Φώτο: ΑΠΕ

Τι αλλάζει στο myDATA με απόφαση του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ

Από την 01/01/2021 τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData. 

Αλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρεται, από την 01/10/2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. Από την 01/01/2021 τα ως άνω δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData. 

Αναλυτικά, με την απόφαση Α 1227/2020 τροποποιείται η Α 1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

1. Η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης,».

2. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 προστίθεται η φράση: «καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος,»

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 διαγράφεται.

4. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. γβ΄ της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος, διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.».

5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.».

6. Η περ. β΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 01/10/2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περιπτώσεις γ) έως ε). Από την 01/01/2021 τα ως άνω δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData.».

7. Η περ. γ΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/12/2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/03/2021 έως και 31/03/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και 30/04/2021.».

8. Η περ. δ΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω.».

9. Η περ. ε΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «ξ».

10. Στο άρθρο 7 προστίθεται περ. στ) ως εξής: «στ. Για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 ΣΤ του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2020, το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με την παρούσα, δεδομένων για στοιχεία που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01/01/2020 έως και 31/12/2020, διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 28/02/2021.».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυρώσεις - «φωτιά» για παρεμπόδιση ελέγχων της ΑΑΔΕ και ταμειακές - «μαϊμού»

Υψηλά πρόστιμα, κλείσιμο επιχειρήσεων και αναστολή ΑΦΜ προβλέπει τροπολογία του υπ. Οικονομικών για περιπτώσεις βίαιης παρεμπόδισης ελέγχων και παραποίησης ταμειακών μηχανών.