηκαν στα διοικητικά συμβούλια κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρατηρήθηκε ότι από τα 284 νέα μέλη που προστέθηκαν, τα 118 (41,5%) είναι γυναίκες και τα 166 (58,5%) είναι άνδρες. Υπάρχει μία ανανέωση της σύνθεσης των ΔΣ κατά 23% περίπου.
  • Ιδιότητες μελών στα ανώτερες θέσεις: Είναι χαρακτηριστικό ότι 59 θέσεις ανώτατων μελών (πχ προέδρου, αντιπροέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου ή συνδυασμού αυτών) καλύπτονται από γυναίκες σε σχέση με 366 θέσεις που καλύπτονται από άνδρες δηλαδή αναλογία 1 προς 6. Αν και παρατηρείται βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, σύμφωνα με την οποία μόλις 47 θέσεις καλύπτονταν από γυναίκες (18% εκπροσώπησης έναντι 12%), υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα αυτό. Επίσης, μόλις 15 θέσεις προέδρου διοικητικού συμβουλίου και 9 θέσεις διευθύνοντος συμβούλου καλύπτονται από γυναίκες το οποίο σημαίνει ότι μόλις το 1% των εταιριών διαθέτουν γυναίκα ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με το 9% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.
  • Συγκέντρωση θέσεων στο ίδιο πρόσωπο: Η συγκέντρωση θέσεων στο ίδιο πρόσωπο είναι μία παράμετρος που όπως είναι κατανοητό δεν διευκολύνει την πολυμορφία στα ΔΣ. Η έρευνα καταλήγει ότι σε 51 εταιρίες (ήτοι 1 στις 3) οι θέσεις προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου καλύπτονται από το ίδιο πρόσωπο. Επίσης σε 20 εταιρίες ο διευθύνων σύμβουλος είναι παράλληλα και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Από τις εταιρίες αυτές, οι 10 έχουν ορίσει εκτελεστικό Πρόεδρο και οι υπόλοιπες μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο πρόεδρο.
  • Διαφοροποίηση ως προς την εθνικότητα των μελών: Ως προς το ζήτημα της εθνικότητας, η έρευνα έδειξε ότι 104 μέλη διοικητικών συμβουλίων (8,5%) δεν είναι ελληνικής εθνικότητας. Εξ αυτών, τα 81 μέλη είναι άνδρες και 23 είναι γυναίκες. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, ο αριθμός και το ποσοστό μελών παρουσιάζει μία μείωση κατά 17 μέλη.
  • Διαφοροποίηση ως προς την ηλικία των μελών: Ως προς την ηλικία των μελών διοικητικών συμβουλίων, διαπιστώθηκε ότι το 7% των μελών έχει ηλικία μικρότερη των 40 ετών και το 28% ηλικία μικρότερη των 50 ετών γεγονός που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα κατά την οποία μόλις το 21% των μελών ήταν ηλικίας κάτω των 50. Επίσης, το 33% των μελών έχει ηλικία μεταξύ 51 και 60 ετών, το 26% μεταξύ 61 και 70 ετών και το 14% ηλικία άνω των 70 ετών. Εκ των μελών ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, το 57% αφορά σε άνδρες και το 43% σε γυναίκες ενώ στην ηλικιακή κλίμακα 41 έως 50 οι άνδρες αποτελούν το 68% και οι γυναίκες το 32%. Είναι σημαντικό ότι το 11% των νέων μελών που προστέθηκαν στα ΔΣ είναι ηλικίας μικρότερης των 40 ετών και το 26% μεταξύ 41-50 ετών.
  • Ανεξαρτησία μελών: Mε ελάχιστες εξαιρέσεις εταιριών που είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης ή λόγω πρόσφατων αλλαγών στο ΔΣ τους κατά την περίοδο συγκέντρωσης των στοιχείων, οι εταιρίες πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει ο ν.4706/2020 και συγκεκριμένα η εκπροσώπηση ανεξάρτητων μελών ξεπερνά το 40%. Μάλιστα, 3 εταιρίες διαθέτουν 8 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και 19 εταιρίες τουλάχιστον 5 μέλη η καθεμία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μεγαλύτερο ποσοστό από το 80% των εταιρειών έχει αριθμό μη εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων) μεγαλύτερο από αυτόν των εκτελεστικών μελών.
  • Οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των μελών: Το 52% των εισηγμένων έχουν έναν πιο «οικογενειακό» χαρακτήρα, δεδομένου ότι στα ΔΣ αυτών, συμμετέχουν τουλάχιστον 2 μέλη συνδεδεμένα με τον βασικό μέτοχο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 7% των εταιριών, τα συνδεδεμένα μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.
  • Ακαδημαϊκό επίπεδο των μελών: Από το σύνολο των μελών, το 46% έχει τουλάχιστον προπτυχιακό τίτλο σπουδών (BSc), το 43% των μελών διαθέτει μεταπτυχιακό και το 12% εξ αυτών κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών. Συγκρίνοντας τα νέα μέλη που προστέθηκαν σε σχέση με τα υφιστάμενα, διαπιστώθηκε ότι τα νέα μέλη έχουν υψηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκής μόρφωσης, καθώς το 66% έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών έναντι 51% των υφιστάμενων μελών.
  • Μείγμα δεξιοτήτων: Εξετάζοντας το αντικείμενο σπουδών και τις θέσεις ευθύνης των μελών διοικητικών συμβουλίων, διαπιστώθηκε ότι το 61% των μελών έχει ειδίκευση στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων γενικότερα, το 12% κατέχει εμπειρία στον τομέα της παραγωγής και το 7% με 8% στον τομέα των πωλήσεων ή στην παροχή νομικών συμβουλών. Μέλη με εξειδικευμένες δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, βιώσιμης ανάπτυξης έχουν σχετικά μικρότερη παρουσία στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σύνολο 1.224 στελεχών μόλις 12 εξ αυτών έχουν εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και 6 στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR). Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών που προστέθηκαν στα διοικητικά συμβούλια έχουν δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, CSR, στις πωλήσεις και στην παροχή νομικών υπηρεσιών.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ergasia-symfwnia-douleies
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΠΑ: Οδηγός επαγγελματικού προσανατολισμού σε περιβάλλον κρίσεων

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησε έναν νέο οδηγό με τίτλο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Διαχείριση Κρίσεων».
ergasia-xatzidakis
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ. Χατζηδάκης: Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ποιες περιοχές αφορά

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Sxoinas-Xatzidakis-EPAS
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ στο Αιγάλεω σήμερα Μαρ. Σχοινάς και Κ. Χατζηδάκης

Η μονάδα αυτή της Δ.ΥΠ.Α., όπως και άλλες αντίστοιχες δομές μαθητείας, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στήριξης της επαγγελματικής κατάρτισης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα προσλήψεων 4.000 ανέργων

Από Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω. Τι μισθός προσφέρεται ανά ηλιακή ομάδα.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέχρι 29 Απριλίου, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, ο Α' κύκλος του προγράμματος αφορά στις πρώτες 199 θέσεις πλήρους απασχόλησης από τις συνολικά 590 θέσεις για επτά έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ.