Από 15 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος της Space Hellas

Από την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, θα ξεκινήσει από την τράπεζα Alpha Bank, η καταβολή του μερίσματος της Space Hellas στους δικαιούχους. 

Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2020 το μέρισμα ανέρχεται στα 419.674,45 ευρώ, ήτοι 0,065 ευρώ ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μεικτό ποσό παρακρατείται, ο προβλεπόμενος φόρος ποσοστού 5%, συνεπώς το ποσό το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό των 0,06175 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται πως δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date- ημερομηνία προσδιορισμού) είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Από την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ