ΓΔ: 1198.56 -0.15% Τζίρος: 69.90 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:07:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Πλαίσιο: Προαιρετική δημόσια πρόταση με στόχο την έξοδο από το ΧΑ

Στα 4,58 ευρώ η προτεινόμενη τιμή από την οικογένεια Γεράρδου, ενώ στα 3,17 ευρώ ήταν η μέση τιμή τους τελευταίους έξι μήνες πριν τη δημόσια πρόταση.

Κίνηση της οικογένειας Γεράρδου για έξοδο της Πλαίσιο από το ΧΑ καθώς οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Γεράρδος που ελέγχουν από κοινού το 82,18% των μετοχών της εταιρείας συμφώνησαν να λειτουργήσουν συντονισμένα με στόχο τη διαγραφή της μετοχής, αν συγκεντρωθεί πάνω από το 90% των μετοχών, από το Χρηματιστήριο και προχωρούν σε δημόσια Πρόταση προσφέροντας αντάλλαγμα 4,58 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στις 22/12/2022, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος κατέχει άμεσα 66,71% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, και ο Κωνσταντίνος Γεράρδος (Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας), ο οποίος κατέχει άμεσα 15,47% των δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι κατέχουν αθροιστικά το 82,18% των δικαιωμάτων ψήφου στην Πλαίσιο υπέγραψαν συμφωνία μετόχων, με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) τη διαγραφή της από το Χ.Α. 

Περαιτέρω, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και ορισμένους περιορισμούς και ορισμένα δικαιώματα εκάστου εξ αυτών αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών τους.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 22/12/2022 ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα παραπάνω πρόσωπα το σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου και την
Έκθεση Αποτίμησης, αντίστοιχα. Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατέχουν ήδη ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα.

Ο Προτείνων προσφέρει € 4,58 σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 22/12/2022, ανέρχεται σε € 3,17,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και

(γ) ο Προτείνων όρισε την ανώνυμη εταιρεία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτίμησης, δεδομένου ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 6 (β), εδάφιο β’ του Νόμου, καθώς κατά τους έξι μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,58% του συνόλου αυτών, και του άρθρου 9 παρ. 6 (γ) του Νόμου, καθώς το αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται από τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 4 του Νόμου, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Ν. 3556/2007 σε ενοποιημένη βάση.

Η Έκθεση αποτίμησης δημοσιοποιείται συγχρόνως με τη δημοσιοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης. Η τιμή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε € 4,58 ανά Μετοχή. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, στην παρούσα Δημόσια Πρόταση το Προσφερόμενο Τίμημα:

  • υπερβαίνει κατά 44,48% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 22/12/2022, η οποία ανήλθε σε € 3,17.
  • ισούται με την τιμή που προσδιορίστηκε με την Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 4,58 ανά Μετοχή.

Σταθερά τα μεγέθη της Πλαίσιο στο εννεάμηνο του 2022

αρά την ενίσχυση των πωλήσεων στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η Πλαίσιο έχει δει τις πωλήσεις και την κερδοφορία της να επηρεάζονται από τις πληθωριστικές πιέσεις και την ενεργειακή κρίση, με την ζήτηση να έχει περιοριστεί ενώ παράλληλα επηρεάζεται το λειτουργικό κόστος του ομίλου.

Ειδικότερα, στο εννεάμηνο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 302.793 χιλ. ευρώ έναντι 303.489 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι μια μικρή μείωση κατά 0,2%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) παρουσίασαν μείωση, ήτοι κατά 7,6%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 5.663 χιλ. ευρώ έναντι 6.127 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 11.110 χιλ. ευρώ έναντι 11.447 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) μειώθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε 4.350 χιλ. ευρώ έναντι 4.560 χιλ. ευρώ.

Ενισχυμένο ήταν το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 110.611 χιλ. ευρώ έναντι 104.271 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν 3.093 χιλ. ευρώ έναντι 3.088 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4.935 χιλ. ευρώ έναντι 4.812 χιλ. ευρώ, υψηλότερα κατά 2,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν άνοδο κατά 0,7% και ανήλθαν σε 2.667 χιλ. ευρώ, έναντι 2.648 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Πλαίσιο, σε επίπεδο ενεαμήνου, υπήρξε μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων στη κατηγορία «Η/Υ & Ψηφιακές εφαρμογές» κατά 17,6% καθώς ανήλθαν σε 116.032 χιλ. ευρώ έναντι των 140.823 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2021. Ωστόσο υπήρξε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων στις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες. Οι πωλήσεις των «Ειδών γραφείου» ανήλθαν σε 81.149 χιλ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 9,76% έναντι των 73.936 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, της «Τηλεφωνίας» ενισχύθηκαν κατά 16,68% καθώς διαμορφώθηκαν στα 67.943 χιλ. ευρώ έναντι των 58.232 χιλ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο.

Οι πωλήσεις «Λευκών Συσκευών» συνεχίζουν την διψήφια ανοδική τους πορεία καθώς από τα 28.663 χιλ. ευρώ πωλήσεων το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν φέτος στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα σε 34.967 χιλ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 21,99% ενώ οι πωλήσεις «Υπηρεσιών» πραγματοποίησαν άλμα 47,20% και διαμορφώθηκαν σε 2.702 χιλ. ευρώ έναντι των 1.836 ευρώ το 2021.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα μεγέθη εννεαμήνου, έχουν επηρεαστεί αισθητά, αφενός από τα προγράμματα της ψηφιακής μέριμνας όπου για τη παρούσα χρήση 2022 το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο με σημαντικά μειωμένο προϋπολογισμό (ενώ το 2021 ξεκίνησε τον Απρίλιο), και αφετέρου από τις μειωμένες πλέον ανάγκες του καταναλωτικού κοινού για αγορά Η/Υ και Ψηφιακών εφαρμογών όπως αυτές προσδιορίστηκαν τις τελευταίες δυο χρήσεις λόγω της πανδημίας και αυξημένης τηλεεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αφαιρώντας την επίδραση των προγραμμάτων «Ψηφιακή Μέριμνα Ι & ΙΙ» καθώς και το νέο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή», οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις θα παρουσίαζαν άνοδο κατά 1,63%.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Σταθερά στα 303 εκατ. ο τζίρος στο εννεάμηνο, πτώση των κερδών

Άνοδο 22% για τις πωλήσεις «Λευκών Συσκευών» στο εννεάμηνο, αγγίζοντας πλέον τα 35 εκατ. ευρώ. Υποχώρησε η ζήτηση για αγορά Η/Υ και Ψηφιακών εφαρμογών μετά από δυο χρόνια ανόδου λόγω της πανδημίας και αυξημένης τηλεεργασίας.
Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Διατήρηση των πωλήσεων σε υψηλά επίπεδα, μείωση στα EBIDTA

Η εταιρεία καταγράφει μονοψήφια μείωση κατά 6,9% του EBITDA στα 6,2 εκ. από 6,6 εκ., αλλά και μικρή υποχώρηση των κερδών πριν και μετά τη φορολογία στα 1,7 εκ. έναντι 1,9 εκ. και σε 1,3 εκ. από 1,4 εκ., αντίστοιχα.
Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Ενισχυμένα κατά 131% τα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 140.823 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αποτελούν δε το 46% του κύκλου εργασιών του ομίλου.