ΕΛΒΕ: Αυξημένα τα μεγέθη εξαμήνου σε όμιλο και μητρική

Διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους θέση με αυξημένα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019.

Αυξημένο κύκλο εργασιών αλλά και κέρδη προ φόρων παρουσίασε η ΕΛΒΕ το πρώτο εξάμηνο του 2020 τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε μητρικής, ενώ όμιλος και εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους θέση με αυξημένα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019. 

Πιο αναλυτικά, ο όμιλος εμφάνισε αύξηση κατά 17,64% στις πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα 15,45 εκατ. ευρώ, καθώς και αύξηση κατά 53,17% στα EBITDA. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 42,68%, ενώ και τα μετά φόρων εμφάνισαν ισχυρή άνοδο κατά 61,7%. 

Παράλληλα, η μητρική εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 106,62% στον κύκλο εργασιών, αύξηση 26,74% στα κέρδη προ φόρων και 32,85% στα κέρδη μετά φόρων καθώς και ισχυρή αύξηση κατά 79,2% στα EBITDA.

  

ΟΜΙΛΟΣ

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ποσά σε χιλ. ευρώ

30.06.2020

30.06.2019

 

30.06.2020

30.06.2019

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 15.450

 13.133

17,64%

 6.151

 2.977

106,62%

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

 5.615

 4.913

14,29%

 2.202

 1.252

75,88%

EBITDA

 3.258

 2.127

53,17%

 2.059

 1.149

79,20%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1.638

 1.148

42,68%

 1.479

1.167

26,74%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

1.258

 778

61,70%

 1.100

 828

32,85%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ