ΓΔ: 903.69 -0.49% Τζίρος: 49.62 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:28:33 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Nikas

Νίκας: Κερδοφόρο το γ' τρίμηνο, μειωμένες οι πωλήσεις λόγω τουρισμού

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 20 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 517 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας για πρώτη φορά κερδοφόρο ΕΒΤ μετά από πολλά χρόνια σε επίπεδο τριμήνου.

Πτώση 8,9% εμφάνισαν οι πωλήσεις της Νίκας το τρίτο τρίμηνο, και ανήλθαν σε 14.414 χιλ. ευρώ από 15.822 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως εξαιτίας της δυσμενούς επίδρασης της πανδημίας στον τουρισμό, αλλά και στην επάνοδο στην αγορά μίας εκ των εταιρειών του κλάδου η οποία από τον Ιούλιο του 2019 εμφάνιζε προβλήματα λειτουργίας και ουσιαστικά ήταν εκτός αγοράς.

Την ίδια περίοδο, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 538 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε κέρδη 20 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 517 χιλ. ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο, καταγράφοντας για πρώτη φορά κερδοφόρο ΕΒΤ μετά από πολλά χρόνια σε επίπεδο τριμήνου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου Νίκας βελτιώθηκαν κατά 537 χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 409 χιλ. ευρώ σε σχέση με ζημία 129 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 611 χιλ. ευρώ εν σχέσει με αυτό του 2019 και διαμορφώθηκαν σε 1.098 χιλ. ευρώ σε σχέση με ευρώ 487 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,9% εν σχέσει με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκαν σε 3.789 χιλ. ευρώ, εν σχέσει με 3.270 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Βασικά μεγέθη εννεαμήνου 

  • συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20,1% και ανήλθαν σε 42.675 χιλ. ευρώ εν σχέσει με ευρώ 35.522 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 29,9% και διαμορφώθηκαν σε 9.712 χιλ. ευρώ, εν σχέσει με 7.476 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,71 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 1.282 χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε ζημία 109 χιλ. ευρώ σε σχέση με ζημία 1.391 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 1.603 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε ζημία 819 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας 2.422 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1.456 χιλ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.878 χιλ. ευρώ σε σχέση με 423 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στο σύνολο της αγοράς αλλαντικών σε όγκο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 18,8% στο εννεάμηνο του 2019 σε 21,4% στην τρέχουσα αντίστοιχη περίοδο.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, το ξέσπασμα της πανδημίας τον Μάρτιο και τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορονοϊού και προστασίας που επιβλήθηκαν και στην ελληνική επικράτεια δεν είχαν σημαντική επίπτωση στο οικονομικά μεγέθη 9μήνου του Ομίλου. Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν στο 9μηνο κατά 20,1% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας των πωλήσεων προς το οργανωμένο λιανεμπόριο (Super markets) η οποία υπερκέρασε την πτώση του τζίρου στο επαγγελματικό κανάλι που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και συνεχίστηκε σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω του πλήγματος που δέχτηκαν τα καταστήματα εστίασης και ο ελληνικός τουρισμός.

Εξάλλου, η βελτίωση στο ποσοστό Μικτού Κέρδους και σε όλους τους δείκτες κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αποκλιμάκωση των τιμών αγοράς των Α΄ Υλών στην παγκόσμια αγορά.

Μετά την κυβερνητική απόφαση της 05/11/2020 για περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών και την αναστολή λειτουργίας των σε σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αναμένεται ότι η τάση που παρατηρήθηκε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί με την υποκατάσταση των πωλήσεων προς το επαγγελματικό κανάλι από τις πωλήσεις προς το οργανωμένο λιανεμπόριο λόγω της ενίσχυσης της κατανάλωσης στο σπίτι μέσω των Super Markets.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές επενδύσεις ύψους 2.448 χιλ. ευρώ και για το εννεάμηνο 2020 συνολικά 4.068 χιλ. ευρώ. 

Την 31/07/2020 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 10 εκατ. ευρώ το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες EFG Eurobank, Αlpha Bank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και για το οποίο ορίστηκε εγγυητής η εταιρεία Chipita A.E. Το προϊόν εκδόσεως των ομολογιών σειράς Α' ύψους 5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και θα είναι πληρωτέο σε τέσσερις ισόποσες ετήσιες δόσεις των 750 χιλ. ευρώ έκαστη, το δε υπόλοιπο είναι πληρωτέο σε μια συνολική δόση το 2025.

Το προϊόν εκδόσεως των ομολογιών σειράς Β' με δικαίωμα επαναδιάθεσης ύψους 5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα και θα εξοφληθεί εφάπαξ και ολοσχερώς σε μια συνολική δόση το 2025. Μετά την προσθήκη του νέου Ομολογιακού δανείου ο Καθαρός δανεισμός του Ομίλου (Δανεισμός συν Υποχρεώσεις μισθώσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα) στις 30/09/2020 ανέρχεται στο ποσόν των 18,16 εκατ. ευρώ έναντι 16,46 εκατ. ευρώ την 31/12/2019.

Εντός του Αυγούστου 2020 η μητρική εταιρεία αποπλήρωσε ποσό 5 εκατ. ευρώ από τη συνολική οφειλή προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Chipita AE. ύψους την 31/07/2020 13.100 χιλ. ευρώ. Έτσι την 30/09/2020 η προαναφερθείσα οφειλή ανέρχεται στο ποσό των 8.100 χιλ. ευρώ όση και την 31/12/2019. Στις 03/12/2020 η εταιρεία έχουσα επαρκή ρευστότητα αποπλήρωσε επιπλέον 4,05 εκατ. ευρώ από την οφειλή της προς την ανωτέρω συνδεδεμένη εταιρεία. 

Την 01/09/2020 υπεγράφη συμφωνητικό παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου στον Άγιο Στέφανο. Βάσει του εν λόγω συμφωνητικού η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 17/11/2020 ολοκληρώθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,04 ευρώ ανά μετοχή σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή με την συνένωση τριών (3) παλαιών μετοχών με μία (1) νέα (Reverse Split 3:1), με τον συνολικό αριθμό των μετοχών να ανέρχεται σε 39.865.605.

Στις 14/12/2020 ολοκληρώθηκε με την πιστοποίησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο η αποφασισθείσα στη Γενική Συνέλευση της 02/09/2020 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και αντλήθηκαν συνολικά 9.966 χιλ. ευρώ. 

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύονται, μετά την αφαίρεση των εξόδων, με 9.663 χιλ. ευρώ, ποσόν που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εκτέλεση όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΙΚΑΣ: Επιστροφή σε κερδοφόρα πορεία με αυξημένα EBITDA κατά 1,6 εκατ.

Στα ίδια επίπεδα παρέμειναν οι πωλήσεις της ΝΙΚΑΣ το α' εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας ωστόσο σημαντική αύξηση του περιθωρίου κέρδους εξαιτίας των πωλήσεων σε κανάλια υψηλότερης κερδοφορίας καθώς και στην αποκλιμάκωση των τιμών αγοράς των Α’ Υλών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νίκας: Στα 6,37 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται στα 9.966.401,25 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών διαμορφώνεται σε 53.154.140.