ΓΔ: 1170.13 0.14% Τζίρος: 93.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Βασίλειος Ψάλτης, Alpha Bank
Φωτο: Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank. Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. ΑΠΕ.

Alpha Bank: Νέοι, υψηλοί στόχοι για κέρδη και ανταμοιβή των μετόχων

Ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή 20%, απόδοση κεφαλαίου 12% και διανομή μερισμάτων που θα αντιστοιχούν στο 0,3% του σταθμισμένου ενεργητικού προβλέπει η διοίκηση. Β. Ψάλτης: Δημιουργία κεφαλαίου ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη των εργασιών, την αύξηση της κερδοφορίας και την ανταμοιβή των μετόχων θέτει η διοίκηση της Alpha Bank, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση στο σημερινό Investors Day.

Κεντρικός στόχος για την περίοδο 2023 - 2025 είναι η ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 20% και του δείκτη απόδοσης κεφαλαίου στο 12% κατά μέσον όρο, ενώ η τράπεζα θα επανέλθει στις διανομές μερισμάτων στους μετόχους, θέτοντας ως στόχο τη διανομή ετησίως ποσών που θα αντιστοιχούν σε 30 μονάδες βάσης (0,3%) του σταθμισμένου ενεργητικού.

Αναφερόμενος στους νέους στόχους που θέτει η διοίκηση, ο διευθύνων σύμβουλος, Βασίλης Ψάλτης, μεταξύ άλλων υπογράμμισε:

 • Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο.
 • Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Οι επικαιροποιημένοι στόχοι για το 2025

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) >20% σε ετήσια βάση (CAGR) σε >€0,3 έως το 2025 Αύξηση των εσόδων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) σε €2,3 δισ. έως το 2025 
 • ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) 1 >12% το 2025 υποστηριζόμενη από υψηλότερη κερδοφορία και βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίου Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση (CAGR) Μείωση του κόστους κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση (CAGR) Μείωση του Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 40% το 2025 (Ελλάδα < 35%) Περαιτέρω μείωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου σε < 70 μονάδες βάσης Απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1 2 ) σε επίπεδο Ομίλου >16% μέχρι το 2025 (σε σχέση με 10% το 2022).
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) Αύξηση της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας σε επίπεδο Ομίλου στα >€7 δισ. το 2025 Αποδέσμευση κεφαλαίων από ΜΕΑ και άλλα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που θα κατευθυνθούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες Αύξηση του Δείκτη FL CET1 στο περίπου 16% το 2025.
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ: €1,4 δισ. κεφάλαια πάνω από τον στόχο CET1 3 της Διοίκησης – επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων στους Μετόχους. Οργανική δημιουργία κεφαλαίων συνολικού ύψους €2,3 δισ. και δημιουργία αξίας για τους Μετόχους Πρόβλεψη καταβολής μερίσματος ύψους 30 μ.β. επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA). 
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance €3 δισ. βιώσιμες χρηματοδοτήσεις για το 2023-2025 6 Ολοκληρωμένη στρατηγική ESG, υποστηριζόμενη από μετρήσιμους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs), που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αποδοχών.

Οι βασικές Οικονομικές Προτεραιότητες

Τα έτη 2023-2025, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στις παρακάτω τρεις οικονομικές προτεραιότητες:

 • Αύξηση της κερδοφορίας (αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 20% CAGR).
 • Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις Επιχειρηματικές Μονάδες, και ανακατανομή κεφαλαίων λόγω της περαιτέρω μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (αύξηση του RoCET1 του Ομίλου κατά 6% έως το 2025 σε >16%).
 • Ενίσχυση των εσόδων υποστηριζόμενη από μία ισχυρή επίδοση στο Καθαρό Έσοδο από Τόκους: ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 5%, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ετήσια πιστωτική επέκταση περίπου 7% καθώς και στο ευνοϊκό περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του Καθαρού Εσόδου από Τόκους κατά €0,4 δισ. (ή 9% ετήσια αύξηση) και των Εσόδων από αμοιβές και προμήθειες κατά €0,1 δισ.
 • Πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο των πληθωριστικών πιέσεων και μείωση των Λειτουργικών Εξόδων (περίπου -3% ετησίως) μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.
 • Βελτίωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα του Ομίλου κατά 14%, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εσόδων και μείωσης τους κόστους, προσεγγίζοντας το 40% το 2025 (<35% στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της μονάδας των μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού).
 • Διαφοροποιημένος και ανθεκτικός ισολογισμός (<80% LDR, περίπου 85% των τίτλων σε HQLA), με ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού.
 • Μείωση (άνω του €1 δισ.) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κυρίως μέσω οργανικής απομόχλευσης, περαιτέρω υποχώρηση του Δείκτη ΜΕΑ στο 4% περίπου και βελτίωση του Δείκτη Κάλυψης ΜΕΑ σε περίπου 60% καθώς και περαιτέρω αποκλιμάκωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.
 • Ευρεία, καλά διαφοροποιημένη και ανθεκτική καταθετική βάση (περίπου 70% των καταθέσεων είναι ασφαλισμένες), που αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως, προσεγγίζοντας το 50% περίπου των προθεσμιακών καταθέσεων.
 • €2,3 δισ. δημιουργία κεφαλαίου χάρη στις ισχυρές αποδόσεις και τη μετατροπή των DTAs σε διάστημα 3 ετών.
 • Επίτευξη υψηλότερου Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) έναντι του στόχου της Διοίκησης (Δείκτης FL CET1 περίπου 16% έναντι στόχου 13%).
 • €1,4 δισ. διαθέσιμα κεφάλαια πάνω από τον στόχο της Διοίκησης.
 • Επανεκκίνηση της καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, με την προϋπόθεση έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών.

Βασίλης Ψάλτης: «Δημιουργούμε αξία για τους μετόχους»

«Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. 

Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό.

Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην  Παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία. 

Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Σταθερή η υποστήριξη της Alpha Bank σε Μακεδονία - Θράκη

Επισκέψεις της διοίκησης στο Δίκτυο Καταστημάτων της τράπεζας στην περιοχή και ενίσχυση 12 δομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και υλικό
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Επιτυχές αποτέλεσμα στα τεστ, CET 1 8,9% στο δυσμενές σενάριο

Η τράπεζα έχει ολοκληρώσει ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσα στο τρέχον έτος που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον ευρωπαϊκό έλεγχο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ενισχύουν το CET1 κατά 1,3%.