ΓΔ: 815.84 0.09% Τζίρος: 27.24 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:21:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

«Φακελώνονται» από το υπ. Υποδομών όλες οι εταιρείες δημοσίων έργων

Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης δημιουργείται με το πολυνομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ καθιερώνεται «πέναλτι» σε όσους υποβάλλουν αβάσιμες προσφυγές και καθυστερούν τους διαγωνισμούς.

Εκτός από τις γνωστές αλλαγές στο μοντέλο προετοιμασίας, διαγωνισμού και επίβλεψης των δημοσίων έργων, το πολυνομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις που βρίσκεται πλέον στη Βουλή περιέχει και πλήθος άλλων ρυθμίσεων που χάνονται μέσα στις εκατοντάδες σελίδες. Όποιος διαβάσει το σχέδιο νόμου διαπιστώνει, επίσης, πως για την εφαρμογή δεκάδων προβλέψεων απαιτείται σειρά νέων υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, που προκαλούν άγχος στην αγορά κατασκευών καθώς είναι άγνωστο πότε θα υπογραφούν. 

Προβλέπεται πως πλέον θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης (βαθμονόμιο), στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρίες που εκτελούν ή αιτούνται την εκτέλεση δημοσίων έργων και το οποίο περιλαμβάνει κριτήρια και βαθμούς ανά κριτήριο. Αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο, μετά από την έναρξη λειτουργίας του βαθμονόμιου, η εγγραφή σε αυτό για συμβάσεις που ανατίθενται κατά την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Μεγάλο τμήμα του σχεδίου νόμου καταλαμβάνουν και προβλέψεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Προβλέπεται π.χ. η δυνατότητα πολλαπλασιασμού του προβλεπόμενου παράβολου (60% υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και 40% υπέρ του Δημοσίου), σε περιπτώσεις απαράδεκτης ή αβάσιμης αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης αποφάσεων της ΑΕΠΠ. Έτσι, εκτιμάται πως θα περιοριστεί η φάμπρικα των προσφυγών μόνο και μόνο για να καθυστερήσουν διαγωνισμοί από υποψήφιους που ούτως ή άλλως δεν θα είχαν καμία τύχη.

Για παράδειγμα προβλέπεται πως με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζεται ότι η διεξαγωγή των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά (η γνωστή δημόσια διαβούλευση) είναι υποχρεωτική, πριν από τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 15.000.000 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες έργων και με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του 1.000.000 ευρώ για ορισμένες κατηγορίες μελετών.

Με το σχέδιο νόμου, το κατώτατο όριο για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ από είκοσι χιλιάδες 20.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Ειδικά για την περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών «για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες», το αντίστοιχο όριο προσδιορίζεται στις 60.000 ευρώ.

Παράλληλα εισάγεται η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να γνωστοποιούν αμελλητί στην αρχή δημοσίων συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), τυχόν έκπτωση αναδόχου από σύμβαση. Για την αποζημίωση αναδόχου όταν διαλύεται μια σύμβαση προβλέπεται μείωση του ανώτατου ορίου του ποσοστού της αποζημίωσης που δικαιούται ο ανάδοχος από 10% σε 3% επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Επιβάλλεται στον ανάδοχο υποχρέωση να συντάσσει φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας και να παραδώσει ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου, ειδάλλως, σε περίπτωση που δεν προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το 25% της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Κάρτες για τα διόδια

Προβλέπεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας εκδίδεται η ενιαία κάρτα για τη διέλευση των Ανθρώπων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια. Παράλληλα προβλέπεται η έκδοση Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου για τη χρήση του συνόλου του εθνικού οδικού δικτύου ή τμήματός του, με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και με αναλογική χρέωση. Προς το παρόν δεν είναι γνωστός ο τύπος της Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου, όπως αν είναι αυτοκόλλητο, που τοποθετείται στο όχημα ή / και εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, κ.α.

Στις άσχετες με το θέμα των δημοσίων συμβάσεων διατάξεις περιλαμβάνεται και άρθρο, σύμφωνα με το οποίο εξαιρείται από το Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημοσίου το προσωπικό που απασχολείται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.

«Βουνό» προνομίων και εσόδων στο ΤΕΕ

Με το σχέδιο νόμου παρέχονται σειρά νέων προνομίων και εσόδων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Για παράδειγμα προβλέπεται πως η ψηφιοποίηση των εκατομμυρίων φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μπορεί να ανατεθεί απευθείας στο ΤΕΕ, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στο ΤΕΕ, όχι μόνο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογαριασμό δήμων, περιφερειών, κ.λπ. αλλά να προχωρά ακόμα και στη «δημιουργία τευχών διαγωνισμού μελέτης ή δημοπράτησης έργου» καθώς και στη διενέργεια διαγωνισμών μελετών ή έργων για λογαριασμών των συγκεκριμένων φορέων.

Το ΤΕΕ θα εισπράξει, επίσης, κρατικό χρήμα από την ανάθεση σε αυτό:  α) της ανάπτυξης και λειτουργίας: ί) ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιποί δημόσιοι φορείς και ΐΐ) Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Προσβασιμότητας και β) της δημοπράτησης των έργων διαμόρφωσης συνθηκών προσβασιμότητας των υφιστάμενων  κτιρίων όπου στεγάζονται δημόσιοι φορείς.

Καταρτίζεται, επίσης, από το Τ.Ε.Ε. και εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας (Μητρώο), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, για την υλοποίηση του ελέγχου προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, όσον αφορά στα προαναφερόμενα κτίρια (στέγαση δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών δημόσιων φορέων). Το ΤΕΕ μπορεί να αναλάβει και το βαθμονόμιο των τεχνικών εταιρειών όπως ορίζει το σχέδιο νόμου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φράγμα, Νερό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιώτες στα έργα ύδρευσης της Κέρκυρας, θα στήσουν δύο νέα φράγματα

Ένα ακόμη έργο ύδρευσης προωθείται με Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει την υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ και για τη συντήρηση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας.
traino-sididromos-erga
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαλλοτριώσεις - εξπρές με νόμο για να «τρέξουν» τα σιδηροδρομικά έργα

Να μειώσει στους εννέα μήνες το χρόνο που απαιτείται για απαλλοτριώσεις σε σιδηροδρομικά έργα, οι οποίες μπορεί να καθυστερήσουν ακόμη και για 11 χρόνια, επιδιώκει το υπουργείο Υποδομών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνονται μεγάλα έργα με Προτάσεις Καινοτομίας

Στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για τις Προτάσεις Καινομίας που θα αφορά έργα προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ. Ιδιώτες θα προτείνουν έργα προς υλοποίηση και θα έχουν πλεονέκτημα στους διαγωνισμούς.