ΓΔ: 897.01 -1.45% Τζίρος: 251.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
aegean, airplane, skytrax

Συνέλευση των κατόχων ομολόγων της Aegean Airlines στις 24 Μαρτίου

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της βασικό θέμα της συνέλευσης θα είναι η αλλαγή ορισμένων κανόνων του κοινού ομολογιακού δανείου ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Συνέλευση των Ομολογιούχων, του ΚΟΔ συγκαλεί η Aegean την Τετάρτη 24 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι την 24.03.2021,  με σκοπό την τροποποίηση όρων του δανείου προκειμένου να προσαρμοσθεί στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι 60 εκατ. ευρώ και την λήψη κρατικής βοήθειας ύψους 120 εκατ. ευρώ, όπως τονίζει σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Όπως αναφέρει η Aegean στην ανακοίνωσή της: «Σύμφωνα με τον όρο 18.3(α) του Προγράμματος ΚΟΔ και με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η  «Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους ομολογιούχους δανειστές του  KOΔ που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του Προγράμματος ΚΟΔ σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 24.03.2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, που θα διεξαχθεί  ως προς όλους τους ομολογιούχους δανειστές αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη  φυσική παρουσία των ομολογιούχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης  και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τα παρακάτω  ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μοναδικού  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι ομολογιούχοι δανειστές του ΚΟΔ καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 30.03.2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, που θα διεξαχθεί, επίσης, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα .

Για την ανάγκη πραγματοποίησης της συνέλευσης των Ομολογιούχων και για τους λόγους τροποποίησης ορισμένων όρων του το διοικητικό συμβούλιο της «Αεροπορίας Αιγαίου» έχει δημοσιοποιήσει επεξηγηματική έκθεση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Εταιρεία κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα χρηματοοικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα της Εταιρείας, αλλά και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η υλοποίηση της συμφωνίας της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΔΣ υπογραμμίζει ακόμη ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ έχουν ως στόχο:

- Να αναπροσαρμοστεί το διάστημα κατά το οποίο υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial covenants), παρέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην Εταιρεία τη δυνατότητα να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και, κυρίως, στην υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της άντλησης της Κρατικής Ενίσχυσης που θα επιτρέψει την ενδυνάμωση των κεφαλαίων της κατά 180 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το διάστημα κατά το οποίο θα υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αναπροσαρμόζεται με ημερομηνία αναφοράς από 30.06.2022 και μέχρι τη λήξη του ΚΟΔ, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία μέχρι την 30.04.2021 θα δεσμεύσει €10.8 εκ. υπέρ των ομολογιούχων στον Ενεχυριασμένο Λογαριασμό DSRA και μέχρι την 30.09.2021 θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ και θα λάβει Κρατική Ενίσχυση ύψους 120 εκ. ευρώ. Συνακόλουθα, προτείνεται η παράταση έως την 30.09.2021 της προθεσμίας υποβολής του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020. Παράλληλα, η Εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση να μην προτείνει στους μετόχους επιστροφή κεφαλαίου ή/και καταβολή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2021. Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά ποσό €180 εκ., σύμφωνα με τους όρους της Κρατικής Ενίσχυσης, διασφαλίζει τις προοπτικές ανάκαμψης της Εταιρείας αλλά και τη μη μεταβολή της θέσης των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ προς το δυσμενέστερο. Είναι, εξάλλου, πρόδηλο ότι η άντληση κεφαλαίων από την Εταιρεία μέσω της Κρατικής Ενίσχυσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη δέσμευση σημαντικού μέρους των κεφαλαίων αυτών υπέρ των ομολογιούχων, δεδομένου ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η Κρατική Ενίσχυση στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid19. Για το λόγο αυτό προτείνεται η μη εφαρμογή της «Οικονομικής Υποχρέωσης» για τα έτη 2020 και 2021.

- Να προσδώσουν ευελιξία στην Εταιρεία προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις τρέχουσες κεφαλαιακές ανάγκες της και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τον προσαρμοσμένο στις συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού Covid19 επιχειρηματικό σχεδιασμό της, προς όφελος όλων των εχόντων συμφέροντα σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων του ΚΟΔ.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται αναγκαίες:

(i) η αλλαγή χρήσης ποσοστού 14% των καθαρών εσόδων που αντλήθηκαν από το ΚΟΔ, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν έως την 31.12.2021 ως κεφάλαιο κίνησης, αντί της χρήσης τους για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, έργο το οποίο, στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών, η Εταιρεία έχει προσωρινά αναβάλει. Σχετικά σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει την μετεγκατάσταση όλων των τμημάτων της (γραφείων) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, επιτυγχάνοντας μείωση κόστους και καλύτερο συντονισμό, παρά την αναβολή του προαναφερόμενου έργου. Συνεπώς, τα κεφάλαια που προορίζονταν για την κατασκευή του εκπαιδευτικού κέντρου προτείνεται να διατεθούν σε κεφάλαιο κίνησης, του οποίου οι ανάγκες είναι αυξημένες,

(ii) η διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των «Υπερβαλλόντων Εσόδων», δηλαδή των καθαρών εσόδων από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος ΚΟΔ, που δεν χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες χρήσεις, για την οριστική αποπληρωμή ή προπληρωμή οποιασδήποτε Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ (και όχι μόνο δανειακών υποχρεώσεων που υφίσταντο ήδη κατά το χρόνο έκδοσης του ΚΟΔ),

(iii) η διεύρυνση της δυνατότητας της Εταιρείας και των Εταιριών του Ομίλου να λαμβάνουν νέο δανεισμό για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, όχι μόνο με τη μορφή σύμβασης πίστωσης ή σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, αλλά και με άλλου είδους συμβάσεις, και

(iv) η προσθήκη δυνατότητας της Εταιρείας και των Εταιριών του Ομίλου να λαμβάνουν νέο δανεισμό προκειμένου να αναχρηματοδοτούν οποιαδήποτε Επιτρεπόμενη Δανειακή Υποχρέωση (και όχι μόνο δανειακών υποχρεώσεων που υφίσταντο ήδη κατά το χρόνο έκδοσης του ΚΟΔ). Αναφορικά με τις υπό (iii) και (iv) ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις η Εταιρεία κρίνει ότι η εφαρμογή των παραπάνω πρόσθετων δυνατοτήτων δύναται να αποβεί επωφελής για τη διαχείριση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας (π.χ. αναχρηματοδότηση δανείων με ευνοϊκότερους όρους).

- Πέραν των ανωτέρω, προτείνεται:

(i) Επιμέρους τροποποιήσεις όρων του Προγράμματος ΚΟΔ που αφορούν στη διαδικασία της Συνέλευσης των ομολογιούχων, για σκοπούς προσαρμογής στα νέα πραγματικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, μεταξύ άλλων με την προσθήκη δυνατότητας των ομολογιούχων να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Συνέλευσης των ομολογιούχων από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης ακόμα και πριν από τη Συνέλευση (επιστολική ψήφος), σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, και

(ii) η αντικατάσταση του παρονομαστή του χρηματοοικονομικού δείκτη «Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων / Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» από τον όρο «Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι».

Η τροποποίηση αυτή είναι τεχνικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του μεγέθους που λαμβάνεται υπόψη ως παρονομαστής για τη μέτρηση του παραπάνω χρηματοοικονομικού δείκτη, όπως αυτό αποτυπώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Ειδικότερα, η προτεινόμενη αλλαγή στον υπολογισμό του δείκτη αποσκοπεί στην καλύτερη αποτύπωση της έννοιας του δείκτη κάλυψης τόκων, συμπεριλαμβάνοντας αποκλειστικά τα χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται με τον δανεισμό της Εταιρείας (είτε δάνεια είτε μισθώσεις αεροσκαφών). Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ έχουν την ομόφωνη στήριξη της διοίκησης της Εταιρείας και σας καλούμε να τις εγκρίνετε κατά την επικείμενη Συνέλευση».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ