ΓΔ: 875.47 1.86% Τζίρος: 38.12 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Nikas

Προχωρά σε squeeze out στην ΠΓ ΝΙΚΑΣ η Cryred για το 0,07% των μετοχών

Η «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» ελέγχει το 99,3% κατόπιν ολοκλήρωσης διαδικασίας δημόσιας πρότασης και προσφέρει τίμημα 1,24 ευρώ ανά μετοχή.

Τις τελευταίες μετοχές της ΠΓ ΝΙΚΑΣ τις οποίες δεν κατέχει ήδη θα εξαγοράσει η «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» με σκοπό να αποσύρει την εταιρεία από το χρηματιστήριο. Η «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» ελέγχει το 99,3% κατόπιν ολοκλήρωσης διαδικασίας δημόσιας πρότασης και προσφέρει τίμημα 1,24 ευρώ ανά μετοχή για να αποκτήσει το 0,07% του μετοχικού κεφαλαίου 35.458 κοινές μετοχές.

Πρόκειται για διαδικασία «squeeze out» η οποία ενεργοποιείται μετά την απόκτηση ποσοστού που ξεπερνά το 90% από ένα μέτοχο.

Ειδικότερα με ανακοίνωσή της η ΠΓ ΝΙΚΑΣ είναι η εξής:

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε την 15η Απριλίου 2022 από την εταιρεία με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED», η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά την ως άνω ημερομηνία, ο Προτείνων υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,12 έκαστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αίτηση, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της από 21 Ιανουαρίου 2022 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης του Προτείνοντος (η «Δημόσια Πρόταση») καθώς και αποκτήσεων του Προτείνοντος μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, και σύμφωνα με τις επιστολές της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στις 13.04.2022 ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατείχαν συνολικά 53.118.682 μετοχές (εκ του συνόλου των 53.154.140 μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 99,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, με την αίτησή του προς την Ε.Κ., αιτήθηκε την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 35.458 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,07% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των €1,24 ανά Μετοχή, σε μετρητά. Από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών, ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόθεση του Προτείνοντος να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1.5 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 4η Μαρτίου 2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ' αριθμ. 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ