Φώτο: Shutterstock

Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2019 η Φουρλής

Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Στις 12 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο η τακτική Γενική Συνέλευσης της Φουρλής όπου θα κληθεί να αποφασίσει για την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019. Υπενθυμίζεται πως αρχικά το ΔΣ είχε προτείνει την διανομή μερίσματος ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φουρλής προτείνει τη λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρείας και να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.

Ποια θα είναι τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

2. Μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

3. Λήψη απόφασης για τη διανομή ποσού € 1.506.920,52 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, σε περίπτωση μη θετικής ψήφισης επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

8. Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted RealTime Teleconference) την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ