alpha_bank
Πηγή: Alpha Bank

Alpha Bank: Εγκρίθηκε η απόσχιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων

Το πράσινο φως έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank προκειμένου να υπάρξει διάσπαση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της και δημιουργία μίας νέας εταιρείας.

Την έγκρισή του έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank, σε σημερινή του συνεδρίαση, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο διάσπασης και η δημιουργία μίας νέας τράπεζας, κίνηση  η οποία εντάσσεται στο τριετές στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο κλάδος τραπεζικής της Alpha Bank θα μεταβιβαστεί σε νέα εταιρεία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση « η Alpha Bank Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς Στρατηγικού της Σχεδίου, που ανακοινώθηκε την 19.11.2019, εγκρίθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου το σχέδιο πράξης διάσπασης δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής η «Επωφελούμενη») κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν (εφεξής η «Διάσπαση»).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διάσπασης, ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha Bankθα μεταβιβαστεί στη νέα εταιρεία, η οποία θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης, που περιλαμβάνονται στον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, εμφανίζονται στον από 30.06.2020 ισολογισμό μετασχηματισμού που συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»).

Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της πράξης διάσπασης συντελείται η Διάσπαση (εφεξής η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης») και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι των τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Επωφελούμενη συνιστάται με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης η οποία θα υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

(β) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται, εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), που εισφέρεται σε αυτήν λόγω της Διάσπασης και απαρτίζει τον μεταβιβαζόμενο Κλάδο Τραπεζικής Δραστηριότητας, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Η Διασπώμενη, μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν σε αυτή μετά τη Διάσπαση.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Alpha Bank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Διάσπασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

alpha_bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nέα υπηρεσία Digital Business Onboarding από την Alpha Bank 

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Alpha Bank, καλύπτει όλες τις κύριες νομικές μορφές των επιχειρήσεων με χώρα έδρας και φορολογίας την Ελλάδα, και θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες δυνατότητες.