Φώτο: Shutterstock

Αρχίζει η διόρθωση αιτήσεων για στήριξη από τα ιδιωτικά σχολεία

Μέχρι και τις 20 Απριλίου θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις νέες, διορθωμένες, αιτήσεις τους στην «Εργάνη» για να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Εγκύκλιο με αναλυτικές εξηγήσεις για την νομοθεσία που ισχύει σχετικά με τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στις εκπαιδευτικές δομές ιδιωτικού τομέα εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικότερα, παρέχει διευκρινίσεις επί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις».

Συγκεκριμένα:

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που αντιστοιχούν στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής:

ΚΑΔ - Κλάδος

85.10: Προσχολική εκπαίδευση

85.20: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31: Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

85.32: Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41: Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42: Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51: Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52: Πολιτιστική εκπαίδευση

85.59: 'Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60: Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

88.91: Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

για την υλοποίηση των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ «2. α. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί, από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λογίζονται ως μη γενόμενες.

β. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, με νέο ειδικό έντυπο υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ. Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

γ. Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2. και, προκειμένου αφενός μεν να ευθυγραμμιστούν με τα οριζόμενα σε αυτήν αφετέρου δε να διευκολυνθεί η διαδικασία πληρωμών, υποβάλλουν ορθή επανάληψη της αρχικής δήλωσής τους, υποχρεωτικά.

Οι ως άνω επιχειρήσεις-εργοδότες, με την ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσής τους, μπορούν να προβούν σε διορθώσεις ως προς τις κατηγορίες εργαζομένων τους που τίθενται σε αναστολή. Δηλαδή, ανάκληση των αναστολών συμβάσεων εργασίας σε περιπτώσεις, όπως:

  • εκπαιδευτικών με διοριστήρια,
  • εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει διοριστήρια, καθώς και του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού σε εκπαιδευτικές δομές που εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεργασία) και
  • εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν ορθή επανάληψη της αρχικής δήλωσης από σήμερα 13/4/2020 έως και τις 20/4/2020. Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν ανασταλεί και έχουν ήδη υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σε αντιστοίχιση με την αρχική δήλωση του εργοδότη τους, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα υπεύθυνη δήλωση, καθώς λαμβάνεται υπόψη η αρχική δήλωσή τους.

Υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή, βάσει της ορθής επανάληψης της υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης-εργοδότη, εκπίπτουν του συστήματος ως μη υποβληθείσες.

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν πρώτη φορά υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 ΚΥΑ (Β' 1078), σε συνδυασμό με την οικεία ΚΥΑ του θέματος της παρούσας.

Και, συγκεκριμένα, οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για πρώτη φορά μπορούν να δηλώσουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους από σήμερα 13/4/2020 έως και τις 20/4/2020 και, στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων-εργοδοτών, εφόσον λάβουν τη γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 ΚΥΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των δηλωθέντων εργαζομένων, που αφορούν τους ΚΑΔ της παρούσας, ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15/3/2020 έως και 30/4/2020. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν λάβει διοριστήρια και για το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεργασία), καθώς και για εργαζόμενους με εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο Ε.4.1, με τη διαδικασία που θα ανακοινωθεί.

Ειδικά, για τον ΚΑΔ 88.91, σε περίπτωση επιλογής από την επιχείρηση-εργοδότη χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, ανεξάρτητα του πότε έγινε η υποβολή δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της, μπορούν από σήμερα 13/4/2020 έως και τις 20/4/2020 να υποβάλουν ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης, προκειμένου να ανακαλέσουν τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 της με αριθμό 37445/9-4-2020 ΥΑ (Β΄ 1270). Για όσους εργαζόμενους ανακληθεί διά της ορθής επανάληψης η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, οι υπεύθυνες δηλώσεις τους εκπίπτουν του συστήματος ως μη υποβληθείσες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Οκτώβριο η επιδότηση 100.000 θέσεων εργασίας 

Το υπ. Εργασίας προχώρησε σε κατάθεσε τροπολογίας βάσει της οποίας οι νέες συμβάσεις εργασίας εξάμηνης διάρκειας αφορούν κάθε είδους επιχείρηση-εργοδότη και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοικτή κόντρα Γραφείου Προϋπολογισμού και ΕΦΚΑ για τα στοιχεία των συντάξεων

Το Γραφείο Προϋπολογισμού τόνισε ότι ο ΕΦΚΑ δεν του έχει αποστείλει τα στοιχεία για τις εκκρεμείς συντάξεις, με τον οργανισμό να απαντά ότι δεν το έπραξε λόγω φόρτου εργασίας.