Ελληνικό Χρηματιστήριο

ΕΧΑΕ: Καταβολή μερίσματος 0,07 ανά μετοχή στις 11 Ιουνίου

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Την καταβολή μερίσματος για το 2019 ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε ο Όμιλος ΕΧΑΕ.

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0035 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,0665 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 (αποκοπή Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

Τα θέματα και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η 19η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.964.801 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 44,7% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019) και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 4η Ιουνίου και 5η Ιουνίου 2020, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» με ΑΜΣΟΕΛ 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και όρισαν την αμοιβή της στο ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ορίσθηκε σε 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και για τον έλεγχο της Έκθεσης Αποδοχών η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ορίσθηκε σε 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Η συζήτηση επί του κάτωθι θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.431.320 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 9ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 5.6.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με την από 4.5.2020 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ