ΓΔ: 914.77 0.35% Τζίρος: 85.45 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 28 Απριλίου

Στις 28 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πίστης η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για σειρά θεμάτων.

Πρόσκληση στους μετόχους της από την Ευρωπαϊκή Πίστη για την Τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου, στην έδρα της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως και η έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 7/04/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/04/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρίας επί της Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 274, Χαλάνδρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 3ο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της  Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Χρήση 2019 και απαλλαγή των  Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2020.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2019.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική Χρήση 2019.

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Θέμα 9ο: Επικύρωση και Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2/9/19 και 19/9/19 περί εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή του έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 12/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση.

Όλα τα απαιτούμενα έντυπα καθώς και ανακοινώσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, βρίσκονται αναρτημένα στον επενδυτικό ιστότοπο της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Μετά την μείωση, λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 16,7 εκατ. ευρώ, Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των ιδίων μετοχών, ορίστηκε η Τετάρτη 02/06/2021