ΓΔ: 877.06 -1.09% Τζίρος: 32.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:08:36 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Premia Properties

Αύξηση κεφαλαίου από την Premia με μετρητά και εισφορά ακινήτων

Η αξία της αύξησης κεφαλαίου έως 75 εκατ. ευρώ της εταιρείας περιλαμβάνει εισφορές επτά ακινήτων συνολικής αξίας 27,5 εκατ. ευρώ και μετρητά έως του ποσού των 47,5 εκατ. ευρώ.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 75 εκατ. ευρώ προχωράει η Premia Properties, με σκοπό να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση, αλλά και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Η αύξηση περιλαμβάνει εισφορές περιουσιακών στοιχείων αξίας 27,5 εκατ. ευρώ από 6 εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται 7 ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο ποσό (47,5 εκατ. ευρώ) θα καλυφθεί σε μετρητά, μέσω δημόσιας προσφοράς. 

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου ορίστηκε στο ποσό του 1,44 ευρώ ανά μετοχή, ενώ αναφορικά με τα εισφερόμενα ακίνητα, αυτά είναι πέντε κτίρια αποθηκών logistics σε Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο και δύο εμπορικά κέντρα, το ένα στην Καλαμάτα (μισθωμένο στην Praktiker) και το άλλο στην Κατερίνη (μισθωμένο στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Premia:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 3.06.2021, ενέκρινε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021, τα εξής:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό 26.041.665,50 Ευρώ (η «Αύξηση»), με την έκδοση έως 52.083.331 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), και τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύπτονται με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και αποτίμησης αυτών, ήτοι €17.941.459,50, και (β) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύπτονται με καταβολή μετρητών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι €31.016.875,44 (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή συνολικά €48.958.334,94, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

(β) Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

(γ) Την κάλυψη συνολικά 19.086.655 εκ των Νέων Μετοχών με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων (τα «Εισφερόμενα Περιουσιακά Στοιχεία») από τη μέτοχο, εταιρεία «Sterner Stenhus Greece AB» και την εταιρεία «Elias Tsiklos Holdings LTD» .

Κατωτέρω παρατίθενται στοιχεία των επενδυτικών ακινήτων τα οποία οι εισφερόμενες Εταιρίες εκμεταλλεύονται:

(δ) Τη διάθεση των υπολοίπων μετοχών της Αύξησης, ήτοι 32.996.676 Νέων Μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά») ή/και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης δυνάμει των εξαιρέσεων του άρθρου 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ακριβής τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς ή/και Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφασή του.

(ε) Για τις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς (οι «Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς»), να παρασχεθεί δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (στρογγυλοποιούμενες στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό) στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (το «Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»), έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Aύξηση. Το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) που θα οριστεί με επόμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(ζ) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(η) Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(θ) Τις από 2.06.2021 Εκθέσεις Αποτίμησης και Γνωμοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 (σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όσον αφορά στην αποτίμηση ομολογιών), την παράγραφο 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών κκ. Αλέξη Χατζηπαύλου και Γεώργιου Μπουρνή της εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την από 3.06.2021 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τίτλο «Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.2 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 27 παρ. 1 και 4 του Ν. 4548/2018», οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την έγκριση και διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνη κα. Ελένη Κοπελούσου (τηλ.: 210 6967700)».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia Properties: Απόκτηση ακινήτου 58 διαμερισμάτων στον Πειραιά

Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 10,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει μέχρι τέλους του 2026 να έχει στην ιδιοκτησία της ένα χαρτοφυλάκιο αντιστοίχων ακινήτων, συνολικής δυναμικότητας της τάξεως των 1.000 διαμερισμάτων. 
FASTIGHETS AB BALDER
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σουηδικός κολοσσός στην Premia ως στρατηγικός εταίρος με 17%

Το χαρτοφυλάκιό της FASTIGHETS AB BALDER που απέκτησε πρόσφατα το 17,22% του μετοχικού κεφαλαίου της Premia, ανέρχεται σε 16,3 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει 1.458 επενδυτικά ακίνητα και είναι επίσης ιδιοκτήτης 60 ξενοδοχείων.