Φώτο: CNL Capital

Ξεκινά εκ νέου τις αγορές ιδίων μετοχών η CNL Capital

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 15/11/2019 αποφάσισε την εξειδίκευση των ορίων αγοράς ιδίων μετοχών, για το επόμενο χρονικό διάστημα (19/11/2019-19/01/2020) με όριο τιμής 9,50 -11,00 ευρώ.

Η CNL Capital, ανακοίνωσε στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 08/05/2019 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκ νέου εκκίνηση του Προγράμματος και την εξειδίκευση των σχετικών ορίων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/05/2019 ενέκρινε τα ακόλουθα όρια:

  • Διάρκεια:09/05/2019-07/05/2020
  • Όριο τιμής: 1-12 ευρώ
  • Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 78.450

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 15/11/2019 αποφάσισε την εξειδίκευση των παραπάνω ορίων, για το επόμενο χρονικό διάστημα, ως εξής:

  • Διάρκεια: 19/11/2019-19/01/2020
  • Όριο τιμής: 9,50 -11,00 ευρώ
  • Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 10.000

Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, σύμφωνα με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, είτε :

  • θα διατεθούν στην συνδεδεμένη με την Εταιρεία, Διαχειρίστρια CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ή/και στο προσωπικό της, ως μέρος της ισχύουσας Αμοιβής Απόδοσης δυνάμει της από 11/06/2018 Σύμβασης Διαχείρισης, ή
  • θα διατεθούν σε τρίτους επενδυτές, ή
  • θα ακυρωθούν,

κατ' επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποφασίσει κατά την ορθή κρίση του, ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σε συμμόρφωση των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ