«Ανάσα» έξι μηνών στη MIG με νέα παράταση σε δάνεια 253,8 εκατ.

Διευκολύνεται η προσπάθεια της διοίκησης της MIG να αντλήσει κεφάλαια με πωλήσεις θυγατρικών. Η πανδημία πλήττει βασικούς τομείς δραστηριότητας του ομίλου.

Μια πολύτιμη «ανάσα» στον υπερχρεωμένο όμιλο της Marfin Investment Group προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς ανακοινώθηκε συμφωνία για την παράταση της αποπληρωμής δανείων 253,8 εκατ. ευρώ κατά έξι μήνες, την ώρα που η διοίκηση της MIG προσπαθεί να αντλήσει κεφάλαια με την πώληση θυγατρικών και ήδη έχει λάβει πρόταση για τη μεταβίβαση της SingularLogic

Όπως ανακοινώθηκε από την MIG, «η ημερομηνία αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» συνολικού ύψους 253,8 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων εκτοκιστικών περιόδων μετατέθηκαν από την 30.6.2020 για την 31.12.2020».

Ο όμιλος της MIG βαρύνεται με μεγάλου ύψους δανειακές υποχρεώσεις (1,478 δισ. ευρώ στα τέλη 2019) και διαπραγματεύεται αναδιάρθρωση οφειλών 130,7 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ζητήσει από την Τράπεζα Πειραιώς τη χρονική μετάθεση πληρωμών ύψους 253,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες έπρεπε να γίνουν στις 30 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς από τον Φεβρουάριο έχει αρχίσει διαδικασίες για τη μεταβίβαση σε επενδυτή δανείων της MIG ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου. Όμως, οι ως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν επήλθε συμφωνία της τράπεζας με βρετανικό fund για το τίμημα μεταβίβασης των δανείων.

Σε κάθε περίπτωση, η παράταση για τα δάνεια από την Πειραιώς παρέχει μόνο μια προσωρινή ανακούφιση στην MIG, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα υπέρογκα χρέη της. Υπενθυμίζεται ότι ορκωτός ελεγκτής (Grant Thornton) υπογραμμίζει στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 2019 την «ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας».

Ειδικότερα, η σχετική σημείωση αναφέρει:

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3.1 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 225,0 εκ. και € 278,3  εκ. αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, καθώς και στη σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ποσού € 130,7 εκ.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία, η οποία προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων, η διοίκηση απέστειλε αίτημα παροχής συναίνεσης προς την πιστώτρια τράπεζα για τη χρονική μετάθεση της ημερομηνίας αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων ποσού 253,8 εκ., συμβατικά πληρωτέων την 30/06/2020.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση εξετάζει την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας ή /και την αποπληρωμή τους μέσω της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, στη Σημείωση 49.1 περιγράφονται οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στη ρευστότητα του Ομίλου η πανδημία COVID-19.

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

H επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων της διοίκησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3.1, η διοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».

Εντωμεταξύ, η πανδημία επιδεινώνει τη θέση του ομίλου, λόγω της έκθεσης σε κλάδους που επηρεάζονται σοβαρά (εστίαση, ακτοπλοΐα). Όπως σημείωνε η διοίκηση της MIG στην ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019, τα οποία παρέμειναν ζημιογόνα σε επίπεδο κερδών προ φόρων,

  • Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρχίσει να αίρονται, με σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα οι αρχικές εκτιμήσεις των διοικήσεων των θυγατρικών είναι ότι για τους μεν κλάδους γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia οι πωλήσεις θα είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2019, ενώ για τις δραστηριότητες του Ομίλου που πλήττονται από την πανδημία (μεταφορές, εστίαση), αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30% - 40%, συνεπεία κυρίως της μείωσης της τουριστικής κίνησης και της μειωμένης εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης λόγω της πανδημίας.
  • Η πτώση του κύκλου εργασιών στις εν λόγω δραστηριότητες λόγω της πανδημίας, εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργική τους κερδοφορία και ενδεχομένως να δημιουργήσει επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες για το 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσφορά από επενδυτή στην Πειραιώς για τα δάνεια 550 εκατ. της MIG

Η προσφορά που υποβλήθηκε μπορεί να αποτελέσει τη βάση διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αφορά δάνεια που χορήγησε η Τρ. Πειραιώς με εξασφαλίσεις μετοχές θυγατρικών της MIG.