ΓΔ: 1490.46 -0.08% Τζίρος: 119.96 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Κότερα στο σφυρί θα βγάζει η εφορία, στην ΕΤΑΔ τα κατασχεμένα ακίνητα

Το Δημόσιο θα εκποιεί κινητά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Για τα ακίνητα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης τους από την ΕΤΑΔ και αποκλείεται η εκποίηση τους.

Νέο πλαίσιο για τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεσμευμένων και κατασχεμένων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με «πωλητήρια», «ενοικιαστήρια» και παραχωρήσεις έναντι ανταλλάγματος προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με τις νέες ρυθμίσεις το Δημόσιο θα εκποιεί κινητά δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας άνω των 300.000 ευρώ όπως σκάφη αναψυχής, έργα τέχνης και άυλους τίτλους, ενώ για τα ακίνητα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης τους από την ΕΤΑΔ αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος και αποκλείεται η εκποίηση τους.

Το νομοσχέδιο καθορίζει ενιαίο πλαίσιο για την ανάκτηση και διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρήση αυτών για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος.

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν δεσμευτεί μπορεί να προέρχονται από εγκληματική οργάνωση,  ξέπλυμα χρήματος, απάτη,  κλοπή, ληστεία, πλαστογραφία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο, απιστία, χρηματιστηριακά αδικήματα.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

Φορέας Διαχείρισης. Οι διαδικασίες ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων περνάνε στο Φορέα Διαχείρισης  μέσω της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού Μητρώου, του Κεντρικού Μητρώου Διαχείρισης Δεσμευμένων, κατασχεμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Η Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ ορίζεται Φορέας Διαχείρισης Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων.

Μετρητά. Χρήματα, περιεχόμενο θυρίδων, τίτλοι που δεσμεύονται μεταφέρονται σε δεσμευμένο έντοκο καταθετικό λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κινητά περιουσιακά στοιχεία. Ο Φορέας Διαχείρισης θα μπορεί να εκποιεί ή να  διαθέτει δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας. Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα κινητά περιουσιακά στοιχεία πλην των χρηματικών ποσών όπως χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα για τη διάπραξη αυτών και ενόψει πιθανής δήμευσής τους.  Ως κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας θεωρούνται αυτά των οποίων η εκτιμηθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκποίηση διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλειστηρίασμα ίσο ή μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. Αν δεν επιτευχθεί πλειστηρίασμα τουλάχιστον ίσο με το 85% της αξίας ύστερα από 3 δημοπρασίες, είναι δυνατή η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων με αναπροσαρμογή του κατώτατου τιμήματος.

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται ή κατάσχονται εκποιούνται μόνο μετά από το αμετάκλητο της απόφασης για τη δήμευσή τους.  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκποίηση ή η διάθεση των κινητών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κινητών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης οικονομικής αξίας, από τον Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη κατά τη διαχείριση αυτών.  

Η εκποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί, μετά από προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη, εφόσον τα στοιχεία του είναι γνωστά, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Δεν διατάσσεται η άρση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης αυτών μετά από την πάροδο διαστήματος 6 μηνών από τη διενέργεια αυτής, και

β) διαπιστώνεται ότι η φύλαξη καθίσταται οικονομικά ασύμφορη ή ιδιαιτέρως δαπανηρή ή υφίσταται κίνδυνος για τη μείωση ή την απώλεια της οικονομικής τους αξίας, λόγω αχρησίας ή των συνθηκών φύλαξης ή άλλων κινδύνων.

Τα δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατόν να διατίθενται, είτε δωρεάν, είτε έναντι ανταλλάγματος σε φορείς του δημόσιου τομέα σώματα ασφαλείας, Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών και Κοινωφελείς Φορείς για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Ακίνητα. Η διαχείριση των δεσμευμένων ακινήτων γίνεται από τον Φορέα Διαχείρισης. Για κάθε δεσμευμένο ή κατασχεμένο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο συντάσσεται έκθεση εκτίμησης αξίας. Η διαχείριση δύναται να περιλαμβάνει εκμίσθωση του ακινήτου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους με αντάλλαγμα, για την εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού. Η εκποίηση αυτών δεν επιτρέπεται.  Στην περίπτωση ακινήτου μεγάλης οικονομικής αξίας, η διαχείριση κατά το διάστημα της δέσμευσης δύναται να ανατεθεί στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.  Το μίσθωμα ή το χρηματικό αντάλλαγμα, μετά από την αφαίρεση των αναγκαίων δαπανών διαχείρισης, στις οποίες έχει υποβληθεί η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ή ο Φορέας Διαχείρισης, κατατίθεται στον δεσμευμένο υπολογαριασμό του δικαούχου, ο οποίος τηρείται στον δεσμευμένο τομέα του Τ.Π.Δ.  Η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης διαρκούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δέσμευση ή κατάσχεση του ακινήτου και λήγουν με την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή και νωρίτερα.  Αν το ακίνητο, κατά τον χρόνο της δέσμευσης ή κατάσχεσης, είναι μισθωμένο από τον ιδιοκτήτη του σε τρίτους, η μίσθωση διατηρείται και το μίσθωμα κατατίθεται στον υπολογαριασμό του δικαιούχου.

Επιστροφή και απόδοση περιουσιακών στοιχείων. Αν διατάσσεται η άρση των μέτρων της δέσμευσης ή της κατάσχεσης των παρακατατεθέντων μετρητών, υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών ή μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, τα οποία κατατέθηκαν στον έντοκο δεσμευμένο λογαριασμό που τηρείται στο Τ.Π.Δ., αυτά αποδίδονται από το Τ.Π.Δ. στους δικαιούχους κατόπιν εντολής του Φορέα Διαχείρισης, εντόκως, από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας μεταφοράς τους στον λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει και για το τίμημα της εκποίησης των παρακατατεθέντων δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.

Όταν η απόφαση περί απόδοσης του ακινήτου στον ιδιοκτήτη του καταστεί αμετάκλητη, η συναφθείσα από τον Φορέα Διαχείρισης ή την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. σύμβαση εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του, λύεται αυτοδικαίως και ζητείται η απόδοση αυτού, εκτός αν ο ιδιοκτήτης του συμφωνήσει με τον μισθωτή τη συνέχισή της. Με την απόδοση του ακινήτου στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλεται σε αυτόν το ποσό που εισπράχθηκε ως μίσθωμα ή χρηματικό αντάλλαγμα, το οποίο έχει κατατεθεί στον υπολογαριασμό του Τ.Π.Δ της παρ. 5 του άρθρου 16, κατόπιν αίτησής του στον Φορέα Διαχείρισης και εντολής του τελευταίου στο Τ.Π.Δ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ενημερώνεται για τις δαπάνες διαχείρισης, που πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες αφαιρούνται από το καταβλητέο ποσό.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

house
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ώρα της αλήθειας για τον Φορέα που θα αποτρέπει τις εξώσεις ευάλωτων

Σε δύο μήνες η κρίσιμη διαδικασία υποβολής προσφορών από ιδιώτες επενδυτές, συγκρατημένη αισιοδοξία από την γ.γ. Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση. Οι αλλαγές που έκαναν ελκυστικότερο τον Φορέα και η συζήτηση για «σχέδιο Β».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάμηνη αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες της Θεσσαλίας

Έως τις 4 Μαρτίου θα διαρκέσει η αναστολή. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιές οι κατοικίες τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευκαιρία ως το τέλος 2023 για μείωση προσαυξήσεων και δόσεις στην εφορία

Παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων έως 75% και ρύθμιση σε έως 24 δόσεις.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Evro, Euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 1,5 ευρώ το πετρέλαιο: Ράλι τιμών χωρίς επιδότηση αντλίας

Πίεση στα νοικοκυριά από την άνοδο κατά 30% στις διεθνείς τιμές από τον Ιούνιο και την παράλληλη κατάργηση της έκτακτης επιδότησης στην αντλία που είχε δοθεί πέρυσι. Επίδομα θέρμανσης 100 - 800 ευρώ.
oil-thermansi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβό φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς την επιδότηση στην αντλία

Στο 1,5 ευρώ αναμένεται να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, από 1,1 ευρώ πέρυσι με την επιδότηση στην αντλία που φέτος καταργείται. Το επίδομα θέρμανσης και τα εισοδηματικά όρια.
Kakokairia-Volos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι καταστροφές μειώνουν το πλεόνασμα και «ψαλιδίζουν» τις νέες παροχές

Άμεσα στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός για πρόσθετες δαπάνες 700 εκατ. ευρώ, ενώ από μηδενική βάση εξετάζονται οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. «Ανάσες» από τα κοινοτικά κονδύλια 2,25 δισ. ευρώ.