Πηγή: ΟΤΕ

Από 15 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος του ΟΤΕ

Το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,52763855 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την 10η Ιουλίου 2020 (Record Date).

Από την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 ξεκινά από την Τράπεζα Πειραιώς η πληρωμή του μερίσματος του ομίλου ΟΤΕ. 

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24/06/2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,550000 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,555409 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.578.951 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 24 Ν. 4646/2019), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,52763855 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 10η Ιουλίου 2020 (Record Date).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τσαμάζ: Στο DNA του ΟΤΕ ο μετασχηματισμός, έμφαση στα δίκτυα

Η γενική συνέλευση του ΟΤΕ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ/μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.