Φώτο: Shutterstock

Στο ΤΜΕΔΕ η Attica Bank Properties έναντι 1,2 εκατ. ευρώ

Η αποεπένδυση της τράπεζας περιλαμβάνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της με το κέρδος από την συναλλαγή που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου να ανέρχεται στα 700.000 ευρώ.

Η Attica Bank προχωρά στην αποεπένδυση της συμμετοχής της στη θυγατρική Attica bank Properties, μεταβιβάζοντας το σύνολο των μετοχών της στο ΤΜΕΔΕ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα το κέρδος από αυτή τη συναλλαγή ανέρχεται στα 700.000 ευρώ και θα φανεί στις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας και του ομίλου της Attica Bank κατά το α’ εξάμηνο του 2020.

Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 27.05.2020 αποφάσισε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας και με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για τους μετόχους της, την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών αυτής στο συνδεδεμένο με την Τράπεζα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», έναντι προσφερόμενου τιμήματος συνολικού ύψους σήμερα € 1,2 εκ (€535 χιλ. + τρέχοντα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα).

Η ανωτέρω συναλλαγή θα υλοποιηθεί μετά την έγκριση της συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και την πάροδο των προθεσμιών ή τη λήψη των αδειών που τυχόν ζητηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018. Το κέρδος από την συναλλαγή αυτή που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανέρχεται σε κατά εκτίμηση ποσό € 700χιλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Κόκκινα» δάνεια 453 εκατ. ανέθεσε η Attica Bank στην QQuant Master Servicer

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει δυο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, με την συμφωνία να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου της Attica Bank για καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.