Με ζημιές 566 χιλιάδων έκλεισε το 2019 για την Κέκροψ

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2019 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Οριακά μειωμένος εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών της Κέκροψ φέτος σε σχέση με τα περσινά επίπεδα καθώς η εταιρεία δεν σύναψε νέες συμβάσεις μισθώσεων. Η Κέκροψ έκλεισε το 2019 με ζημιές 566 χιλιάδων ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την χρήση του 2019 δεν επιτρέπουν την διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

Τα αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας ανέρχονται για τη χρήση του 2019 σε ζημίες € 403 χιλ. έναντι κερδών € 89 χιλ. Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση της, η χρήση του 2018 επηρεάστηκε θετικά από την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Α.Π. ύψους € 431 χιλ.

Η ζημία μετά φόρων για τη χρήση του 2019 ανέρχεται σε € 566 χιλ. έναντι € 118 χιλ. τη χρήση του 2018. Η αύξηση των ζημίων οφείλεται κυρίως στη μη ύπαρξη εκτάκτων εσόδων κατά τη τρέχουσα χρήση, τα οποία επηρέασαν θετικά την προηγούμενη χρήση. Ταμειακές Ροές και Ταμειακά Διαθέσιμα

Η μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα κατά € 1.238 χιλ. οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δόσης δανείου ύψους € 50 χιλ., στην αποπληρωμή τόκων € 180 χιλ., στην αποπληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενης χρήσης, καθώς και στο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέκροψ: Αίτηση αναίρεσης από το Δημόσιο απόφασης για έκταση στο Παλαιό Ψυχικό

Η εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό δικασίμου και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.