ΓΔ: 1422.75 -0.14% Τζίρος: 84.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Υπερδιπλάσια τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2023

Επενδυτικές Δαπάνες στα 370,4 εκατ. ευρώ έναντι 195,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, ενώ τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 38,2%.

Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κστόχου του 51% της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανήλθαν σε 46,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι 20,4 εκατ. το εννεάμηνο 2022. Διατηρήθηκαν οι υψηλές επιδόσεις στα αποτελέσματα και επιτεύχθηκε πλήρης αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών μετά την εξομάλυνση του εσόδου από την ενσωμάτωση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο 2022, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 275,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,5% έναντι 196,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης 1, που διαμορφώθηκαν σε 11,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, σημειώνεται αύξηση 39,9% έναντι του εννεάμηνου 2022.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 212,3 εκατ. ευρώ (από 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ έναντι 138,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, υψηλότερα κατά 54,8%.

Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, στα 1.018,9 εκατ. ευρώ. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Καθαρά κέρδη 46,0 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2023 έχει καταβληθεί μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,058 για τη χρήση 2023 (ημερομηνία αποκοπής: 04.10.2023)

Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Διατήρηση των υψηλών επιδόσεων

  • Πλήρης αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών μετά την εξομάλυνση του εσόδου από την ενσωμάτωση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο 2022.
  • Επενδυτικές Δαπάνες στα 370,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, έναντι 195,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.
  • Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 38,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2022.
  • Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 275,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,5% έναντι 196,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, που διαμορφώθηκαν σε 11,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, σημειώνεται αύξηση 39,9% έναντι του εννεάμηνου 2022.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 212,3 εκατ. ευρώ (από 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ έναντι 138,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, υψηλότερα κατά 54,8%.
  • Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, στα 1.018,9 εκατ. ευρώ.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:

  • Καθαρά κέρδη 46,0 εκατ. ευρώ
  • Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2023 έχει καταβληθεί μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,058 για τη χρήση 2023 (ημερομηνία αποκοπής: 04.10.2023)

Όμιλος ΑΔΜΗΕ

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο 2023 επιβεβαιώνουν ότι η Συγγενής εταιρεία βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού επιπέδου επενδύσεων στο σύνολο του έτους, γεγονός που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 370,4 εκατ. ευρώ (έναντι 195,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε και άλλο ένα τρίμηνο υψηλών επιδόσεων για το 2023 με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο να ανέρχονται σε 92,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 149,5%.

Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας επιτεύχθηκαν χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και οδήγησαν στην πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του Διαχειριστή.

Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο 2023 ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 38,2% έναντι 211,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 287,2 εκατ. ευρώ έναντι 205,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 39,9%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 47,8% σε 212,3 εκατ. ευρώ έναντι 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 54,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2022 ποσού 138,3 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,46 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά το εννεάμηνο του 2022 εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 7,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 98,7% και ανήλθε στα 130,0 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 131,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 119,5% έναντι 60,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 118,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 109,5% έναντι 56,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 91,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 92,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 15,0 εκατ. ευρώ.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ- Ανασκόπηση αποτελεσμάτων

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τα καθαρά κέρδη ανέρχονται στα 46,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 632 χιλ. ευρώ έναντι 523 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 41 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και σε χρηματιστηριακές δαπάνες.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 89 χιλ. ευρώ, όπως διαμορφώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.09.2023 ανέρχονταν σε 19,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 46,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι 20,4 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη συνεδρίαση 95/04.08.2023 αποφάσισε την διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023 (ημερ. Αποκοπής: 04.10.2023).

Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για την χρήση 2023 καθώς αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, προσαρμοσμένο στις συνολικές δαπάνες, που προβλέπεται από τη νομοθεσία 5 να προταθεί ως διανομή προμερίσματος.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λάθη στους υπολογισμούς της ΡΑΕ για την απόδοση κεφαλαίου εντοπίζει ο ΑΔΜΗΕ

Ο Διαχειριστής επισημαίνει λάθη στις παραμέτρους υπολογισμού για το γερμανικό ομόλογο, τον συντελεστή συστημικού κινδύνου beta και το κόστος δανεισμού. Η απόφαση της ΡΑΕ δυσχεραίνει τα επενδυτικά μας σχέδια, τονίζεται σε ανακοίνωση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Ζητάει αύξηση των εσόδων και προειδοποιεί για τις επενδύσεις

Ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε νέα πρόταση να αυξηθεί το WACC στο 8,16%, εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων και προειδοποιεί πως υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου αν η ΡΑΕ μειώσει στο 6,1% το συντελεστή απόδοσης κεφαλαίων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 4 δισ. για νέες διεθνείς διασυνδέσεις και έργα αποθήκευσης

Στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης προοϋπολογισμού για τα έτη 2022-2031 περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις του ΑΔΜΗΕ για πιλοτικά έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη νησιωτική και την ηπειρωτική χώρα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ στο νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το νέο δεκαετές περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα, την κατασκευή τεσσάρων νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης που ενισχύουν την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος αλλά και τις δυνατότητες απορρόφησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.