Φώτο: Trastor

Trastor: Αύξηση 7% στα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο 2020

Ο Όμιλος κατά το α’ εξάμηνο του 2020 επένδυσε κεφάλαια ύψους €41,8 εκατ. για την αγορά 4 επενδυτικών ακινήτων, ενώ συνήψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους €25.000 χιλ.

Σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 44,3% από μισθώματα του Ομίλου τα οποία ανήλθαν σε €5.683 χιλ. έναντι €3.938 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019 καταγράφει η Trastor που σημείωσε επίσης αύξηση 7% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2020 τα οποία ανήλθαν σε €2.748 χιλ. έναντι €2.568 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, ο Όμιλος κατά το A’ εξάμηνο του 2020 επένδυσε κεφάλαια ύψους €41,8 εκατ. για την αγορά 4 επενδυτικών ακινήτων, ενώ συνήψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους €25.000 χιλ. για την απόκτηση αυτοτελούς πολυώροφου κτηρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Εντός του Α’ εξαμήνου του 2020 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους €3.224 χιλ. έναντι κερδών €3.570 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2020 ανήλθε σε €158.778 χιλ. ή €1,055 ανά μετοχή.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 22,2% εντός του Α’ εξαμήνου του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 και ανήλθαν σε €5.336 χιλ. από €4.366 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) διπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε €1.721 χιλ. έναντι €835 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2019.

Την 30η Ιουνίου 2020, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάβανε 63 εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα), υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 180 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία €271.008 χιλ. έναντι €200.706 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την απόκτηση από την εταιρεία εμπορικού ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου μετόχου

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής (οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7),  με θέμα την «Παροχή ειδικής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία εμπορικού ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου μετόχου».

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 23ης Οκτωβρίου 2020 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2020, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18/10/2020 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. 

Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης, είτε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως 9, Αθήνα 105 57 (1ος όροφος), είτε με τηλεομοιοτυπία στα 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956. Η Εταιρεία δέχεται κοινοποιήσεις διορισμού, ανάκλησης και / ή αντικατάστασης αντιπροσώπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Το σχετικό Έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.trastor.gr. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ