ΓΔ: 910.34 0.25% Τζίρος: 43.76 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Briq_akinito
Ακίνητο ιδιοκτησίας της Briq Properties. Πηγή: briqproperties.gr.

BriQ: Βελτίωση μεγεθών, αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις του COVID

Η BriQ έκανε γνωστό ότι κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου, στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο

Με ανακοίνωσή της, η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ έκανε γνωστό ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α’ τριμήνου 2020, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 963 χιλ. έναντι € 626 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 53,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Η Εταιρεία κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου, στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

  • Την 31η Μαρτίου 2020, το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 25 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 68.183 χιλ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793 χιλ. την 31.12.2019 και 14 ακίνητων αξίας € 39.623 χιλ. την 31.03.2019.
  • Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η Εταιρεία υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις. Συγκεκριμένα απέκτησε δύο επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης €4.190 χιλ. και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο αξίας € 4.200 χιλ. μέσω εξαγοράς εταιρείας, καταγράφοντας κέρδος από αρνητική υπεραξία (από την απόκτηση της θυγατρικής) ύψους € 848 χιλ.
  • Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 55,8% και ανήλθαν σε € 634 χιλ. έναντι € 407 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων(1)(2), μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής (€ 848 χιλ.), παρουσίασαν αύξηση 77,8% και ανήλθαν σε € 562 χιλ. έναντι € 316 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.130 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2020 (περιλαμβάνουν κέρδη από αρνητική υπεραξία από απόκτηση θυγατρικής ύψους € 848 χιλ.), έναντι € 172 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε € 29.734 χιλ. έναντι € 37.568 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019. Σε συνέχεια της από 30.03.2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρείας, την 15.04.2020 αποπληρώθηκαν ομολογίες ονομαστικής αξίας € 9.650 χιλ. και την 16.04.2020 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 2.920 χιλ. με αποτέλεσμα η Εταιρεία να έχει σήμερα σχεδόν μηδενικό δανεισμό. Η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων έγινε με στόχο τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 30.03.2020 για αγορά ιδίων μετοχών, η Εταιρεία έχει προβεί από την 21.04.2020 μέχρι σήμερα σε συνολικές αγορές 74.004 ιδίων μετοχών με μέση αξία κτήσης € 1,714 ανά μετοχή.

(1) Περιλαμβάνει προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ ώστε να αντιστοιχεί στην περίοδο τριμήνου καθώς τα αποτελέσματα τριμήνου έχουν επιβαρυνθεί με το 50% της ετήσιας πρόβλεψης ΕΝΦΙΑ.

(2) Δεν περιλαμβάνει € 164,5 χιλ. έξοδο από αντιλογισμό εσόδου παρούσας αξίας δανείων (λόγω της απόφασης για αποπληρωμή του δανεισμού) που είχε αναγνωριστεί την 31.12.2019.

Επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19

Είναι νωρίς για να υπάρξει συνολική και τεκμηριωμένη πρόβλεψη για τον αντίκτυπο των συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 στα κέρδη του Ομίλου και Εταιρείας για το έτος 2020. Με βάση τα μέτρα της πολιτείας που έχουν νομοθετηθεί ή έχουν εξαγγελθεί μέχρι σήμερα, η μείωση των εσόδων από ενοίκια για το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατ’ ελάχιστον σε € 365 χιλ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 10% επί των τρεχόντων ετησιοποιημένων εσόδων των υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα με στόχο να μετριάσει την επίπτωση της απώλειας του εισοδήματος της από ενοίκια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, όπως η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών με την αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων και η μείωση των λειτουργικών της εξόδων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Άννα Αποστολίδου δήλωσε ότι «επανεξετάζουμε την επενδυτική στρατηγική μας με βάση τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά ακινήτων. Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, έχοντας ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 15.280 χιλ. και γραμμή χρηματοδότησης μέσω ομολογιακού δανείου ύψους € 12.728 χιλ. Θα συνεχίσουμε με προσοχή το επενδυτικό μας πρόγραμμα.»

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Εξαγόρασε το 80% της Sarmed Warehouses έναντι 23,6 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία με την σημερινή αγορά ολοκληρώνει εντός διαστήματος 12 μηνών, την επένδυση του 100% των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 50 εκατ. που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.