Φώτο: Shutterstock

«Πράσινο φως» στην Andromeda για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Σελόντα

Στις 12 Ιουνίου παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Σελόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της Andromeda για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα της Andromeda Seafood για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της Σελόντα που δεν απέκτησε μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Το αντίτιμο για κάθε μετοχή θα είναι 0,10 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA», ανακοινώνει ότι, στις 27.05.2020, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το από 30.04.2020 έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μία  τις οποίες δεν απέκτησε ο Προτείνων μέσω της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις 27.11.2019 σύμφωνα με το Νόμο (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»). Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κοινοποιήθηκε στον Προτείνοντα στις 29.05.2020.

2. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 27.05.2020, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 4.558.621 Μετοχές, έναντι καταβολής 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Σχετικών Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν κατόχους Σχετικών Μετοχών, ενώ από το ποσό των 0,10 Ευρώ ανά Σχετική Μετοχή θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών που, σύμφωνα με το νόμο, βαρύνει του πωλητές/κατόχους Σχετικών Μετοχών, όπως άλλωστε ίσχυε και στη Δημόσια Πρόταση.

Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 12.06.2020. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του Δικαιώματος Εξαγοράς προβλέπεται στην Απόφαση 1/644.

3. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Σχετικών Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιών του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Σχετικών Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων είτε βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η εξαγορά Νηρέα, Σελόντα από την Andromeda Seafood

«Πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας και Σελόντα από την Andromeda Seafood. «Στόχος μας να ορίσουμε νέα πρότυπα απόδοσης στην ιχθυοκαλλιέργεια«, τόνισε ο Thor Talseth.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση της Andromeda Seafood στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Περσεύς, και κατέχει πλέον ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.