ΓΔ: 1209.34 1.34% Τζίρος: 72.07 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
intrakat
Τα γραφεία διοίκησης της Intrakat. Πηγή: Intrakat

Ζημιές και το 2022 για την Intrakat παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών

Αύξηση 4,9% σημείωσε ο τζίρος της κατασκευαστικής που ανήλθε στα 225,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προς εκτέλεση έργα διαμορφώθηκαν σε 1,32 δισ. ευρώ. Οι σημαντικές αυξήσεις των υλικών και των διοικητικών εξόδων επιβάρυναν τα αποτελέσματα του ομίλου το 2022.

Κατά τη διάρκεια του 2022, εξωγενείς παράγοντες με κυριότερους τις σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες καθώς και το κόστος επιτάχυνσης έργων συνέχισαν να επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Intrakat, συμπιέζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να καταγράφει αύξηση της τάξης του 4,9% και ανήλθε σε €225,4 εκατ. έναντι €214,8 εκατ. το 2021.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2022, η ενεργειακή κρίση τροφοδοτούμενη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο βαθύς οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο τόσο στο ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο.

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου ανήλθε σε €799,4 εκατ. πλέον €524,9 εκατ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει έως σήμερα η Εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Κατά συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα στις 31/12/2022 διαμορφώθηκαν σε €1,32 δισ. έναντι €1,1 δισ. στις 31/12/2021.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των €18,2 εκατ. από €15,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 17,02%. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε βελτίωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα περίπου και ανήλθε σε 8,1% από 7,2% το 2021.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες €4,4 εκατ. έναντι ζημιών €5,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε ζημίες €2,7 εκατ. από ζημίες €2,9 εκατ. το 2021. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους €23,1 εκατ. από ζημίες €21,5 εκατ. το 2021.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση τα αποτελέσματα του ομίλου κατά την χρήση 2022 επιβαρύνθηκαν από:

  • τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών βασικών υλικών (σίδηρος, ενέργεια, ασφαλτικά, καλώδια), που ενσωματώνονται σε τεχνικά έργα, των μεταφορικών εξόδων και καυσίμων λόγω της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία, που συμπιέζουν τον στόχο επίτευξης μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους.
  • την αύξηση των διοικητικών εξόδων που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο επιπλέον κόστος προετοιμασίας προκειμένου η Intrakat να συμμετάσχει ανταγωνιστικά στους διαγωνισμούς των έργων που προκηρύχθηκαν το 2022 αλλά και να προετοιμαστεί για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς και ειδικά σε αυτούς που αφορούν έργα υποδομών του Δημοσίου και έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού που ξεπερνά τα €10 δισ.
  • έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα και προβλέψεις απομείωσης που ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο στο ύψος των €3,0 εκατ. και €4,2 εκατ. αντίστοιχα.

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν τα ενσώματα πάγια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €106,4 εκατ. από €58,3 εκατ. στις 31/12/2021, λόγω επενδύσεων σε ΑΠΕ και real estate, καθώς και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, που ανήλθαν σε €60,3 εκατ. έναντι €41,8 εκατ. στις 31/12/2021. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά €12,4 εκατ. Η αύξηση αυτή όμως αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων κατά €9,8 εκατ. και έτσι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31/12/2022 ανήλθε σε €127,5 εκατ. από €125,6 εκατ. στις 31/12/2021.

Το 2ο εξάμηνο

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών που καταγράφηκε κατά το β’ εξάμηνο της χρήσης 2022, απεικονίζεται κυρίως στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του β’ εξαμήνου 2022, ο οποίος ανήλθε στο επίπεδο των €122,3 εκατ. έναντι €103,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο 2022, τα μικτά κέρδη του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε €15,4 εκατ. από €2,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ενώ αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 12,6% από 2,7% το πρώτο εξάμηνο.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, ο Όμιλος κατά το β’ εξάμηνο 2022 βελτίωσε το αποτέλεσμα, με το ενοποιημένο EBITDA να διαμορφώνεται σε κέρδη €4,1 εκατ. έναντι ζημιών €8,6 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο 2022. Οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν σε €5,2 εκατ. έναντι ζημιών €18,4 εκατ. στο 1ο εξάμηνο.

Έτος ορόσημο το 2022 για την Intrakat

Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της, το 2022 αποτέλεσε έτος ορόσημο στην ιστορία της Intrakat, αφού μετά από 35 έτη λειτουργίας, κατά τα οποία ανήκε στο Όμιλο ΙΝΤRΑCΟΜ, νέοι μέτοχοι εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, επισημαίνει με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σε συνέχεια δε των μετοχικών ανακατατάξεων, η γενική συνέλευση των μετόχων της που συνεδρίασε στις 15 Ιουλίου 2022, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ νέος Διευθύνων Σύμβουλος, ανέλαβε ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου. Η νέα Διοίκηση ανέλαβε να εκπονήσει άμεσα και με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών δράσεων, εστιάζοντας την στρατηγική της Εταιρείας σε πέντε βασικούς πυλώνες επένδυσης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, αξιοποίηση ακινήτων καθώς και έργα διαχείρισης απορριμμάτων.

Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας με στόχο την υλοποίηση του δυναμικού αναπτυξιακού προγράμματος.

Για την υποστήριξη της νέας στρατηγικής, την επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου και την εξυπηρέτηση σημαντικών ευκαιριών που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς και νέες επενδύσεις στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της 1ης Δεκεμβρίου 2022 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €100 εκατ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η αύξηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του πρώτου τριμήνου του 2023. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ήδη το Φεβρουάριο 2022 είχε ολοκληρώσει με επιτυχία και πλήρη κάλυψη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού €51,4 εκατ.

Άλλα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2022:

  • Αποκτήθηκε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW και έτσι η Intrakat έχει πλέον διαμορφώσει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW. Επιπλέον, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων.
  • Ο Όμιλος συμμετέχει δυναμικά στην υλοποίηση σημαντικών έργων είτε με εμβληματικό χαρακτήρα όπως το Riviera Marina Tower στο Ελληνικό, είτε με σημαντικό αναπτυξιακό χαρακτήρα όπως το έργο ΣΔΙΤ του Οδικού  Αξονα Ν.Δ. Πελοποννήσου, η ολοκλήρωση της Λ. Κύμης, το ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ, τα Δίκτυα Διανομής ΔΕΔΔΗΕ.

Μια ακόμα πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία εδραιώνει την Intrakat μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα, έλαβε χώρα μετά το τέλος της χρήσης και ειδικότερα εντός του πρώτου τριμήνου του 2023. Ειδικότερα, η Intrakat υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας με τις εταιρείες «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» και «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. έναντι τιμήματος €100 εκατ. Επιπλέον, ποσό €114 εκατ., το οποίο αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της ΑΚΤΩΡ προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από την εξαγορασθείσα εταιρεία με την εγγύηση της Intrakat, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η οποία τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται εντός του Δ΄ τριμήνου του 2023. 

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Intrakat και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε σχετικά: «Το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Intrakat, το οποίο σημάδεψε η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Εταιρείας μετά από περίπου 35 χρόνια λειτουργίας. Οι νέοι βασικοί μέτοχοι και η Διοίκηση οραματίζονται την ανάδειξη της Intrakat σε μια σύγχρονη και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία και στην εδραίωσή της μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία θα δημιουργεί υπεραξία για όλους τους stakeholders σε κάθε έναν από τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Για την υποστήριξη της στρατηγικής της, η Εταιρεία κατά το 2022, αλλά και στις αρχές του 2023, προχώρησε στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειών, όπως η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ καθώς και η εξαγορά του 100% της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Παράλληλα, η Intrakat συμμετέχει σήμερα σε εμβληματικά αναπτυξιακά έργα εθνικής εμβέλειας αλλά και διεκδικεί δυναμικά το μερίδιο που της αναλογεί από τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, έχοντας πετύχει εντός του 2022 να ενισχύσει σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεών της στο επίπεδο των €1,32 δις.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η σημαντική βελτίωση που παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και η επιστροφή στην κερδοφορία σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι το 2024 η Intrakat μπορεί να καταγράψει θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τους στόχους που έχει θέσει η Διοίκηση. Η Intrakat Ιαντλώντας από τη δυναμική των βασικών μετόχων της, και με εφόδιά της, την εκτενή τεχνογνωσία, την πολυσχιδή δραστηριότητα και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, αλλάζει πλέον σελίδα, εισέρχεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης και διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα σε νευραλγικούς τομείς για τις εθνικές υποδομές και την οικονομία, στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον για τον ίδιο τον Όμιλο, την Ελλάδα και τους πολίτες της».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Intrakat
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrakat: Με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών οι εργασίες στην Κύπρο

Το έργο, μήκους 15 χλμ., με δύο σήραγγες μήκους 900 μ. και πέντε υψηλές γέφυρες μήκους 1.400 μ., με προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ, υλοποιείται από την εταιρεία για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών της Κύπρου.
Exarxou, Exarxu, Intrakat
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξάρχου: Τροχοπέδη για αρκετά έργα αποτελούν οι εγγυητικές επιστολές

Ο επικεφαλής της Intrakat, αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος, μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη προσωπικού αλλά και το υψηλό κόστος των υλικών.