ΓΔ: 1409.93 -1.98% Τζίρος: 79.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:52:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ideal: Απέκτησε το 93,3% των μετοχών της Byte Computer

Η Ideal θα προχωρήσει σε squeeze out αγοράζοντας και τις υπόλοιπες μετοχές και στη συνέχεια θα αιτηθεί τη διαγραφή της μετοχής της Byte από το ΧΑ, όπως είχε ρητώς αναφέρει και στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας πρότασης.

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, που είχε υποβάλλει την 1η Ιουλίου για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη της Byte Computer. Μετά το τέλος της δημόσιας πρότασης, η Ideal κατέχει πλέον το 93,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας πληροφορικής.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 8 Αυγούστου 2022 και έληξε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 695 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 14.751.498 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 93,3% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι Προσφερθείσες Μετοχές υπερέβησαν το 70% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ποσοστό που είχε τεθεί ως όρος ισχύος της Δημόσιας Πρότασης) και ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση ισχύει, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 26.9.2022.

Συγκεκριμένα, ο Προτείνων θα καταβάλει το μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος που αντιστοιχεί σε μετρητά, στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα εγκρίνει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των νέων μετοχών του Προτείνοντος, που θα εκδοθούν προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους, από την Αύξηση με Εισφορά σε Είδος. Στη συνέχεια, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σε έκαστο Συμμετέχοντα, προς όφελος των Αποδεχθέντων Μετόχων, με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και θα πιστώσει τις νέες μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος στο Λογαριασμό Αξιογράφων, τον οποίο ο οικείος Αποδεχθείς Μέτοχος έχει δηλώσει στη Δήλωση Αποδοχής του, ή άλλως στο Λογαριασμό Αξιογράφων στον οποίο ήταν πιστωμένες οι Προσφερθείσες Μετοχές του.

Σημειώνεται ότι, στους Αποδεχθέντες Μετόχους, θα διανεμηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός ακέραιων μετοχών σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ενώ τυχόν προκύπτουσα υπολειμματική αξία από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα λόγω της Σχέσης Ανταλλαγής, θα καταβληθεί σε μετρητά.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής που αφορά το μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος που συνίσταται σε μετρητά.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 14.751.498 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,3% περίπου του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Δοθέντος λοιπόν ότι ο Προτείνων, κατά την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

i. θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 της Ε.Κ. και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, είτε εναλλακτικά κατ’ επιλογή του Μετόχου σε τιμή ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά (δηλ. 3,495 Ευρώ ανά Μετοχή), των Μετοχών όλων των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και

ii. θα αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, χρηματιστηριακά, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, άλλως μέχρι την τυχόν προγενέστερη αναστολή διαπραγμάτευσης των Μετοχών, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης των Μετοχών δυνάμει της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και σε τιμή ανά Μετοχή, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά (δηλ. 3,495 Ευρώ ανά Μετοχή) είτε εναλλακτικά, κατ’ επιλογή του Μετόχου, έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ideal
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ideal: Αύξηση 50% στα EBIDTA το 2022, επιστροφή κεφαλαίου 0,2 ευρώ

«Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ideal Holdings ελέγχει πλέον το 100% της Byte Computers

Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, η Ideal απέκτησε 422.758 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας ΒΥΤΕ, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.