Φώτο: Shutterstock

Διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ αποφάσισε η Autohellas

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 20 Ιουλίου 2020.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Autohellas ενέκρινε τη διάθεση μερίσματος ύψους €0,23 ανά μετοχή για τη χρήση του 2019. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,2185 ευρώ ανά μετοχή.

Στο μικτό ποσό 0,23 ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συμπεριληφθεί η προσαύξηση που αφορά τις 230.236 ίδιες μετοχές που η εταιρεία έχει στην κατοχή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 20 Ιουλίου 2020. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020 (Record Date). Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020.Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η Alpha Bank.

Στη Γ.Σ. ελήφθησαν αναλυτικά οι εξής αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις  ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης  που έληξε 31.12.2019, μετά της ενιαίας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
 2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.
 3. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία την PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία να διενεργήσει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου για την χρήση 2020 και καθόρισε την αμοιβή τους.
 4. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση μερίσματος ύψους €0,23 ανά μετοχή για τη χρήση του 2019. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε €0,2185 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η 20η Ιουλίου 2020 όπου οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή μερίσματος. Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 (Record Date).  Κατά τα ανωτέρω, η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 μέσω της Τράπεζας ALPHA BANK.
 5. Ψήφισε θετικά κατά πλειοψηφία επί της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.
 6. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019  και  ενέκρινε την προκαταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2020.
 7. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την προτεινόμενη τροποποίηση της εγκριθείσας με την από 18.12.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία προστέθηκε η δυνατότητα θέσπισης προγραμμάτων διάθεσης μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο.
 8. Χορήγησε κατά πλειοψηφία έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, εντός του πλαισίου που όρισε η Γενική Συνέλευση.
 9. Εξουσιοδότησε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, σε εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 10. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία.
 11. Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου. Δεν υπήρξε κάποια ειδική επισήμανση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών από την Autohellas για ασφαλέστερη εξυπηρέτηση

Η εταιρεία υιοθετεί τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες, διαφοροποιεί τον τρόπο εξυπηρέτησης και στρέφεται σε μια φιλικότερη προς το περιβάλλον προσέγγιση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Autohellas: Αύξηση 2% στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο 2020

Ο Μάρτιος, με την εφαρμογή του Lockdown, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου. Η επίδραση αυτή θα είναι πιο έντονη στο δεύτερο τρίμηνο, όπου διήρκησαν για μεγαλύτερο διάστημα οι περιορισμοί λόγω πανδημίας.