Φώτο: Alumil

Με 32,08% η MLG Investments στην Αλουμύλ

Έμμεση συμμετοχή ποσοστού 32,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, απέκτησε από 31/7/2020 η MLG Investments στην Αλουμύλ, έπειτα από τη συγχώνευση με την Αλουφοντ. 

Έμμεση συμμετοχή ποσοστού 32,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, απέκτησε από 31/7/2020 η MLG Investments στην Αλουμύλ, έπειτα από τη συγχώνευση με την Αλουφοντ. 

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε:

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 31/7/2020 από την εταιρεία “MLG Investments LTD”, την 31/7/2020, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης, της Εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της Συγχώνευσης και οι οποίες διατέθηκαν εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής μετοχών, στην μέτοχο της Αλουφοντ, την εταιρεία «Πλαστικά Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής, η «Πλαστικά»), η Πλαστικά, η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της “MLG Investments LTD” απέκτησε άμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενη σε ποσοστό 32,08% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την ανωτέρω ληφθείσα γνωστοποίηση, η “MLG Investments LTD” απέκτησε για πρώτη φορά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, εμμέσως, μέσω της Πλαστικά, της οποίας η “MLG Investments LTD” είναι μοναδική (κατά 100%) μέτοχος, υπερβαίνοντας τα καθοριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια και δη, απέκτησε έμμεση συμμετοχή ποσοστού 32,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μέσω της απόκτησης των ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις ως άνω 10.397.431 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 € η κάθε μία. 

Επίσης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 31/7/2020 από τον κ. Γεώργιο Μυλωνά του Αλεξάνδρου, την 31/7/2020, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης, της Εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσής της με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλουφοντ-Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Αλουφοντ Α.Β.Ε.Ε.» .» (εφεξής, η «Αλουφοντ» και από κοινού με την Εταιρεία, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), δι’ απορρόφησης της Αλουφοντ από την Εταιρεία (εφεξής, η «Συγχώνευση»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο ως άνω μέτοχος κατείχε στην Εταιρεία μεταβλήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια. Ειδικότερα, μετά την ως άνω ημερομηνία και ως αποτέλεσμα του εταιρικού γεγονότος της Συγχώνευσης, το ποσοστό του κ. Γεωργίου Μυλωνά, όπως ο τελευταίος γνωστοποίησε στην Εταιρεία και κοινοποίησε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατήλθε από το ποσοστό 48,37% στο ποσοστό 32,85% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς κατέχει στην Εταιρεία ανέρχεται στο 32,85%, χωρίς να έχει μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο αριθμός των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτήν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι 10.648.976 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (0,37 €) εκάστη.

Τέλος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 31/7/2020 από την κ. Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, την 31/7/2020, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα μίας (10.397.431) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,37) εκάστης, της Εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της Συγχώνευσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η ως άνω μέτοχος κατείχε στην Εταιρεία μεταβλήθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια. Ειδικότερα, μετά την ως άνω ημερομηνία και ως αποτέλεσμα του εταιρικού γεγονότος της Συγχώνευσης, το ποσοστό της κ. Ευαγγελίας Μυλωνά, όπως η τελευταία γνωστοποίησε στην Εταιρεία και κοινοποίησε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατήλθε από το ποσοστό 21,56% στο ποσοστό 14,64% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η κ. Ευαγγελία Μυλωνά κατέχει στην Εταιρεία ανέρχεται στο 14,64%, χωρίς να έχει μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο αριθμός των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτήν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι 4.746.887 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (0,37 €) εκάστη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειωμένες οι πωλήσεις της Αλουμύλ κατά 5,1% λόγω της πανδημίας

Μείωση 5,6% σημείωσε και ο κύκλος εργασιών της μητρικής που διαμορφώθηκε στα 73,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Συνεχίζεται το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αλουμύλ Γ. Μυλωνά.