ΓΔ: 860.06 1.04% Τζίρος: 80.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Ecter.gr

Επιστροφή στην κερδοφορία για την ΕΚΤΕΡ στο εννεάμηνο

Η υπογραφή νέων κατασκευαστικών συμβολαίων στο τέλος του 2020 και στο εννεάμηνο του 2021 οδήγησε σε αύξηση 70,12% του κύκλου εργασιών της εισηγμένης.

Σημαντικά ενισχυμένη ήταν η κερδοφορία της ΕΚΤΕΡ στο εννεάμηνο του 2021 καθώς εκτοξεύτηκαν τα μικτά κέρδη του ομίλου, ενώ και ο τζίρος κατέγραψε έντονη ανάπτυξη μετά και την υπογραφή νέων κατασκευαστικών συμβολαίων. Η ΕΚΤΕΡ αναφέρει πως δεν υπάρχει αβεβαιότητα για την συνέχιση της δραστηριότητάς της και εκτιμά πως η πανδημία δεν θα επηρεάσει τα μεγέθη της.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το εννεάμηνο του 2021, ανήλθε σε 16.215.369,54 ευρώ από 9.531.856,39 ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 70,12% η οποία οφείλεται στην υπογραφή νέων κατασκευαστικών συμβολαίων τόσο στο Δ’ τρίμηνο του 2020, όσο και στο εννεάμηνο του 2021. Η παραπάνω μεταβολή επέφερε σημαντική μεταβολή στα μικτά κέρδη του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 1.983.274,51 ευρώ το εννεάμηνο του 2021, έναντι κερδών ποσού 222.381,26 ευρώ το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 791,84%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 1.259.278,42 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 162.227,20 ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Η μεταβολή είναι απόρροια της μεταβολής των μικτών κερδών.

Σε επίπεδο ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 933.240,26 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 533.806,90 ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Πέραν των προαναφερόμενων, σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία πλέον περιλαμβάνουν και τραπεζικούς τόκους, είναι αντίστοιχα μεταξύ των περιόδων αναφοράς. Τραπεζικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις leasing (μακροπρόθεσμες – βραχυπρόθεσμες). Κατά την 30/09/2021 οι τραπεζικές υποχρεώσεις καθώς και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις Leasing του Ομίλου έχουν μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά ποσό 1.811.310,02 ευρώ. Την 30.09.2020 ανήλθαν σε ποσό 5.449.539,18 ευρώ ενώ την 30.09.2021 διαμορφώθηκαν σε ποσό 3.638.229,16 ευρώ και η διαφορά τους αναλύεται ως ακολούθως:

1) Το ποσό του μεσοπρόθεσμο δανείου 2.000.000 ευρώ με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή αλληλόχρεου λογαριασμού.

2) Η μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση ποσού 456.413,36 ευρώ την 30.09.2020, η οποία αφορά την κρατική ενίσχυση με τη μορφή της "επιστρεπτέας προκαταβολής", αυξήθηκε κατά ποσό 256.144,83 ευρώ από εισπράξεις που έγιναν μετά την 01.10.2020.

3) Έχει αρχίσει η καταβολή μισθωμάτων για την χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, από ιδιόχρηση βιοτεχνικού ισογείου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 1.240,00 τ.μ, επί οικοπέδου επιφάνειας 7.484,93 τ.μ. στη θέση Βαθέως της δημοτικής ενότητας Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδαίων. Η υποχρέωση την 30.09.2021 ανέρχεται στο ποσό των 425.670,97 ευρώ ενώ η αξία απόκτησης του ανήλθε σε 590.000 ευρώ.

Η μείωση της σχετικής υποχρέωσης μεταξύ α’ εννεάμηνου 2021 και του αντίστοιχου 2020, μετά από τις καταβολές μισθωμάτων και τις χρεώσεις τόκων και εξόδων, ανέρχεται σε 67.454,85 ευρώ. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών η εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν επηρεαστεί από την ενεργειακή κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19. Η διοίκηση του ομίλου εφάρμοσε απόλυτα τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων αρχών και η παραγωγική της διαδικασία συνεχίστηκε απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα θέτοντας σε προτεραιότητα την κοινωνική ευθύνη ενέταξε στην κατασκευαστική της δραστηριότητα έργα όπως η δημιουργία ΜΕΘ σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, η αναδιάρθρωση υφιστάμενης μονάδας εμβολίων στο Ινστιτούτο Παστέρ κ.λ.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ενημέρωσης και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί η Διοίκηση εκτιμά ότι μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας της, δεδομένου της υπογραφής και νέων κατασκευαστικών συμβολαίων κατά το Δ’ τρίμηνο του 2021, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του ομίλου δεν θα επηρεαστούν από την εξάπλωση του COVID-19.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα σύμβαση υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατ. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε διάστημα 12 μηνών από την έκδοση της άδειας οικοδομής.