ΓΔ: 1392.62 0.84% Τζίρος: 117.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Κ. Φραγκογιάννης: Λύσεις στους εξαγωγείς δίνει η Export Credit Greece

Όπως είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών η ECG προσφέρει αρκετά νέα προϊόντα στον τομέα της εγγύησης, της ασφάλισης και της χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τη σπουδαιότητα της νέας Ελληνικής Εταιρίας Εξαγωγικών Πιστώσεων επισήμανε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές, όπως είπε, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Η νέα Ελληνική Εταιρία Εξαγωγικών Πιστώσεων, η Export Credit Greece (ECG), η οποία διαδέχτηκε τον ΟΑΕΠ -βάσει νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 31 Μαρτίου 2022 έχει καταλυτικό ρόλο στην εκπλήρωση της πλήρους δυναμικότητας της εξωστρέφειας της οικονομίας.

«Πρόκειται για μία σύγχρονη, ευέλικτη, πελατοκεντρική Υπηρεσία, σχεδιασμένη δηλαδή και προσαρμοσμένη ακριβώς στις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων. Και είναι άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση, ανάμεσα στις πολλές που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια» σημείωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε δε, ότι θα λειτουργεί ως one stop shop για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, παρέχοντας επιπλέον συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Τώρα, η ECG προσφέρει, όπως είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρκετά νέα προϊόντα στον τομέα της εγγύησης, της ασφάλισης και της χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Διαθέτει ίδια κεφάλαια και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δεν επιχορηγείται από το κράτος.

Ενδεικτικά ο κ. Φραγκογιάννης ανέφερε οκτώ από τα νέα προϊόντα που αναπτύσσει η νέα εταιρία, τα οποία παρουσιάζουν οφέλη για τον εξαγωγέα, τον αγοραστή, αλλά και την τράπεζα, όπως: Supplier's Credit Policy, Buyer's Credit Policy, Letter of Credit Confirmation, Political Risk Insurance (PRI), Surety bonds, Financial Guarantee on Working Capital, Financial Guarantee on Investments, Short term Credit Insurance Policy.

Supplier's Credit Policy: Πρόκειται για μεσο-μακροπρόθεσμη ασφαλιστική κάλυψη πολιτικών κινδύνων και εμπορικών γεγονότων για μεμονωμένα συμβόλαια εξαγωγών. Απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Με οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή: Ασφάλεια πληρωμών και σταθεροποίηση των ταμειακών ροών. Βελτιωμένη οικονομική θέση και ρευστότητα, αφού το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε προεξόφληση της υποκείμενης πίστωσης χωρίς δικαίωμα αναγωγής στον εξαγωγέα. Και οφέλη για τον Αγοραστή: Διευρυμένοι όροι πληρωμής, μείωση ανάγκης για τραπεζικές πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης, πιο ανταγωνιστικά προεξοφλητικά επιτόκια.

Buyer's Credit Policy: Ασφαλιστική κάλυψη σε δάνεια χορηγούμενα από τράπεζες σε ξένους αγοραστές. Σκοπός η χρηματοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν εγχώριες εταιρίες (ή τις ξένες θυγατρικές και τα παραρτήματά τους) ως εξαγωγείς. Με οφέλη για τον Εξαγωγέα/ Επενδυτή: Ασφάλεια πληρωμών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω παροχής πιο ελκυστικών όρων αποπληρωμής στον ξένο αγοραστή. Και οφέλη για τον Αγοραστή: Βελτιωμένους όρους πίστωσης με ελκυστικά οικονομικά πακέτα με όρους διάρκειας, κόστους και επιτοκίων. Διαφοροποίηση των οικονομικών πηγών, με τις τραπεζικές πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης να μην επηρεάζονται ή να επηρεάζονται τμηματικά από το ποσό το οποίο είναι εγγυημένο από την εταιρία. Καθώς και οφέλη για την Τράπεζα: Δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων σε άλλες χρήσεις. Η εγγύηση Δημοσίου από την οποία καλύπτεται η εταιρία, καθιστά χαμηλότερο το κεφαλαιακό κόστος σύμφωνα με τη Συμφωνία της Βασιλείας.

Letter of Credit Confirmation: Πρόκειται για ασφαλιστική κάλυψη της τράπεζας του εξαγωγέα έναντι του κινδύνου μη αποζημίωσης από την τράπεζα του εξωτερικού η οποία εκδίδει την ενέγγυα πίστωση.

Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή περιλαμβάνουν πληρωμή σύμφωνη με τους όρους του συμβολαίου αγοράς, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ελκυστικών μέσο-/μακρο-πρόθεσμων όρων πληρωμής με τον αγοραστή. Τα οφέλη για την Τράπεζα αφορούν την απαλλαγή από όρια χωρών και/ή αντισυμβαλλόμενων. Επίσης, πιστωτικά όρια διαθέσιμα για μη εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και συντελεστές στάθμισης κινδύνων χώρας σε συμφωνία με τη νομοθεσία παροχής ιδίων κεφαλαίων (συμφωνίες Βασιλείας) στο ποσοστό που ασφαλίζεται από την εταιρία.

Political Risk Insurance (PRI): Ασφάλιση του κεφαλαίου των εγχώριων εταιρειών, το οποίο έχει επενδυθεί στο εξωτερικό για ίδρυση θυγατρικών, έναντι πολιτικών κινδύνων. Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή αφορούν την εδραίωση και επέκταση της επιχείρησης σε αγορές υψηλού δυναμικού, με εξάλειψη των στοιχείων κινδύνου πολιτικής φύσης από το συνολικό κίνδυνο της επένδυσης.

Surety bonds: Πρόκειται για συμβόλαιο/συμφωνία μεταξύ τουλάχιστον τριών μερών: του κύριου του Έργου/Δικαιούχου, του Ανάδοχου/Εξαγωγέα και του Εγγυητή/Τράπεζας. Άμεση ή έμμεση είναι η στήριξη σε μορφή απευθείας έκδοσης εγγυητικών ομολόγων (surety bonds), ασφαλιστήριου προγράμματος ή αντεγγύησης στην τράπεζα έκδοσης των συμβατικών ομολόγων (contractual bonds).

Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών πηγών, χωρίς οι τραπεζικές πιστωτικές γραμμές να επηρεάζονται από το εγγυημένο ποσό λόγω του συντελεστή μηδενικού κινδύνου των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΠ περιουσιακών στοιχείων.

Τα οφέλη για την Τράπεζα περιλαμβάνουν την αύξηση της ικανότητας του εγγυητή (Τράπεζα) προς κάθε επιλέξιμο εργολήπτη (πχ εγχώριες εταιρίες, ξένα παραρτήματα/θυγατρικές εθνικών εταιρειών, κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν εθνικές εταιρίες ή ξένες εταιρίες οι οποίες εμπλέκονται σε στρατηγικά έργα στη χώρα).

Financial Guarantee on Working Capital: Πρόκειται για οικονομική εγγύηση δανείων προς τις εγχώριες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για σκοπούς διεθνοποίησης. Υποστήριξη κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών ή έργων στο εξωτερικό.

Τα οφέλη για τον εξαγωγέα/επενδυτή περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τον οικονομικότερο δανεισμό ως αποτέλεσμα του συντελεστή μηνδενικού κινδύνου για τα ασφαλισμένα από την εταιρία περιουσιακά στοιχεία. Τα οφέλη για την Τράπεζα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση της εγγυοδοσίας του ελληνικού δημοσίου για συντελεστή μηδενικού κινδύνου (zero risk weight) με αποτέλεσμα τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδοτικής ικανότητας από τις τράπεζες, καθώς και μείωση του συνολικού κόστους και διαμοιρασμό των κινδύνων με την εταιρία.

Financial Guarantee on Investments: Πρόκειται για την οικονομική εγγύηση δανείων προς τις εγχώριες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για σκοπούς διεθνοποίησης και την υποστήριξη σε οικονομικές και βιομηχανικές επενδύσεις οι οποίες εκτελούνται στο εξωτερικό από εγχώριες ή τις ξένες θυγατρικές τους.

Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τον οικονομικότερο δανεισμό ως αποτέλεσμα του συντελεστή μηδενικού κινδύνου για τα ασφαλισμένα από την εταιρία περιουσιακά στοιχεία. Τα οφέλη για τον Τράπεζα είναι παρόμοια με εκείνα της Οικονομικής Εγγύησης Κεφαλαίου Κίνησης.

Short term Credit Insurance Policy: Πρόκειται για βραχυπρόθεσμη ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγών. Περιλαμβάνει την ασφάλιση του συνολικού εξαγωγικού τζίρου (whole turnover policy) με αναστολή πληρωμών (deferred payments) έως 12 μήνες και την ασφάλιση μεμονωμένης φόρτωσης ή υπηρεσίας (selective risk policy), δηλαδή την κάλυψη των εξαγωγών προς έναν ή περισσότερους αγοραστές με αναστολή πληρωμών (deferred payments) έως 12 μήνες.

Τα οφέλη για τον εξαγωγέα/ επενδυτή αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη ζημιών σε περίπτωση μη-πληρωμής, στην ασφάλιση του συνόλου (ή μέρους) του χαρτοφυλακίου, στην αποτίμηση της αξιοπιστίας του αγοραστή, στην ανάθεση της πιθανής συλλογής οφειλών και στη δυνατότητα εξαγωγής με αναβολή πληρωμής σε νέους πελάτες/χώρες χωρίς ανάγκη για ύπαρξη παγιωμένης σχέσης.

Η νέα Ελληνική Εταιρία Εξαγωγικών Πιστώσεων, σύμφωνα με τον κ. Φραγκογιάννη, εκτιμάται ότι, σε βάθος πενταετίας, θα έχει υποστηρίξει αθροιστικά, εξαγωγές ύψους 8,7 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω εξαγωγές εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν ύψους 21,6 δισ. ευρώ και προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ύψους 8,1 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις από την απαιτούμενη απασχόληση για την πραγματοποίηση αυτών των εξαγωγών.

«Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στον μικρό, τον μεσαίο εξαγωγέα και όχι μόνο να του δώσουμε τα προϊόντα που θα έπρεπε να ξέρει ότι υπάρχουν και θα έπρεπε να τα αναζητήσει, αλλά να τον εκπαιδεύσουμε και στον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει σε ό,τι αφορά την ασφάλιση των πιστωτικών του εξαγωγικών κινδύνων» τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Σμυρλής: Ανθεκτικές οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στην πανδημία

Ο πρόεδρος της Enterprise Greece τόνισε πως οι εξαγωγικές επιχειρήσεις παρά τις δυσκολίες και τη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία κατάφεραν να αυξήσουν τα ποσοστά των ελληνικών εξαγωγών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φραγκογιάννης: Η Ελλάδα της Εξωστρέφειας βαδίζει μπροστά, κοιτάζει ψηλά

Ο κ. Φραγκογιάννης χαρακτήρισε "γενναία" την απόφαση του πρωθυπουργού με τη μεταρρυθμιστική υποστήριξη του υπ. Εξωτερικών, για την αναβάθμιση και τον εκσυχρονισμό της εξωστρέφειας, με ένα νέο Οργανισμό που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτη συνάντηση εργασίας στο ΥΠΕΞ μεταξύ Enterprise Greece και ΟΑΕΠ

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σμυρλής ανέλυσε τη σημασία της εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο εποπτευόμενων φορέων, η οποία έχει ως απώτερο στόχο την στήριξη των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων.