Φώτο: Shutterstock

Αποεπένδυσε από την «Αιολικό Πάρκο Κελλας» η «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ»

Όπως αναφέρει η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ στην ανακοίνωση της, η συγκεκριμένη συμμετοχή δεν παρήγαγε έσοδα για την εταιρεία λόγω της μη εισέτι υλοποίησης του έργου εγκατάστασης αιολικού σταθμού.

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της και εν γένει βελτιστοποίησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας της, η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ απέσυρε την συμμετοχή της από το μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΕ», καθώς δεν απέφερε ουσιαστικά έσοδα στην εταιρεία.

Η εταιρεία προέβη στην μεταβίβαση 600 κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ » που αντιπροσωπεύουν το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Πλέον η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΉ δεν έχει καμία σχέση με την «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ».

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της:

H Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ », ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για το ακόλουθο εταιρικό γεγονός:

1. Μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της Εταιρείας (ποσοστού 10%), στην συνδεδεμένη εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΕ»

Η Εταιρεία προέβη στην μεταβίβαση αιτία πωλήσεως, εξακοσίων (600) κοινών ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΕ», στο πλαίσιο της ουσιαστικής εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της και εν γένει βελτιστοποίησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ιδίως δε δοθέντος ότι η συγκεκριμένη ως άνω εταιρεία δεν απέφερε ουσιαστικά έσοδα στην Εταιρεία, λόγω της μη εισέτι υλοποίησης του έργου εγκατάστασης αιολικού σταθμού.

Οι ως άνω μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και, ως εκ τούτου, μετά από την ως άνω μεταβίβαση η Εταιρεία δεν έχει πλέον οιαδήποτε συμμετοχή στο ως άνω νομικό πρόσωπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ