Φώτο: Nikas

Νίκας: Από 17 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές 

Όπως αναφέρει η εταιρεία «δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Παρασκευή, 13.11.2020».

Στις 17 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρείας Νίκας μετά το reverse split το οποίο αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευσή της και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές. 

Η εταιρεία τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι: «Η εταιρία «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 02.09.2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από €0,04 έκαστη μετοχή, σε €0,12 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας (reverse split 3:1), και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Για λόγους στρογγυλοποίησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €4.783.872,60 και διαιρείται σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία.

Την Τετάρτη, 4.11.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 116526 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), στη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα, 09.11.2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 39.865.605 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,12 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 119.596.817 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της Εταιρίας, η Τετάρτη, 11.11.2020 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 119.596.817 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη, Πέμπτη, 12.11.2020, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Παρασκευή, 13.11.2020 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 39.865.605 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,12 ανά μετοχή, ορίζεται η Τρίτη, 17.11.2020.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.