Φώτο: Briq Properties

Αύξηση 34% στα έσοδα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ το α' εξάμηνο

Στις 30 Ιουνίου, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας περιλάμβανε 26 επενδυτικά ακίνητα, αξίας 71,665 εκατ. ευρώ, έναντι 22 ακίνητων, αξίας 59,793 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

Στα 1,766 εκατ. ευρώ, έναντι 1,317 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα, 

Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου, στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα:

• Την 30η Ιουνίου 2020, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας περιλάμβανε 26 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 71,665 εκατ. ευρώ έναντι 22 ακίνητων αξίας 59,793 εκατ. ευρώ την 31/12/2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

• Εντός του α’ εξαμήνου του 2020, η εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού 11,317 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα τρία επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης 7,795 εκατ. ευρώ και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο μέσω εξαγοράς εταιρείας έναντι τιμήματος 3,522 εκατ. ευρώ. 

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε 1,152 εκατ. ευρώ έναντι 868 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,073 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2020 έναντι 1,104 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως λόγω μείωσης των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακίνητων.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 578 χιλ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 έναντι 425 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 36%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε 11.796 εκατ. ευρώ έναντι 37.568 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σε συνέχεια της από 30/03/2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρείας, την 15/04/2020 και 16/04/2020 αποπληρώθηκαν ομολογίες συνολικής αξίας 12,572 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει σήμερα σχεδόν μηδενικό δανεισμό. Η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων έγινε με στόχο τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της εταιρείας.

Η εταιρεία την 30/06/2020 είχε στην κατοχή της συνολικά 122.298 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 206 χιλ. ευρώ ενώ μέχρι την 09/09/2020 η εταιρεία έχει στην κατοχή της 171.608 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 281 χιλ. ευρώ, ήτοι μέση τιμή κτήσης 1,64 ευρώ ανά μετοχή. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές σήμερα αντιστοιχούν στο 0,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19 για το 2020

Η μείωση των εσόδων από ενοίκια για το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε € 626 χιλ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 15% επί των ετησιοποιημένων εσόδων των υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα με στόχο να μετριάσει την επίπτωση της απώλειας του εισοδήματος της από ενοίκια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, όπως είναι η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών που επέφερε η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων.

Η κα Άννα Αποστολίδου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι: «Το 2020 είναι μια δύσκολη χρονιά που επηρεάστηκε βαθιά από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού COVID19 στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Η αγορά ακινήτων έχει πληγεί από την πανδημία χωρίς όμως οι αξίες των ακινήτων να εμφανίζουν σημαντική πτώση. Παρόλαυτα, τα κυβερνητικά μέτρα για τα ενοίκια και η σημαντική επίπτωση της πανδημίας στον τουρισμό, έχουν αναπόφευκτα επηρεάσει τα έσοδα των εταιρειών ακινήτων για το 2020. Η BriQ Properties επενδύει με μακροχρόνιο ορίζοντα και έμφαση στα logistics, που αποτελεί κλάδο που δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση της πανδημίας, όπου αναπτύσσει ένα υψηλών προδιαγραφών Κέντρο Διανομής και Αποθήκευσης επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Παράλληλα η Εταιρεία αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως τα κτίρια γραφείων και τα τουριστικά ακίνητα ενώ εξακολουθεί να διαχειρίζεται ενεργά τα υφιστάμενά της ακίνητα με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Εξαγόρασε το 80% της Sarmed Warehouses έναντι 23,6 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία με την σημερινή αγορά ολοκληρώνει εντός διαστήματος 12 μηνών, την επένδυση του 100% των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 50 εκατ. που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.