ΓΔ: 912.33 0.05% Τζίρος: 280.85 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Pixabay

Απορρίφθηκε καταγγελία κατά της Coca-Cola HBC από την Eπ. Ανταγωνισμού

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 λόγω στρατηγικής επιθετικής τιμολόγησης ή πρακτικών επιλεκτικής μείωσης τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της COCA COLA

Την απόρριψη της καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρείας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε», για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως νόμω και ουσία αβάσιμη αποφάσισε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) εξέτασε, κατόπιν Εισήγησης του Εισηγητή Π. Φώτη και την υπ’ αριθ. 708/2020[1] Απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), την καταγγελία της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» (ΑΓΝΗ ή καταγγέλλουσα) κατά της εταιρείας COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε (COCA COLA ή καταγγελλόμενη), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Κατά την καταγγελία, η καταγγελλόμενη καταχράται την δεσπόζουσα θέση της στις αγορές που δραστηριοποιείται εφαρμόζοντας επιθετική συμπεριφορά και μεθόδους «ληστρικής υποτιμολόγησης», στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να εξοβελίσει την καταγγέλλουσα από την αγορά. Συναφώς, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η καταγγελλόμενη προβαίνει σε επιλεκτική μείωση τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας.

Ειδικότερα, ως προς τον ορισμό της σχετικής προιοντικής αγοράς, η ΕΑ κρίνει ότι η σχετική αγορά προϊόντος της παρούσας υπόθεσης καταρχήν περιλαμβάνει α) την αγορά των ανθρακούχων αναψυκτικών τύπου cola και β) την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.). Η καταγγελλόμενη COCA COLA δραστηριοποιείται σε όλες τις προαναφερόμενες αγορές, ενώ η καταγγέλλουσα ΑΓΝΗ, δραστηριοποιείται μόνο στην αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.). Σε σχέση με την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς η ΕΑ κρίνει ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι η ελληνική επικράτεια.

Στη σχετική αγορά των αναψυκτικών τύπου cola στη ζεστή αγορά, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και σε επιμέρους αγορές αυτής, η καταγγελλόμενη εταιρεία COCA COLA έχει ηγετική/υπερδεσπόζουσα θέση και κατέχει διαχρονικά πολύ υψηλά μερίδια, ενώ όσον αφορά τη σχετική αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (non-colas), στη ζεστή αγορά, επισημαίνεται ότι η καταγγελλόμενη κατέχει διαχρονικά στην ελληνική επικράτεια τα υψηλότερα μερίδια από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.

Κατά την ομόφωνη κρίση της ΕΑ, από τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε και προσκόμισε η καταγγέλλουσα, από την έρευνα της Υπηρεσίας, τον φάκελο της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 λόγω στρατηγικής επιθετικής τιμολόγησης ή πρακτικών επιλεκτικής μείωσης τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της COCA COLA με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας από την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.).

Ειδικότερα, η εταιρεία COCA COLA δεν εφαρμόζει καταχρηστική επιλεκτική προσφορά χαμηλών στις περιοχές δραστηριοποίησης της καταγγέλλουσας και στα προϊόντα τα οποία αυτή εμπορεύεται. Επί του ισχυρισμού της καταγγέλλουσας περί σταυροειδούς επιδότησης εκ μέρους της καταγγελλόμενης, η καταγγελλόμενη δεν χρησιμοποίησε τα έσοδά της στις αγορές όπου δεν υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις για να καλύψει τη ζημία της σε αυτές που υφίστανται και δη σε αυτές που δραστηριοποιείται η καταγγέλλουσα, δεδομένου ότι η καταγγελλόμενη δεν τιμολογεί κάτω του κόστους της στις αγορές δραστηριοποίησης της καταγγέλλουσας και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ζημιά στις ανωτέρω αγορές.

Επί των λοιπών ισχυρισμών της καταγγέλλουσας η ΕΑ ομόφωνα κρίνει ότι ο ισχυρισμός της εταιρείας ΑΓΝΗ περί κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης, μέσω της άσκησης πίεσης για απομάκρυνση ψυγείων της από την COCA COLA, προκειμένου να επιτευχθεί η μη τοποθέτηση ανταγωνιστικών προϊόντων σε συγκεκριμένο κατάστημα, δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία του φακέλου και κρίνεται ως αβάσιμος. Ομοίως, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν τεκμηριώνεται στο απαιτούμενο αποδεικτικό μέτρο και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός της καταγγέλλουσας για διακριτική μεταχείριση των αποκλειστικών πρατηριούχων της COCA COLA σε βάρος της ΑΓΝΗ.

Η ανάλυση των στοιχείων κόστους των προϊόντων τα οποία συγκέντρωσε η Υπηρεσία δεν παραπέμπει στην ύπαρξη κάποιας ένδειξης παράβασης, ούτε επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας. Αντιθέτως, υποδεικνύει ότι οι τιμές που θέτει η καταγγελλόμενη στα προϊόντα, τα οποία ελέγχθηκαν, διαμορφώνονται σταθερά σε επίπεδα άνω του μέσου συνολικού κόστους, ανά προϊόν. Η δε διαφορά μεταξύ των τιμών που θέτει η καταγγελλόμενη σε σχέση με το συνολικό κόστος αυτής είναι τόσο σημαντική, ώστε δεν καταλείπει αμφιβολία περί τυχόν τιμολόγησης της COCA COLA κάτω του κόστους. Από την ίδια ανάλυση δεν επιβεβαιώνεται ούτε ότι το κόστος παραγωγής ήταν ίδιο για όλα τα προϊόντα και δη για αυτά συσκευασίας γυάλινης φιάλης, ούτε ότι η τιμή διαφοροποιήθηκε μόνο σε αυτά τα προϊόντα.

Δυνάμει των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. 751/2021 Απόφαση της, η ΕΑ σε Ολομέλεια αποφάσισε, ομόφωνα, και σε φανερή ψηφοφορία, την απόρριψη της καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της εταιρείας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε», για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως νόμω και ουσία αβάσιμη.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο διανομής Τύπου

H κανονιστική παρέμβαση της ΕΑ στην αγορά της διανομής Τύπου έχει ως σκοπό να διασφαλίσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, υπό το πρίσμα της προστασίας ενός ελάχιστου επιπέδου πλουραλισμού και πολυφωνίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η Coca Cola 3E για το πρόστιμο της Επ. Ανταγωνισμού

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού στηρίχτηκε και γενικεύει μεμονωμένες επικοινωνίες και αποσπασματικές δηλώσεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, που αντιστοιχούν σε απειροελάχιστο ποσοστό της αγοράς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμα 453.573 ευρώ σε επιχειρήσεις σχολικών τσαντών

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εφήρμοσαν πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, με τις οποίες συμμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι δείχνει η «ακτινογραφία» της Επ. Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Επ. Ανταγωνισμού πραγματοποίησε έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου προκύπτουν σειρά ανασταλτικών παραγόντων για την ανάπτυξη του κλάδου. Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνει για τις στρεβλώσεις της αγοράς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επ. Ανταγωνισμού: «Πράσινο» στο «καλάθι» παρά τις στρεβλώσεις που φέρνει

Η Επιτροπή επισημαίνει πολλές «παρενέργειες» που θα προκαλέσει το «καλάθι του νοικοκυριού» στη λειτουργία της αγοράς, αλλά το εγκρίνει λόγω της δύσκολης συγκυρίας και με δεδομένη την προσωρινότητα του μέτρου.